Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 23:17

17ܩܪܹܐ ܠܹܗ ܦܵܘܠܘܿܣ ܠܚܲܕ ܡ̣ܢ ܪ̈ܲܒܲܝ ܡܹ̈ܐܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܠܲܒܸܠܔ ܐܵܗܵܐ ܥܠܲܝܡܵܐ ܠܟܸܣ ܪܲܒ ܐܲܠܦܵܐ ܣܵܒܵܒ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܵܡܹܪ ܐܸܠܹܗ.“