Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 25:21

21”ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܟܹܐ ܒܵܥܹܐ ܕܦܵܐܹܫ ܢܛܝܼܪܵܐ ܗܲܠܔ ܕܦܵܐܹܫ ܕܝܼܢܵܐ ܩܲܕܡ ܩܹܣܲܪ. ܗ̇ܝܓܵܗ ܦܩܝܼܕ ܠܝܼ ܕܦܵܐܹܫ ܢܛܝܼܪܵܐ ܗܲܠܔ ܕܫܲܕܪܸܢܹܗ ܠܟܸܣ ܩܹܣܲܪ.“