Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 19:12

12ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܝܵܠܸܚܝܵܬܹ̈‌ܐ ܘܒܲܪ̈ܘܵܢܹܐ ܕܕܵܩܪܝܼ ܗܘܵܘ ܒܦܲܓ݂ܪܹܗ ܡܲܝܬ‌ܝܼ ܗܘܵܘ ܘܡܲܬܒ݂ܝܼ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠܔ ܡܪ̈ܝܼܥܹܐ ܘܒܵܣܡܝܼ ܗܘܵܘ، ܘܐܘܼܦ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܦܵܠܛܝܼ ܗܘܵܘ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ.