Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 26:10

10”ܘܥܒ݂ܝܼܕ ܠܝܼ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܓܵܘ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. ܕܪܹܐ ܠܝܼ ܪܵܒܵܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܒܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܫܩܝܼܠܔ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ. ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܦܵܝܫܝܼ ܗܘܵܘ ܩܛܝܼܠܹܐ، ܐܵܢܵܐ ܟܹܐ ܣܲܙܓܸܪܸܢ ܗܘܵܐ ܥܲܡ ܩܵܛܘܿܠܹ̈ܐ.