Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 4:17

17”ܐܝܼܢܵܐ ܕܡܲܟܠܲܚ ܠܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܡ̣ܢ ܠܸܦܪܵܣܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܓܵܘ ܥܲܡܵܐ، ܡܲܙܕܸܥܲܚ ܠܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼ ܐܚܹܪܢܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܫܸܡܵܐ ܠܐܘܼܦ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ.“