Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 5:21

21ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ، ܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ، ܘܒܩܲܝܕܵܡܬܵ‌ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܗܘܿܢ ܓܵܘ ܗܲܝܟܠܵܐ ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܡܲܠܘܼܦܹܐ. ܟܲܕ ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܐܵܢܝܼ ܕܥܲܡܹܗ، ܩܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܢܘܼܫܝܵܐ ܘܠܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ، ܘܫܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܠܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܕܡܲܝܬ‌ܝܼ ܠܗܘܿܢ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ.