Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 20

ܦܘܠܘܣ ܓܘ ܡܩܕܘܢܝܐ

1ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܫܠܹܐ ܠܹܗ ܫܓ݂ܘܼܫܝܵܐ ܓܵܘ ܐܵܦܸܣܘܿܣ، ܩܪܹܐ ܠܹܗ ܦܵܘܠܘܿܣ ܠܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ، ܝܘܼܗܒ݂ܵܝ ܠܹܗ ܠܸܒܵܐ، ܫܒ݂ܝܼܩܵܝ ܠܹܗ ܘܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܡܵܩܹܕܘܿܢܝܼܵܐ. 2ܚܕܝܼܪܹܗ ܒܗ̇ܘ ܐܲܬܪܵܐ، ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܠܸܒܵܐ ܠܐܢܵܫܹ̈ܐ ܒܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܐܲܬܪܵܐ ܕܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ. 3ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܬܵܡܵܐ ܬܠܵܬܵ‌ܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ. ܗ̇ܘ ܗܕܝܼܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܠܹܐܙܵܠܵܐ ܠܣܘܼܪܝܼܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܩܛܝܼܥ ܠܹܗ ܒܠܸܒܹܗ ܕܕܵܐܹܪ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܵܩܹܕܘܿܢܝܼܵܐ ܒܗ̇ܝ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܨܵܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ. 4ܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܹܗ ܣܹܘܦܵܛܪܘܿܣ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܦܘܼܪܘܿܣ ܡ̣ܢ ܒܹܪܘܿܐܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ، ܘܐܵܪܸܣܛܲܪܟ݂ܘܿܣ ܘܣܲܩܘܼܢܕܘܿܣ ܡ̣ܢ ܬܹܣܵܠܘܿܢܝܼܩܹܐ، ܘܓܵܐܝܼܘܿܣ ܡ̣ܢ ܕܲܪܒܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ، ܘܛܝܼܡܵܬܹܐܘܿܣ، ܘܡ̣ܢ ܐܵܣܝܼܵܐ ܛܘܼܟ݂ܝܼܩܘܿܣ ܘܛܪܘܿܦܝܼܡܘܿܣ. 5ܐܲܢܹܐ ܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܝܼܲܢ، ܘܣܦܝܼܪܗܘܿܢ ܥܲܠܲܢ ܓܵܘ ܛܪܘܿܐܘܿܣ. 6ܐܲܚܢܲܢ ܛܪܹܐ ܠܲܢ ܒܝܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܥܹܐܕܵܐ ܕܦܲܛܝܼܪܹ̈ܐ. ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܚܲܡܫܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܡܛܹܐ ܠܲܢ ܠܟܸܣܠܵܝܗ‌ܝ ܒܛܪܘܿܐܘܿܣ. ܦܝܼܫ ܠܲܢ ܬܵܡܵܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ. 7ܒܝܵܘܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܫܲܒܬܵ‌ܐ ܓ̰ܡܝܼܥ ܠܲܢ ܠܸܩܨܵܝܵܐ ܠܲܚܡܵܐ، ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܦܵܘܠܘܿܣ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ. ܘܡܘܼܪܝܸܟ݂ܵܐ ܠܹܗ ܗܲܡܙܲܡܬܹܗ ܗܲܠܔ ܦܲܠܓܵܐ ܕܠܲܝܠܹܐ، ܣܵܒܵܒ ܒܝܵܘܡܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܗܕܝܼܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܕܐܵܙܹܠܔ ܗܘܵܐ. 8ܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܠܲܡܦܝܼ̈ܕܹܐ ܪܵܒܵܐ ܓܵܘ ܥܸܠܝܼܬܵ‌ܐ ܕܓ̰ܡܝܼܥܹܐ ܝܘܲܚ ܗܘܵܘ ܓܵܘܘܼܗ̇. 9ܘܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܬܵܡܵܐ ܚܲܕ ܥܠܲܝܡܵܐ ܫܸܡܹܗ ܐܸܘܛܝܼܟ݂ܘܿܣ ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܓܵܘ ܟܵܘܹܐ، ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܒܫܸܢܬܵ‌ܐ ܝܲܩܘܼܪܬܵ‌ܐ. ܘܟܲܕ ܡܘܼܪܝܸܟ݂ܵܐ ܠܹܗ ܦܵܘܠܘܿܣ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܥܕܵܢܵܐ، ܗ̇ܘ ܥܠܲܝܡܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܒܫܸܢܬܵ‌ܐ ܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܬܵܒܵܩܵܐ ܕܬܠܵܬܵ‌ܐ، ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܫܩܝܼܠܵܐ ܟܲܕ ܡܝܼܬܵ‌ܐ. 10ܨܠܹܐ ܠܹܗ ܦܵܘܠܘܿܣ ܘܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܘܚܦܝܼܩ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܠܵܐ ܙܵܕܥܝܼܬܘܿܢ، ܚܵܝܵܐ ܝܠܹܗ.“ 11ܐܣܝܼܩ ܠܹܗ ܡܸܢܕܪܸܫ ܥܸܠܸܠܔ، ܩܨܹܐ ܠܹܗ ܠܲܚܡܵܐ ܘܐܟ݂ܝܼܠܔ ܠܹܗ. ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܗܲܠܔ ܙܪܵܩܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ، ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ. 12ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܠܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܗ̇ܘ ܥܠܲܝܡܵܐ ܚܵܝܵܐ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ، ܘܪܵܒܵܐ ܚܕܹܐ ܠܗܘܿܢ.

ܡ̣ܢ ܛܪܘܐܘܣ ܠܡܝܠܛܘܣ

13ܐܲܚܢܲܢ ܐܙܝܼܠܔ ܠܲܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܒܓܵܡܝܼ ܘܛܪܹܐ ܠܲܢ ܠܐܵܣܘܿܣ، ܕܫܵܩܠܲܚ ܗܘܵܐ ܠܦܵܘܠܘܿܣ ܥܲܡܲܢ ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܘܼܪܝܸܙܘܼܗ̇ ܝܗܘܵܐ ܕܗ̇ܘ ܒܸܬ ܐܵܙܹܠܔ ܗܘܵܐ ܠܬܵܡܵܐ ܒܒܸܪܙܵܐ. 14ܐܝܼܡܲܢ ܕܬܦܝܼܩ ܠܹܗ ܒܝܼܲܢ ܓܵܘ ܐܵܣܘܿܣ، ܫܩܝܼܠܔ ܠܲܢ ܐܸܠܹܗ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܲܢ ܠܡܝܼܛܘܿܠܝܼܢܹܐ. 15ܒܝܵܘܡܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܛܪܹܐ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܲܢ ܠܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠܔ ܕܓܵܙܲܪܬܵ‌ܐ ܕܟܝܼܘܿܣ. ܘܒܝܵܘܡܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܲܢ ܠܣܵܡܘܿܣ، ܘܒܝܵܘܡܵܐ ܕܒܵܬܪ ܡܸܢܹܗ ܠܡܝܼܠܹܛܘܿܣ. 16ܦܵܘܠܘܿܣ ܩܛܝܼܥܵܐ ܝܗܘܵܐ ܒܠܸܒܹܗ ܕܛܵܪܹܐ ܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܠܟܸܣ ܐܵܦܸܣܘܿܣ ܕܠܵܐ ܥܲܪܩܸܠܔ ܗܘܵܐ ܓܵܘ ܐܵܣܝܼܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܡܲܠܝܘܼܙܹܐ ܝܗܘܵܐ ܕܐܸܢ ܡܵܨܹܐ ܗܘܵܐ ܩܵܐ ܥܹܐܕܵܐ ܕܦܲܢܛܹܩܘܼܣܛܹܐ ܗܵܘܹܐ ܗܘܵܐ ܓܵܘ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

ܦܘܠܘܣ ܗܡܙܘܡܐ ܩܐ ܚܘܪ̈ܕܩܢܐ ܕܐܦܣܘܣ

17ܡ̣ܢ ܡܝܼܠܹܛܘܿܣ ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܠܐܵܦܸܣܘܿܣ ܘܩܪܹܐ ܠܹܗ ܠܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ ܕܥܹܕܬܵ‌ܐ. 18ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܕܗܵܐ ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܥܒ݂ܝܼܪܝܼ ܠܐܵܣܝܼܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܗܘܹܐ ܠܝܼ ܠܟܸܣܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܠܵܗ̇ ܥܕܵܢܵܐ، 19”ܒܸܦܠܵܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܟܠܔ ܡܲܟܝܼܟ݂ܘܼܬܵ‌ܐ ܘܒܕܸܡ̈ܥܹܐ، ܘܒܓ̰ܘܼܪ̈ܵܒܹܐ ܕܬܦܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܒܝܼܝܼ ܡ̣ܢ ܒܘܼܨܹ̈ܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ. 20”ܘܠܵܐ ܚܣܝܼܟ݂ ܠܝܼ ܕܡܲܟܪܸܙܸܢ ܗܘܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ، ܘܕܡܲܠܦܸܢ ܗܘܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ، ܘܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ، 21”ܘܟܹܐ ܝܵܗܒܹܢ ܗܘܵܐ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܠܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘܠܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ ܕܕܵܝܪܝܼ ܠܟܸܣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܬܝܵܒ݂ܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܗܲܡܸܢܝܼ ܒܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. 22”ܘܐܵܕܝܼܵܐ ܟܲܕ ܦܝܼܫܵܐ ܝܘܸܢ ܐܣܝܼܪܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ، ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܘܸܢ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܩܲܘܸܡ ܐܸܠܝܼ ܬܵܡܵܐ. 23”ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܟܹܐ ܡܲܕܸܥ ܠܝܼ ܕܒܟܠܔ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐܘܼܠܨܵܢܹ̈ܐ ܒܸܬ ܬܵܦܩܝܼ ܒܝܼܝܼ. 24”ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܸܚܫܵܒ݂ܘܼܗ̇ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܓܵܢܝܼ ܕܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܛܝܼܡܵܐ ܠܟܸܣܠܝܼ، ܕܬܲܡܸܡܸܢ ܪܲܗܛܝܼ ܘܚܸܠܡܲܬ ܕܣܘܼܦܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܝܼ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ، ܠܸܣܗܵܕܵܐ ܠܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܫܵܦܵܩܲܬ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.

25”ܘܐܵܕܝܼܵܐ، ܗܵܐ، ܐܵܢܵܐ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܸܢ، ܕܡܸܢܕܪܸܫ ܦܵܬ‌ܝܼ ܠܹܐ ܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܟܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܕܚܕܝܼܪܝܼ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܡܘܼܟܪܸܙ ܠܝܼ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ. 26”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܕܝܘܿܡ، ܕܸܟ݂ܝܵܐ ܝܘܸܢ ܡ̣ܢ ܕܸܡܵܐ ܕܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܢܵܫܹ̈ܐ، 27”ܣܵܒܵܒ ܠܵܐ ܫܠܹܐ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܠܡܲܕܘܼܥܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܠܹܗ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 28”ܢܛܘܿܪܘܼܢ ܠܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܠܟܠܵܗ̇ ܡܲܪܥܝܼܬܵ‌ܐ، ܗ̇ܝ ܕܩܵܡ ܥܵܒܹܕ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܥܲܠܘܼܗ̇، ܕܡܲܪܥܹܝܬܘܿܢ ܠܥܹܕܬܵ‌ܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ، ܗ̇ܝ ܕܙܒ݂ܝܼܢܵܐ ܠܹܗ ܒܕܸܡܹܗ. 29”ܐܵܢܵܐ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܸܢ ܕܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܐܵܙܹܠ݇ܢ ܒܸܬ ܥܵܒ݂ܪܝܼ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܹܐܒܹ̈ܐ ܚܵܛܘܿܦܹ̈ܐ، ܘܠܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܠܔ ܡܲܪܥܝܼܬܵ‌ܐ. 30”ܐܘܼܦ ܡ̣ܢ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܬ ܩܵܝܡܝܼ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܬ ܗܲܡܙܸܡܝܼ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܦܟ̰ܝܼܠܹ̈ܐ ܘܓܵܪܫܝܼ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܒܵܬܪܵܝܗ‌ܝ. 31”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܪܥܝܼܫܹܐ. ܕܟ݂ܘܿܪܘܼܢ ܕܠܵܐ ܫܠܹܐ ܠܝܼ ܬܠܵܬ ܫܸܢܹ̈ܐ، ܒܠܲܝܠܹܐ ܘܒܐܝܼܡܵܡܵܐ، ܠܝܼܵܗܒ݂ܵܐ ܡܲܪܬܝܼܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܒܕܸܡ̈ܥܹܐ ܕܥܲܝ̈ܢܹܐ ܠܟܠܔ ܚܲܕ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. 32”ܘܐܵܕܝܼܵܐ ܣܲܦܘܼܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܘܸܢ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܘܒܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܫܵܦܵܩܲܬܹܗ، ܗ̇ܝ ܕܟܹܐ ܡܵܨܝܵܐ ܒܵܢܝܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܝܵܗܒ݂ܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܵܪܬܘܼܬܵ‌ܐ ܥܲܡ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ. 33”ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܫܘܼܗܘܸܬܵ‌ܐ ܠܣܹܐܡܵܐ ܝܲܢ ܠܕܲܗܒ݂ܵܐ ܝܲܢ ܠܓ̰ܘܼܠܹ̈ܐ ܕܐܘܼܦ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ. 34”ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܕܐܲܢܹܐ ܐܝܼܕܵܬ‌ܝܼ̈ ܡܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܣܢܝܼܩܘܼܬ‌ܝܼ ܘܠܣܢܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܥܲܡܝܼ. 35”ܩܵܡ ܡܲܕܥܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܝܼ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܲܝܸܪܲܚ ܠܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܙܲܒܘܼܢܹ̈ܐ. ܕܵܟ݂ܪܲܚ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܐܡܝܼܪܹܗ: ’ܡܒܘܼܪܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܕܝܵܗܒܹܠܔ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܫܵܩܹܠܔ.‘“

36ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܐܲܢܹܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ، ܒܪܝܼܟ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܒܸܪ̈ܟܵܟܘܼܗ‌ܝ ܥܲܡ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܘܨܘܼܠܹܐ ܠܹܗ. 37ܒܟܹܐ ܠܗܘܿܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ. ܚܦܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܠܦܵܘܠܘܿܣ ܘܢܫܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ. 38ܐܝܼܢܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܦܫܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܒܝܲܕ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܐܡܝܼܪܹܗ، ܕܐܚܹܪܢܵܐ ܠܹܐ ܚܵܙܝܼ ܗܘܵܘ ܠܵܗ̇ ܦܵܬܹܗ. ܗ̇ܝܓܵܗ ܡܘܼܦܫܸܛ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܗܲܠܔ ܓܵܡܝܼ.