Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 26:20

20”ܡܘܼܟܪܸܙ ܠܝܼ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܓܵܘ ܕܲܪܡܣܘܿܩ، ܘܕܓܵܘ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܘܒܟܠܹܗ ܐܲܬܪܵܐ ܕܝܼܗܘܼܕ، ܐܘܼܦ ܠܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ، ܕܬܲܘܸܒܝܼ ܘܕܵܝܪܝܼ ܠܟܸܣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܦܵܠܚܝܼ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܚܫܝܼܚܹ̈ܐ ܠܬܝܵܒ݂ܘܼܬܵ‌ܐ.