Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 27:43

43ܐܝܼܢܵܐ ܪܲܒ ܡܵܐܐ ܡܘܼܟܠܝܼܵܝ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܐܵܗܵܐ ܫܘܼܠܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܒܵܥܹܐ ܗܘܵܐ ܕܦܲܪܸܩ ܗܘܵܐ ܠܦܵܘܠܘܿܣ. ܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܠܐܵܢܝܼ ܕܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼ ܗܘܵܘ ܣܚܵܝܵܐ ܕܪܲܦܝܼ ܗܘܵܘ ܠܵܗ̇ ܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܓܵܘ ܝܵܡܵܐ ܘܡܵܛܝܼ ܗܘܵܘ ܠܒܸܪܙܵܐ،