Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 19:24

24ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܚܲܕ ܚܵܫܹܠܣܹܐܡܵܐ ܫܸܡܹܗ ܕܝܼܡܲܛܪܝܼܘܿܣ ܕܟܹܐ ܬܲܪܸܨ ܗܘܵܐ ܨܵܢܲܡܹ̈ܐ ܕܐܵܪܛܹܡܝܼܣ ܡ̣ܢ ܣܹܐܡܵܐ، ܘܟܹܐ ܡܲܡܛܹܐ ܗܘܵܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܠܐܘܼܡܵܢܹ̈ܐ.