Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 25:19

19”ܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܚܲܕܟܡܵܐ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܘܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ ܒܘܼܬ ܬܵܘܕܝܼܬܵ‌ܐ ܕܓܵܢܵܝܗ‌ܝ، ܘܒܘܼܬ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܫܸܡܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܕܡܝܼܬ ܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܦܵܘܠܘܿܣ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܕܚܵܝܵܐ ܝܠܹܗ.