Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 21:20

20ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܐܵܗܵܐ، ܫܘܼܒܸܚ ܠܗܘܿܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܠܦܵܘܠܘܿܣ: ”ܐܲܚܘܿܢܲܢ، ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܸܬ، ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܗܘܼܡܸܢܹܐ ܝܢܵܐ، ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܛܲܢܵܢܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܘܼܬ ܢܵܡܘܿܣܵܐ.