Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 6:3

3”ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܓܲܒܹܝܡܘܼܢ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܵܢܝܼ ܕܐܝܼܬ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܝܗ‌ܝ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܕܡܸܠܝܹܐ ܝܢܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܘܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ ܕܝܵܗܒܲܚ ܠܗܘܿܢ ܐܵܗܵܐ ܫܘܼܠܵܐ،