Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 24:26

26ܒܗܹܒ݂ܝܼ ܝܗܘܵܐ ܦ̮ܝܼܠܹܟܣ ܕܫܵܩܹܠܔ ܗܘܵܐ ܪܸܫܘܲܬ ܡ̣ܢ ܦܵܘܠܘܿܣ. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܟܹܐ ܫܲܕܸܪ ܗܘܵܐ ܒܵܬܪܹܗ ܡ̣ܢ ܥܕܵܢܵܐ ܠܥܕܵܢܵܐ ܘܗܲܡܙܸܡ ܗܘܵܐ ܥܲܡܹܗ.