Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 28:27

27ܣܵܒܵܒ ܚܠܝܼܡ ܠܹܗ ܠܸܒܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܥܲܡܵܐ، ܘܢܵܬܝܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ ܝܘܼܩܪܸܢܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܠܸܫܡܵܥܵܐ، ܘܐܟ̰ܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܥܲܝ̈ܢܵܝܗ‌ܝ، ܕܠܵܐ ܚܵܙܝܼ ܒܥܲܝ̈ܢܵܝܗ‌ܝ ܘܫܵܡܥܝܼ ܒܢܵܬܝܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ، ܘܦܲܪܡܝܼ ܒܠܸܒܵܝܗ‌ܝ ܘܕܵܝܪܝܼ ܠܟܸܣܠܝܼ ܕܒܲܣܡܸܢܗܘܿܢ.‘