Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 19:35

35ܐܝܼܢܵܐ ܣܵܦܪܵܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܡܘܼܫܠܹܐ ܠܹܗ ܠܟܸܢܫܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܐܵܦܸܣܵܝܹ̈ܐ، ܟܠܵܗ̇ ܕܘܼܢܝܹܐ ܟܹܐ ܝܵܕܥܵܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܕܐܵܦܸܣܵܝܹ̈ܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܢܵܛܪܵܢܬܵ‌ܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܕܐܵܪܛܹܡܝܼܣ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ، ܘܕܨܲܠܡܘܼܗ̇ ܕܨܠܹܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ،