Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 7

ܡܡܠܠܐ ܕܐܣܛܦܢܘܣ

1ܗ̇ܝܓܵܗ ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܹܗ ܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ: ”ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܐܲܢܹܐ ܕܒܹܐܡܵܪܵܝ ܝܢܵܐ ܥܲܠܘܼܟ݂؟“ 2ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܣܛܲܦܵܢܘܿܣ: ”ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ ܘܒܵܒܵܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܫܡܹܥܡܘܼܢ ܐܸܠܝܼ. ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܠܒܵܒܲܢ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܟܲܕ ܗ̇ܘ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ، ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܥܵܡܹܪ ܗܘܵܐ ܒܚܵܪܵܢ، 3”ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ’ܫܒ݂ܘܿܩ ܠܐܲܬܪܘܼܟ݂ ܘܠܚܸܙܡܵܢܘܼ̈ܟ݂، ܘܙܹܠܔ݇ ܠܐܲܬܪܵܐ ܕܐܵܢܵܐ ܡܲܚܙܸܢܘܼܟ݂.‘+ 4”ܘܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ، ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܘܥܡܝܼܪܹܗ ܒܚܵܪܵܢ.+ ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܡܝܼܬ ܠܹܗ ܒܵܒܘܼܗ‌ܝ ܬܵܡܵܐ، ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܐܸܕܝܘܿܡ ܒܸܥܡܵܪܵܐ ܝܬܘܿܢ ܓܵܘܘܼܗ̇،+ 5”ܘܠܵܐ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܵܪܬܘܼܬܵ‌ܐ ܓܵܘܘܼܗ̇، ܐܘܼܦ ܠܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܕܐܲܩܠܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܩܘܼܘܸܠܔ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܒܸܬ ܝܵܗܒܹܠܔ ܗܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܝܵܪܬܘܼܬܵ‌ܐ ܐܸܠܹܗ ܘܠܙܲܪܥܹܗ ܕܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܡܸܢܹܗ، ܟܲܕ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܠܲܝܬ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܒܪܘܿܢܵܐ.+ 6”ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܡܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ، ܕܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܙܲܪܥܹܗ ܬܵܘܬܵܒ݂ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܬܵ‌ܐ، ܘܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܥܲܒ݂ܕܵܐ، ܘܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܠܝܸܨܵܐ ܩܵܐ ܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܫܸܢܹ̈ܐ. 7”’ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܬ ܕܵܝܢܹܢ ܠܐܘܼܡܬܵ‌ܐ ܕܥܵܒܹܕ ܐܸܠܘܼܗ̇ ܥܲܒ݂ܕܘܼܬܵ‌ܐ،‘ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ. ’ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܐܵܗܵܐ، ܒܸܬ ܦܵܠܹܛ ܘܒܸܬ ܣܵܓܹܕ ܐܸܠܝܼ ܒܐܵܗܵܐ ܕܘܼܟܵܐ.‘+ 8”ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܘܲܥܕܵܐ ܕܓܙܘܼܪܬܵ‌ܐ.+ ܘܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܐܝܼܣܚܵܩ، ܘܓܙܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܬܡܵܢܝܵܐ، ܘܐܝܼܣܚܵܩ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܝܲܥܩܘܿܒ݂، ܘܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܘܼܠܸܕ ܠܹܗ ܠܬܪܸܥܣܲܪ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬܹ̈‌ܐ. 9”ܘܐܲܢܹܐ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬܹ̈‌ܐ ܒܘܼܚܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܒܝܵܘܣܸܦ،+ ܘܙܘܼܒܸܢܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܠܥܲܒ݂ܕܘܼܬܵ‌ܐ ܓܵܘ ܡܸܨܪܹܝܢ،+ ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܡܹܗ ܝܗܘܵܐ، 10”ܘܦܘܼܨܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܘܼܠܨܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܛܲܝܒܘܼܬܵ‌ܐ ܘܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ ܒܥܲܝ̈ܢܹܐ ܕܦܸܪܥܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ، ܘܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܥܲܠܔ ܟܠܵܗ̇ ܡܸܨܪܹܝܢ ܘܥܲܠܔ ܟܠܹܗ ܒܲܝܬܹܗ،+ 11”ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܟܸܦܢܵܐ ܘܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܒܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܘܒܟܢܲܥܢ، ܘܐܲܒ݂ܵܗܵܬܲܢ̈ ܠܵܐ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܗܘܿܢ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵ‌ܐ.+ 12”ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܕܲܚܠܵܐ ܓܵܘ ܡܸܨܪܹܝܢ، ܫܘܼܕܪܵܝ ܠܹܗ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬܲܢ̈ ܠܬܵܡܵܐ ܓܵܗܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ،+ 13”ܓܵܗܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝ، ܡܘܼܕܸܥܵܐ ܠܹܗ ܝܵܘܣܸܦ ܓܵܢܹܗ ܠܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ.+ ܐܘܼܦ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܝܵܘܣܸܦ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܝܕܝܼܥܵܐ ܠܦܸܪܥܘܿܢ. 14”ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܐܵܗܵܐ، ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܝܵܘܣܸܦ ܘܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܒܵܒܘܼܗ‌ܝ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܚܸܙܡܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܫܲܒ݂ܥܝܼ ܘܚܲܡܫܵܐ ܓܵܢܵܬܹ̈‌ܐ.+ 15”ܘܨܠܹܐ ܠܹܗ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܘܡܝܼܬ ܠܹܗ ܬܵܡܵܐ، ܗ̇ܘ ܘܐܘܼܦ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬܲܢ̈.+ 16”ܘܦܲܓ݂ܪ̈ܵܝܗ‌ܝ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܢܝܹܐ ܠܫܟܹܝܡ، ܡܘܼܬܒܹܐ ܓܵܘ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܙܒ݂ܝܼܢܹܗ ܝܗܘܵܐ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܒܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܣܹܐܡܵܐ ܡ̣ܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܚܡܘܿܪ ܒܫܟܹܝܡ.+ 17”ܘܟܲܕ ܩܘܼܪܒܸܢܵܗ̇ ܥܕܵܢܵܐ ܕܬܲܡܸܡ ܗܘܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܵܘܠܹܗ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ، ܙܝܼܕ ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܝܼܲܢ ܪܵܒܵܐ ܓܵܘ ܡܸܨܪܹܝܢ، 18”ܗܲܠܔ ܕܩܝܼܡ ܠܹܗ ܚܲܕ ܡܲܠܟܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܥܲܠܔ ܡܸܨܪܹܝܢ، ܐܲܝܢܝܼ ܕܠܵܐ ܝܕܝܼܥ ܠܹܗ ܠܝܵܘܣܸܦ.+ 19”ܐܵܗܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܥܘܼܠܕܹܐ ܠܹܗ ܠܥܲܡܲܢ، ܘܡܘܼܠܝܸܨ ܠܹܗ ܠܐܲܒ݂ܵܗܵܬܲܢ̈،+ ܘܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܕܪܲܦܝܼ ܗܘܵܘ ܠܝܲܠܘܼܕܵܝ̈ܗ‌ܝ ܕܡܵܝܬ‌ܝܼ ܗܘܵܘ.

20”ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܝܠܝܼܕܵܐ ܡܘܼܫܹܐ، ܘܫܲܦܝܼܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܩܲܕܡ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܬܠܵܬܵ‌ܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܓܘܼܪܘܸܣ ܠܹܗ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܕܒܵܒܘܼܗ‌ܝ. 21”ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܪܘܼܦܝܵܐ، ܫܩܝܼܠܔ ܠܵܗ̇ ܐܸܠܹܗ ܒܪܵܬܵ‌ܐ ܕܦܸܪܥܘܿܢ، ܘܓܘܼܪܘܸܣ ܠܵܗ̇ ܐܸܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܓܵܢܘܼܗ̇.+ 22”ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܘܼܠܦܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܒܟܠܵܗ̇ ܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ ܕܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ، ܘܚܲܝܠܵܢܵܐ ܝܗܘܵܐ ܒܗܹܡܸܙܡܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܒܦܘܼܠܚܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ. 23”ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܐܲܪܒܥܝܼ ܫܸܢܹ̈ܐ، ܩܛܝܼܥ ܠܹܗ ܒܠܸܒܹܗ ܕܬܵܦܹܩ ܒܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܒܢܲܝ̈ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ. 24”ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܦܝܵܫܵܐ ܡܘܼܠܝܸܨܵܐ ܒܚܲܕ ܡܸܨܪܵܝܵܐ، ܩܝܼܡ ܠܹܗ ܠܚܲܨܹܗ ܘܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܬܘܼܥܠܵܐ ܕܗ̇ܘ ܡܘܼܠܝܸܨܵܐ ܘܩܛܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܡܸܨܪܵܝܵܐ. 25”ܡܘܼܫܹܐ ܚܫܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܕܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܒܸܬ ܦܲܪܡܝܼ ܗܘܵܘ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܐܝܼܕܹܗ ܒܸܬ ܦܲܪܸܩ ܗܘܵܐ ܠܗܘܿܢ. ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܦܘܼܪܡܹܐ ܠܗܘܿܢ. 26”ܒܝܵܘܡܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ، ܡܘܼܫܹܐ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܬܪܹܝ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ ܒܸܦܠܵܫܵܐ ܡܥܘܼܕܵܠܹܐ. ܒܥܹܐ ܠܹܗ ܠܣܲܙܓܘܼܪܵܝ، ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ’ܝܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ، ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ ܝܬܘܿܢ ܐܲܚܬܘܿܢ، ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܒܸܦܠܵܫܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕ ܥܲܡ ܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ؟‘ 27”ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܕܝܼܗܘܵܐ ܒܸܙܠܵܡܵܐ ܠܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ ܚܘܼܪܙܸܦ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ’ܡܵܢܝܼ ܩܵܡ ܥܵܒܹܕ ܠܘܼܟ݂ ܥܲܠܲܢ ܓܘܼܪܵܐ ܘܕܲܝܵܢܵܐ؟ 28”’ܒܵܥܹܝܬ ܕܩܵܛܠܹܬ ܠܝܼ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܬܸܡܵܠܝ ܩܛܝܼܠܔ ܠܘܼܟ݂ ܠܡܸܨܪܵܝܵܐ؟‘+ 29”ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܐܲܢܹܐ ܚܲܒܪܹ̈ܐ، ܥܪܝܼܩ ܠܹܗ ܠܐܲܬܪܵܐ ܕܡܸܕܝܲܢ،+ ܘܚܝܹܐ ܠܹܗ ܬܵܡܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ ܘܩܵܡ ܗܵܘܹܐ ܠܹܗ ܬܪܹܝ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ.

30”ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ ܬܵܡܵܐ ܐܲܪܒܥܝܼ ܫܸܢܹ̈ܐ، ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܐܸܠܹܗ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܓܵܘ ܠܵܗܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܒܣܲܢܝܵܐ، ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܣܝܼܢܲܝ. 31”ܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܒܡܸܢܕܝܼ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ. ܐܝܼܡܲܢ ܕܩܘܼܪܒܸܢܹܗ ܕܚܵܙܹܐ ܡܘܼܕܝܼ ܝܗܘܵܐ، ܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܩܵܠܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ، 32”’ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬܘܼ̈ܟ݂، ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܘܕܐܝܼܣܚܵܩ ܘܕܝܲܥܩܘܿܒ݂.‘+ ܘܪܓܝܼܕ ܠܹܗ ܡܘܼܫܹܐ، ܘܠܵܐ ܩܘܼܫܕܸܪܹܗ ܠܸܚܝܵܪܵܐ ܒܚܸܙܘܵܐ. 33”ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ’ܫܲܠܸܚ ܨܵܘܠܘܼ̈ܟ݂ ܡ̣ܢ ܐܲܩܠܵܬܘܼ̈ܟ݂، ܣܵܒܵܒ ܐܲܪܥܵܐ ܕܟܸܠܝܵܐ ܝܘܸܬ ܥܲܠܘܼܗ̇ ܩܲܕܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇. 34”’ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܚܙܵܝܵܐ ܚܙܹܐ ܠܝܼ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܕܥܲܡܝܼ ܓܵܘ ܡܸܨܪܹܝܢ، ܘܫܡܝܼܥ ܠܝܼ ܬܲܢܲܚܝܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ، ܘܨܠܹܐ ܠܝܼ ܕܦܲܨܸܢܗܘܿܢ. ܘܐܵܕܝܼܵܐ ܬܵ‌ܐ، ܫܲܕܪܸܢܘܼܟ݂ ܠܡܸܨܪܹܝܢ.‘+ 35”ܗܲܪ ܠܐܵܗܵܐ ܡܘܼܫܹܐ، ܕܡܘܼܣܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ’ܡܵܢܝܼ ܩܵܡ ܥܵܒܹܕ ܠܘܼܟ݂ ܥܲܠܲܢ ܓܘܼܪܵܐ ܘܕܲܝܵܢܵܐ؟‘ ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܪܹܝܫܵܐ ܘܦܵܪܘܿܩܵܐ، ܒܝܲܕ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܐܸܠܹܗ ܒܣܲܢܝܵܐ. 36”ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܠܛܵܝ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ، ܘܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܕܘܼܡܵܪܹ̈ܐ ܘܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܓܵܘ ܡܸܨܪܹܝܢ، ܘܒܝܵܡܵܐ ܕܣܘܿܦ، ܘܐܲܪܒܥܝܼ ܫܸܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܵܐ.+ 37”ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܡܘܼܫܹܐ، ܗ̇ܘ ܕܐܡܝܼܪܹܗ ܠܒܢܲܝ̈ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ: ’ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܸܬ ܫܲܕܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܢܒ݂ܝܼܵܐ ܡܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܝܼ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ.‘+ 38”ܐܵܗܵܐ ܓ̰ܡܝܼܥ ܠܹܗ ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬܲܢ̈ ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܵܐ، ܘܥܲܡ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܥܲܡܹܗ ܓܵܘ ܛܘܼܪܵܐ ܕܣܝܼܢܲܝ، ܘܩܘܼܒܸܠܔ ܠܹܗ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܣܘܼܦܝܵܝ ܠܹܗ ܐܸܠܲܢ.+ 39”ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬܲܢ̈ ܠܵܐ ܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ، ܐܸܠܵܐ ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܘܒܠܸܒܵܝܗ‌ܝ ܕܝܼܪܗܘܿܢ ܠܡܸܨܪܹܝܢ. 40”ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܠܐܲܗܪܘܿܢ: ’ܥܒ݂ܘܿܕ ܐܸܠܲܢ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼ ܩܲܕܡܲܢ، ܣܵܒܵܒ ܐܵܗܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܕܦܘܼܠܸܛ ܠܹܗ ܐܸܠܲܢ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ، ܠܹܐ ܝܘܲܚ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܡܘܼܕܝܼ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ.‘+ 41”ܬܘܼܪܸܨ ܠܗܘܿܢ ܨܲܠܡܵܐ ܕܡܘܼܓ̰ܵܐ ܒܐܵܢܝܼ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ، ܘܕܒ݂ܝܼܚ ܠܗܘܿܢ ܕܸܒ݂ܚܹ̈ܐ ܐܸܠܹܗ، ܘܥܒ݂ܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܒܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܐܝܼܕܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ.+ 42”ܐܝܼܢܵܐ ܦܬܝܼܠܔ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܣܘܼܦܝܵܝ ܠܹܗ ܕܣܵܓ݂ܕܝܼ ܠܚܲܝܠܵܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܫܡܲܝܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܒܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ:

ܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܠܝܼ ܗܲܝܘܵܢܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܡܹܐ ܝܲܢ ܕܸܒ݂ܚܹ̈ܐ،

ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܐܲܪܒܥܝܼ ܫܸܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܵܐ، ܝܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ؟

43”ܡܘܼܪܸܡ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܫܟܢܵܐ ܕܡܲܠܟܘܿܡ، ܘܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܪܸܦܵܢ،

ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܣܓ݂ܝܼܕ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ.

ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܒܸܬ ܛܵܪܕܹܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܗ̇ܘ ܓܹܒܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܕܒܵܒܹܠܔ.+

44”ܐܲܒ݂ܵܗܵܬܲܢ̈ ܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܡܲܫܟܢܵܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܵܐ. ܦܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܬܘܼܪܨܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ ܕܬܲܪܸܨ ܗܘܵܐ ܠܹܗ، ܒܕܡܘܼܬܵ‌ܐ ܕܡܘܼܚܙܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ.+ 45”ܡܘܼܥܒܸܪܗܘܿܢ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬܲܢ̈ ܠܐܵܗܵܐ ܡܲܫܟܢܵܐ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪ ܢܘܿܢ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܩܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܡ̣ܢ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܛܪܝܼܕܵܝ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܗ‌ܝ،+ ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܬܵܡܵܐ ܗܲܠܔ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܕܵܘܝܼܕ، 46”ܗ̇ܘ ܕܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܹܗ ܫܵܦܵܩܲܬ ܩܲܕܡ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܛܠܝܼܒ ܠܹܗ ܕܒܵܢܹܐ ܗܘܵܐ ܚܲܕ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܩܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂.+ 47”ܐܝܼܢܵܐ ܫܠܹܝܡܘܿܢ ܝܼܗܘܵܐ ܕܒܢܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܒܲܝܬܵ‌ܐ.+ 48”ܐܝܼܢܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ ܠܹܐ ܥܵܡܹܪ ܓܵܘ ܒܵܬܹ̈‌ܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܒܐܝܼܕܵܬܹ̈‌ܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܕܐܡܝܼܪܹܗ ܢܒ݂ܝܼܵܐ:

49’ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ”ܫܡܲܝܵܐ ܬܪܘܿܢܘܿܣܝܼ ܝܠܵܗ̇، ܘܐܲܪܥܵܐ ܟܘܼܒ݂ܫܵܐ ܬܚܘܿܬ ܐܲܩܠܵܬ‌ܝܼ̈، ܡܘܼܕܝܼ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܒܵܢܹܝܬܘܿܢ ܐܸܠܝܼ؟ ܝܲܢ ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܘܼܟܵܐ ܕܢܝܵܚܬ‌ܝܼ؟

50”ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܝܼܕܝܼ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܝ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܢܹܐ؟“‘+

51”ܝܵܐ ܩܕܵܠܵܝܗ‌ܝ ܩܸܫܝܵܐ، ܘܠܵܐ ܓܙܝܼܪܹܐ ܒܠܸܒܵܐ ܘܒܢܵܬܝܵܬܹ̈‌ܐ، ܐܘܼܦ ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ، ܒܟܠܔ ܥܕܵܢܵܐ ܟܹܐ ܩܵܝܡܝܼܬܘܿܢ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܔ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ.+ 52”ܠܐܲܝܢܝܼ ܡ̣ܢ ܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ ܠܵܐ ܟܘܼܡܸܪܗܘܿܢ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ؟ ܩܛܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܐܘܼܦ ܠܐܵܢܝܼ ܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ ܕܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܢܘܼܒܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܬ ܐܬܵܝܬܵ‌ܐ ܕܙܲܕܝܼܩܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܣܘܼܦܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܩܛܝܼܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. 53”ܐܲܚܬܘܿܢ ܕܩܘܼܒܸܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܒܝܲܕ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ، ܠܵܐ ܢܛܝܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܢܵܡܘܿܣܵܐ.“

ܪܓ̰ܡܬ‌ܐ ܕܐܣܛܦܢܘܣ

54ܟܲܕ ܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ، ܡܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܟܲܪܒܵܐ ܒܠܸܒܵܝܗ‌ܝ ܘܚܘܼܪܚܸܟ̃ ܠܗܘܿܢ ܟܹܟܵܝ̈ܗ‌ܝ ܠܐܸܣܛܲܦܵܢܘܿܣ. 55ܘܗ̇ܘ ܟܲܕ ܡܸܠܝܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ، ܚܝܼܪܹܗ ܠܫܡܲܝܵܐ ܘܚܙܹܐ ܠܹܗ ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܝܼܫܘܿܥ ܟܸܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، 56ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܗܵܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܸܢ ܫܡܲܝܹ̈ܐ ܦܬܝܼܚܹܐ، ܘܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܟܸܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.“ 57ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܡܘܼܩܘܸܚ ܠܗܘܿܢ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ، ܘܐܟ̰ܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܢܵܬܝܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ، ܘܨܦܝܼܚ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܥܘܼܕܵܠܹܐ. 58ܦܘܼܠܸܛ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܠܒܲܕܲܪ ܡ̣ܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܘܪܓ̰ܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ. ܘܪ̈ܵܓ̰ܡܵܢܹܐ ܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܓ̰ܘܼܠܵܝ̈ܗ‌ܝ ܠܟܸܣ ܐܲܩܠܵܬܹ̈‌ܐ ܕܚܲܕ ܓ̰ܘܲܢܩܵܐ ܫܸܡܹܗ ܫܵܐܘܿܠܔ. 59ܟܲܕ ܐܵܢܝܼ ܒܸܪܓ̰ܵܡܹܗ، ܨܘܼܠܹܐ ܠܹܗ ܐܸܣܛܲܦܵܢܘܿܣ: ”ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ، ܩܲܒܸܠܔ ܪܘܼܚܝܼ.“ 60ܒܪܝܼܟ ܠܹܗ ܘܡܘܼܩܘܸܚ ܠܹܗ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ: ”ܡܵܪܲܢ، ܠܵܐ ܕܵܒ݂ܩܹܬ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܗܵܐ ܚܛܝܼܬܵ‌ܐ.“ ܘܟܲܕ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܵܗܵܐ، ܕܡܝܼܟ݂ ܠܹܗ.