Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 21:37

ܦܘܠܘܣ ܗܡܙܘܡܐ ܩܐ ܟܢܫܐ

37ܟܲܕ ܦܝܵܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܡܘܼܥܒܸܪܵܐ ܦܵܘܠܘܿܣ ܠܩܲܠܥܵܐ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܠܪܲܒ ܐܲܠܦܵܐ، ”ܐܝܼܬ ܠܝܼ ܦܣܵܣܵܐ ܕܗܲܡܙܸܡܸܢ ܥܲܡܘܼܟ݂؟“ ܘܗ̇ܘ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ: ”ܟܹܐ ܝܵܕܥܹܬ ܠܸܫܵܢܵܐ ܝܵܘܢܵܝܵܐ؟