Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 6:7

7ܘܦܪܝܼܣ ܠܵܗ̇ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܙܝܼܕ ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܓܵܘ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܘܟܸܢܫܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܒܸܫܠܵܡܵܐ ܝܗܘܵܐ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ.