Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 4:1

ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܘܝܘܚܢܢ ܩܕܡ ܡܘܬܒ݂ܐ

1ܟܲܕ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܗܘܵܘ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܝܘܿܚܲܢܵܢ ܠܥܲܡܵܐ، ܩܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ ܟܵܗ̈ܢܹܐ، ܘܓܘܼܪܵܐ ܕܢܵܛܘܿܪܹ̈ܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ، ܘܙܲܕܘܼܩܵܝܹ̈ܐ.