Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 27

ܦܘܠܘܣ ܒܐܙܠܐ ܠܪܗܘܡܐ

1ܟܲܕ ܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܩܛܝܼܥܬܵ‌ܐ ܕܛܵܪܲܚ ܗܘܵܐ ܒܝܵܡܵܐ ܠܐܝܼܛܵܠܝܼܵܐ، ܣܘܼܦܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܦܵܘܠܘܿܣ ܘܠܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܕܥܲܡܹܗ ܠܚܲܕ ܪܲܒ ܡܵܐܐ ܫܸܡܹܗ ܝܘܼܠܝܘܿܣ، ܡ̣ܢ ܣܝܼܥܬܵ‌ܐ ܕܩܹܣܲܪ. 2ܘܐܣܝܼܩ ܠܲܢ ܓܵܘ ܓܵܡܝܼ ܕܝܼܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܕܪܵܡܸܢܛܘܿܣ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ، ܕܒܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܐܵܣܝܼܵܐ، ܘܛܪܹܐ ܠܲܢ. ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܥܲܡܲܢ ܓܵܘ ܓܵܡܝܼ ܐܵܪܸܣܛܲܪܟ݂ܘܿܣ ܡܵܩܹܕܘܿܢܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܬܹܣܵܠܘܿܢܝܼܩܹܐ. 3ܒܝܵܘܡܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܡܛܹܐ ܠܲܢ ܠܨܲܝܕܘܿܢ، ܘܝܘܼܠܝܘܿܣ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܛܵܒ݂ܬܵ‌ܐ ܥܲܡ ܦܵܘܠܘܿܣ. ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܹܗ ܕܐܵܙܹܠܔ ܠܟܸܣ ܚܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܘܼܗ‌ܝ ܠܡܲܢܝܘܼܚܹܐ. 4ܛܪܹܐ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ، ܘܣܵܒܵܒ ܦܵܘܚܹ̈ܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܲܢ ܝܼܗܘܵܘ، ܛܪܹܐ ܠܲܢ ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܩܸܘܦܪܘܿܣ. 5ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܛܪܹܐ ܠܲܢ ܒܝܵܡܵܐ ܠܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠܔ ܕܩܝܼܠܝܼܩܝܼܵܐ ܘܦܲܡܦܘܼܠܝܼܵܐ، ܡܛܹܐ ܠܲܢ ܠܡܹܘܪܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܓܵܘ ܠܘܼܩܝܼܵܐ. 6ܬܵܡܵܐ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܹܗ ܪܲܒ ܡܵܐܐ ܚܕܵܐ ܓܵܡܝܼ ܡ̣ܢ ܐܵܠܸܟܣܲܢܕܪܝܼܵܐ ܒܸܛܪܵܝܵܐ ܠܐܝܼܛܵܠܝܼܵܐ، ܘܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܐܸܠܲܢ ܓܵܘܘܼܗ̇. 7ܒܸܛܪܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܢܝܼܚܵܐ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ، ܘܒܥܲܣܩܘܼܬܵ‌ܐ ܡܛܹܐ ܠܲܢ ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܩܢܝܼܕܘܿܣ. ܘܣܵܒܵܒ ܦܵܘܚܹ̈ܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܲܢ ܝܼܗܘܵܘ، ܛܪܹܐ ܠܲܢ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܩܪܹܛܹܐ ܒܲܠܩܘܼܒ݂ܠܔ ܕܣܵܠܵܡܘܿܢܵܐ. 8ܟܲܕ ܒܥܲܣܩܘܼܬܵ‌ܐ ܒܸܛܪܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܗܘܵܘ ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ، ܡܛܹܐ ܠܲܢ ܠܕܘܼܟܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܵ‌ܐ ”ܠܡܹܐܢܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ،“ ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܠܵܐܣܹܐܵܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ. 9ܦܝܼܫ ܠܲܢ ܬܵܡܵܐ ܪܵܒܵܐ ܥܕܵܢܵܐ، ܗܲܠܔ ܕܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܐܘܼܦ ܨܵܘܡܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ، ܘܣܵܦܵܪ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܝܵܡܵܐ ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܲܣܩܵܐ. ܗ̇ܝܓܵܗ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܙܘܼܗܵܪܵܐ ܦܵܘܠܘܿܣ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: 10”ܐܢܵܫܹ̈ܐ، ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܸܢ ܕܣܵܦܵܪܲܢ ܒܸܬ ܗܵܘܝܵܐ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܘܚܘܼܣܪܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܠܔ ܛܲܥܢܵܐ ܘܠܓܵܡܝܼ، ܘܐܘܼܦ ܠܓܵܢܵܬܲܢ̈.“ 11ܐܝܼܢܵܐ ܪܲܒ ܡܵܐܐ ܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܠܣܲܦܵܢܵܐ ܘܠܡܵܪܵܐ ܕܓܵܡܝܼ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܕܠܦܵܘܠܘܿܣ، 12ܘܣܵܒܵܒ ܗ̇ܘ ܠܡܹܐܢܵܐ ܠܹܐ ܚܵܫܹܚ ܗܘܵܐ ܠܸܦܝܵܫܵܐ ܓܵܘܹܗ ܒܣܸܬܘܵܐ، ܪܵܒܵܐ ܡܸܢܲܢ ܡܘܼܚܫܸܚ ܠܗܘܿܢ ܕܦܵܠܛܲܚ ܗܘܵܘ ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ، ܒܗܹܒ݂ܝܼ ܕܡܵܛܲܚ ܗܘܵܘ ܠܦܸܘܢܸܟܣ ܘܦܵܝܫܲܚ ܗܘܵܘ ܒܣܸܬܘܵܐ ܬܵܡܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܚܲܕ ܠܡܹܐܢܵܐ ܝܗܘܵܐ ܓܵܘ ܩܪܹܛܹܐ، ܓܲܫܘܼܩܹܐ ܠܬܲܝܡܲܢ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܘܠܓܲܪܒܲܝ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ.

ܒܘܪܢ ܒܝܡܐ

13ܟܲܕ ܡܚܹܐ ܠܹܗ ܦܵܘܚܵܐ ܡܲܟܝܼܟ݂ܵܐ ܕܬܲܝܡܢܵܐ، ܚܫܝܼܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܐܵܗܵܐ ܝܗܘܵܐ ܗ̇ܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܵܥܝܼ ܗܘܵܘ. ܗ̇ܝܓܵܗ ܓܪܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܠܲܢܓܵܪ ܘܛܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܩܪܹܛܹܐ. 14ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܟܸܪܝܵܐ، ܚܕܵܐ ܒܘܼܪܲܢ ܚܲܝܠܵܢܬܵ‌ܐ ܡܚܹܐ ܠܵܗ̇ ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܗܘܵܐ ܩܪܝܼܬܵ‌ܐ ”ܐܹܘܪܵܩܠܹܝܕܘܿܢ.“ 15ܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܓ̰ܢܝܼܒ݂ܬܵ‌ܐ ܓܵܡܝܼ ܒܝܲܕ ܒܘܼܪܲܢ ܘܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܵܗ̇ ܟܵܠܝܵܐ ܗܘܵܐ ܩܲܕܡܘܼܗ̇. ܪܘܼܦܹܐ ܠܲܢ ܐܝܼܕܵܐ، ܘܦܝܼܫ ܠܲܢ ܠܘܼܒܠܹܐ ܒܝܲܕ ܒܘܼܪܲܢ. 16ܟܲܕ ܛܪܹܐ ܠܲܢ ܬܚܘܿܬ ܚܕܵܐ ܓܵܙܲܪܬܵ‌ܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܗܘܵܐ ܩܪܝܼܬܵ‌ܐ ܩܵܘܕܵܐ، ܒܚܲܝܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܲܢ ܕܵܒ݂ܩܲܚ ܠܵܗ̇ ܠܵܘܬܟܵܐ. 17ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܘܼܨܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܩܘܼܢܒܵܐ، ܕܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܚܲܒ݂ܠܹ̈ܐ ܬܚܘܿܬ ܓܵܡܝܼ ܘܚܠܝܼܨܵܐ ܠܗܘܿܢ. ܘܣܵܒܵܒ ܒܸܙܕܵܥܵܐ ܝܗܘܵܘ ܕܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܢܵܦܠܵܐ ܥܲܠܔ ܕܘܼܟܵܐ ܕܣܹܠܵܐ ܕܣܘܼܪܬܸܣ، ܕܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܲܢܓܵܪ ܘܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܛܪܝܼܬܵ‌ܐ ܓܵܡܝܼ. 18ܒܝܵܘܡܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܝܼܫ ܠܲܢ ܡܸܚܝܹܐ ܒܒܘܼܪܲܢ ܚܲܝܠܵܢܬܵ‌ܐ ܕܪܘܼܦܹܐ ܠܲܢ ܛܲܥܢܵܐ ܓܵܘ ܝܵܡܵܐ. 19ܘܒܝܵܘܡܵܐ ܕܬܠܵܬܵ‌ܐ ܒܐܝܼܕܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ ܪܘܼܦܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܓܵܡܝܼ ܓܵܘ ܝܵܡܵܐ. 20ܟܲܕ ܫܸܡܫܵܐ ܘܟܵܘܟ݂ܒܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܘܼܒܝܸܢܗܘܿܢ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ، ܘܒܘܼܪܲܢ ܚܲܠܘܼܢܹܐ ܝܗܘܵܐ، ܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܩܛܝܼܥܬܵ‌ܐ ܐܸܠܲܢ ܟܠܵܗ̇ ܗܹܒ݂ܝܼ ܕܦܘܼܪܩܵܢܵܐ. 21ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܠܹܐ ܝܗܘܵܘ ܐܟ݂ܝܼܠܹܐ ܡܸܢܕܝܼ، ܗ̇ܝܓܵܗ ܟܠܹܐ ܠܹܗ ܦܵܘܠܘܿܣ ܒܹܝܦܲܠܓܵܝܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܝܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ، ܘܵܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܕܡܲܨܝܸܬܝܼܬܘܿܢ ܗܘܵܘ ܐܸܠܝܼ، ܘܠܵܐ ܛܵܪܲܚ ܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܩܪܹܛܹܐ ܕܠܵܐ ܩܲܒܠܲܚ ܗܘܵܘ ܐܵܗܵܐ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܘܚܘܼܣܪܵܢܵܐ. 22”ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܸܢ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܠܸܒܵܢܹ̈ܐ، ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܛܵܠܩܵܐ ܐܘܼܦ ܚܕܵܐ ܓܵܢܵܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܓܵܡܝܼ ܒܸܬ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܬܵ‌ܐ. 23”ܣܵܒܵܒ ܟܠܹܐ ܠܹܗ ܒܕܸܦܢܝܼ ܒܐܵܗܵܐ ܠܲܝܠܹܐ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܐܵܢܵܐ ܕܝܼܹܗ ܝܘܸܢ ܘܐܸܠܹܗ ܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܹܢ ܚܸܠܡܲܬ، 24”ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ’ܠܵܐ ܙܵܕܥܹܬ ܦܵܘܠܘܿܣ، ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܟܵܠܹܝܬ ܩܲܕܡ ܩܹܣܲܪ؛ ܘܗܵܐ، ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܛܲܝܒܘܼܬܹܗ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܣܵܦܵܪ ܥܲܡܘܼܟ݂.‘ 25”ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܠܸܒܵܢܹ̈ܐ، ܝܵܐ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ، ܣܵܒܵܒ ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܝܘܸܢ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܕܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܥܲܡܝܼ. 26”ܐܝܼܢܵܐ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܝܫܲܚ ܪܘܼܦܝܹܐ ܥܲܠܔ ܚܕܵܐ ܓܵܙܲܪܬܵ‌ܐ.“ 27ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ ܠܲܝܠܹܐ ܕܐܲܪܒܲܥܣܲܪ، ܟܲܕ ܗܸܫ ܦܝܵܫܵܐ ܝܘܲܚ ܗܘܵܘ ܛܸܪܝܹܐ ܠܐܵܗܵܐ ܓܹܒܵܐ ܘܠܗ̇ܘ ܓܹܒܵܐ ܒܝܵܡܵܐ ܕܐܵܕܹܪܝܼܵܬܸܩ، ܒܦܲܠܓܵܐ ܕܠܲܝܠܹܐ، ܛܵܪ̈ܝܵܢܹܐ ܕܓܵܡܝܼ ܚܫܝܼܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܕܩܲܪܒܘܼܢܹܐ ܝܗܘܵܘ ܠܚܲܕ ܒܸܪܙܵܐ. 28ܟܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܥܘܼܡܩܵܐ ܘܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܕܝܼܗܘܵܐ ܡܐܲܝܟ݂ ܬܠܵܬ‌ܝܼ ܘܫܲܒ݂ܥܵܐ ܡܸܬܪܹ̈ܐ. ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܛܪܹܐ ܠܲܢ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ، ܟܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܥܘܼܡܩܵܐ ܡܸܢܕܪܸܫ ܘܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܕܝܼܗܘܵܐ ܡܐܲܝܟ݂ ܥܸܣܪܝܼ ܘܫܲܒ݂ܥܵܐ ܡܸܬܪܹ̈ܐ. 29ܟܲܕ ܒܸܙܕܵܥܵܐ ܕܠܵܐ ܡܵܚܲܚ ܗܘܵܘ ܠܩܵܝܹ̈ܐ، ܕܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܪܒܥܵܐ ܠܲܢܓܵܪܹ̈ܐ ܒܚܲܪܬܵ‌ܐ ܕܓܵܡܝܼ، ܨܲܠܘܼܝܹܐ ܕܙܵܪܹܩ ܝܵܘܡܵܐ. 30ܐܝܼܢܵܐ ܛܵܪ̈ܝܵܢܹܐ ܕܓܵܡܝܼ ܒܥܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܸܥܪܵܩܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܡܝܼ. ܡܘܼܨܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܠܵܘܬܟܵܐ ܥܲܠܔ ܝܵܡܵܐ، ܒܡܵܗܵܢܵܐ ܕܒܵܥܝܼ ܗܘܵܘ ܕܵܪܝܼ ܗܘܵܘ ܠܲܢܓܵܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܓܵܡܝܼ. 31ܗ̇ܝܓܵܗ ܦܵܘܠܘܿܣ ܐܡܝܼܪܹܗ ܠܪܲܒ ܡܵܐܐ ܘܠܕܲܚܫܹ̈ܐ: ”ܐܸܢ ܐܲܢܹܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܠܵܐ ܟܵܠܝܼ ܥܲܡܲܢ ܓܵܘ ܓܵܡܝܼ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܦܵܪܩܝܼܬܘܿܢ.“ 32ܗ̇ܝܓܵܗ ܕܲܚܫܹ̈ܐ ܩܛܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܠܚܲܒ݂ܠܹ̈ܐ ܕܠܵܘܬܟܵܐ ܘܫܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܢܵܦܠܵܐ ܗܘܵܐ. 33ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܨܲܦܪܵܐ، ܦܘܼܪܦܸܠܔ ܠܹܗ ܦܵܘܠܘܿܣ ܒܟܠܵܝܗ‌ܝ ܕܐܵܟ݂ܠܝܼ ܗܘܵܘ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵ‌ܐ. ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܲܢܹܐ ܐܲܪܒܲܥܣܲܪ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܡܸܢܕܝܼ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܛܥܝܼܡܹܐ. 34”ܐܵܕܝܼܵܐ ܦܲܪܦܘܼܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܐܵܟ݂ܠܝܼܬܘܿܢ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵ‌ܐ ܕܚܵܝܹܝܬܘܿܢ. ܡܸܙܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܪܹܝܫܵܐ ܕܚܲܕ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܹܐ ܢܵܦܠܵܐ.“ 35ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܐܡܝܼܪܹܗ ܗܵܕܟ݂ܵܐ، ܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܲܚܡܵܐ ܘܫܘܼܒܸܚ ܠܹܗ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܩܲܕܡ ܟܠܵܝܗ‌ܝ، ܩܨܹܐ ܠܹܗ ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܹܐܟ݂ܵܠܵܐ. 36ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܝܘܼܗܒܹܐ ܠܸܒܵܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ، ܫܩܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܐܘܼܦ ܐܵܢܝܼ ܘܐܟ݂ܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ. 37ܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܓܵܘ ܓܵܡܝܼ ܬܪܲܝܡܵܐܐ ܘܫܲܒ݂ܥܝܼ ܘܐܸܫܸܬ ܓܵܢܵܬܹ̈‌ܐ. 38ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܐܟ݂ܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܘܣܒ݂ܝܼܥ ܠܗܘܿܢ، ܩܘܼܠܩܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܓܵܡܝܼ ܒܪܲܦܲܝܬܵ‌ܐ ܕܚܸܛܹ̈ܐ ܓܵܘ ܝܵܡܵܐ. 39ܟܲܕ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܝܵܘܡܵܐ، ܠܵܐ ܝܕܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܠܗ̇ܝ ܐܲܪܥܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܚܲܕ ܕܪܲܥܢܵܐ ܕܝܵܡܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܣܝܼܦܵܐ، ܚܫܝܼܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܐܸܢ ܡܵܨܝܵܐ ܒܸܬ ܡܲܟܠܝܼ ܠܵܗ̇ ܓܵܡܝܼ ܬܵܡܵܐ. 40ܩܛܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܠܠܲܢܓܵܪܹ̈ܐ ܘܫܒ݂ܝܼܩܵܝ ܠܗܘܿܢ ܓܵܘ ܝܵܡܵܐ، ܘܫܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܚܲܒ݂ܠܹ̈ܐ ܕܣܵܘܟܵܢܹ̈ܐ، ܘܡܘܼܪܸܡ ܠܗܘܿܢ ܩܘܼܢܒܵܐ ܠܦܵܘܚܵܐ ܘܛܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܒܸܪܙܵܐ. 41ܐܝܼܢܵܐ ܡܚܹܐ ܠܵܗ̇ ܓܵܡܝܼ ܠܣܹܠܵܐ ܕܝܵܡܵܐ ܘܩܘܼܪܸܨ ܠܹܗ ܓܹܒܘܼܗ̇ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܘܠܵܐ ܓ̰ܘܝܼܓ̰ ܠܹܗ، ܘܓܹܒܘܼܗ̇ ܐܚܵܪܵܝܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܩܘܼܛܩܸܛܵܐ ܒܝܲܕ ܠܲܦܹ̈ܐ. 42ܕܲܚܫܹ̈ܐ ܒܥܹܐ ܠܗܘܿܢ ܕܩܵܛܠܝܼ ܗܘܵܘ ܠܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܥܵܪܩܝܼ ܗܘܵܘ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܣܚܵܝܬܵ‌ܐ. 43ܐܝܼܢܵܐ ܪܲܒ ܡܵܐܐ ܡܘܼܟܠܝܼܵܝ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܐܵܗܵܐ ܫܘܼܠܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܒܵܥܹܐ ܗܘܵܐ ܕܦܲܪܸܩ ܗܘܵܐ ܠܦܵܘܠܘܿܣ. ܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܠܐܵܢܝܼ ܕܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼ ܗܘܵܘ ܣܚܵܝܵܐ ܕܪܲܦܝܼ ܗܘܵܘ ܠܵܗ̇ ܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܓܵܘ ܝܵܡܵܐ ܘܡܵܛܝܼ ܗܘܵܘ ܠܒܸܪܙܵܐ، 44ܘܐܵܢܝܼ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܝܬܝܼܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠܔ ܕܲܦܹ̈ܐ ܘܥܲܠܔ ܩܸܛܥܵܛܹ̈ܐ ܕܓܵܡܝܼ. ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܛܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܒܸܪܙܵܐ ܚܵܝܹ̈ܐ.