Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 19:27

27”ܐܵܕܝܼܵܐ ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܸܙܕܵܥܵܐ ܝܘܲܚ ܕܬܲܓܵܪܘܼܬܲܢ ܒܸܬ ܒܵܛܠܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܘܼܦ ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܐܵܪܛܹܡܝܼܣ ܐܲܠܵܗܬܵ‌ܐ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܣܠܝܼܵܐ، ܘܐܘܼܦ ܐܲܠܵܗܬܵ‌ܐ ܒܓܵܢܘܼܗ̇ ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܣܓ݂ܝܼܕܬܵ‌ܐ ܒܐܵܣܝܼܵܐ ܘܒܟܠܵܗ̇ ܕܘܼܢܝܹܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܣܠܝܼܒܵܐ ܚܸܩܪܘܼܗ̇.“