Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 8

ܫܐܘܠܔ ܟܡܘܪܐ ܠܥܕܬ‌ܐ

1ܫܵܐܘܿܠܔ ܒܵܣܡܵܐ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܒܩܸܛܠܵܐ ܕܐܸܣܛܲܦܵܢܘܿܣ. ܘܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܥܲܠܔ ܥܹܕܬܵ‌ܐ ܕܓܵܘ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܪܒܸܙܹܐ ܓܵܘ ܡܵܬܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܝܼܗܘܼܕ ܘܫܵܡܪܝܼܢ، ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ. 2ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܩܒ݂ܝܼܪܗܘܿܢ ܠܐܸܣܛܲܦܵܢܘܿܣ، ܘܥܒ݂ܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܬܵܥܙܝܼ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ. 3ܘܫܵܐܘܿܠܔ ܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܟܲܡܘܼܪܹܐ ܠܥܹܕܬܵ‌ܐ، ܒܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ، ܓܲܪܓܘܼܫܹܐ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܒܲܟ݂ܬܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܒܸܕܪܵܝܵܝ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ.

ܦܝܠܝܦܘܣ ܓܘ ܫܡܪܝܢ

4ܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܪܒܸܙܹܐ ܟܹܐ ܡܲܟܪܸܙܝܼ ܗܘܵܘ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܟܠܔ ܕܘܼܟܵܐ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼ ܗܘܵܘ. 5ܨܠܹܐ ܠܹܗ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܕܫܵܡܪܝܼܢ، ܘܡܘܼܟܪܸܙ ܠܹܗ ܬܵܡܵܐ ܒܘܼܬ ܡܫܝܼܚܵܐ. 6ܐܝܼܡܲܢ ܕܟܸܢܫܹ̈ܐ ܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܠܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܘܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܒܚܲܕ ܠܸܒܵܐ ܡܘܼܨܝܸܬ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ، 7ܣܵܒܵܒ ܪܵܒܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܛܲܡܐܹ̈ܐ ܡܲܩܘܸܚܝܼ ܗܘܵܘ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܦܵܠܛܝܼ ܗܘܵܘ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ. ܐܘܼܦ ܪܵܒܵܐ ܫܦܝܼܠܹ̈ܐ ܘܫܸܠܹ̈ܐ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܒܣܝܼܡܹܐ. 8ܘܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܗ̇ܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ.

ܣܝܡܘܢ ܚܪܫܐ

9ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܓܵܘ ܗ̇ܝ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܫܸܡܹܗ ܣܝܼܡܘܿܢ ܕܟܹܐ ܥܵܒܹܕ ܗܘܵܐ ܚܸܪ̈ܫܹܐ، ܘܡܲܥܓ̰ܸܒ ܗܘܵܐ ܠܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܫܵܡܪܝܼܢ ܟܲܕ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܒܘܼܬ ܓܵܢܹܗ ܕܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܝܗܘܵܐ. 10ܘܟܹܐ ܡܲܨܝܸܬ‌ܝܼ ܗܘܵܘ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܟܠܵܝܗ‌ܝ، ܓܘܼܪܵܐ ܘܙܥܘܿܪܵܐ، ܘܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܗ̇ܘ ܚܲܝܠܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ ܓܘܼܪܵܐ. 11ܘܟܹܐ ܬܵܒܥܝܼ ܗܘܵܘ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܣܵܒܵܒ ܩܵܐ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܥܘܼܓ̰ܒܹܐ ܝܗܘܵܘ ܒܚܸܪ̈ܫܘܼܗ‌ܝ. 12ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ ܠܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܕܝܼܗܘܵܐ ܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܒܘܼܬ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܒܘܼܬ ܫܸܡܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܥܡܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܒܲܟ݂ܬܵܬܹ̈‌ܐ. 13ܐܘܼܦ ܣܝܼܡܘܿܢ ܗܘܼܡܸܢܹܗ ܘܥܡܝܼܕ ܠܹܗ، ܘܟܹܐ ܬܵܒܹܥ ܗܘܵܐ ܠܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ، ܘܟܹܐ ܥܲܓ̰ܸܒ ܗܘܵܐ ܒܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܘܒܚܲܝ̈ܠܹܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܕܚܵܙܹܐ ܗܘܵܐ.

14ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܕܐܘܼܦ ܫܵܡܪܝܼܢ ܩܘܼܒܸܠܔ ܠܵܗ̇ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܫܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܵܝܗ‌ܝ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܝܘܿܚܲܢܵܢ. 15ܡܛܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܬܵܡܵܐ ܘܨܘܼܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܨܠܘܿܬܵ‌ܐ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ ܕܩܲܒܠܝܼ ܗܘܵܘ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ، 16ܣܵܒܵܒ ܗܸܫ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܨܸܠܝܵܐ ܥܲܠܔ ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܥܡܝܼܕܹܐ ܝܗܘܵܘ ܒܫܸܡܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. 17ܗ̇ܝܓܵܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ ܐܝܼܕܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܩܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ.

18ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܣܝܼܡܘܿܢ ܕܒܡܲܬܲܒ݂ܬܵ‌ܐ ܕܐܝܼܕܵܬܹ̈‌ܐ ܕܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ، ܡܘܼܩܪܸܒ݂ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: 19”ܗܲܒ݂ܠܘܼܢ ܐܘܼܦ ܐܸܠܝܼ ܐܵܗܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ، ܕܗ̇ܘ ܕܡܲܬܒܸܢ ܐܝܼܕܝܼ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܩܲܒܸܠܔ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ.“ 20ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ: ”ܙܘܼܙܘܼ̈ܟ݂ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܥܲܡܘܼܟ݂ ܠܐܲܒ݂ܕܵܢܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܘܸܬ ܡܵܘܗܲܒ݂ܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܙܘܼܙܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܩܢܝܼܬܵ‌ܐ. 21”ܠܲܝܬ ܠܘܼܟ݂ ܣܵܗܡܵܐ ܐܘܼܦ ܠܵܐ ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵ‌ܐ ܒܐܵܗܵܐ ܫܘܼܠܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܠܸܒܘܼܟ݂ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܬܪܘܼܨܵܐ ܩܲܕܡ ܐܲܠܵܗܵܐ. 22”ܒܵܣ ܬܲܘܸܒ ܡ̣ܢ ܐܵܗܵܐ ܒܝܼܫܘܼܬܘܼܟ݂، ܘܛܠܘܿܒ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ، ܩܵܘܡܵܐ ܕܦܲܚܸܠܔ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܐܵܗܵܐ ܚܘܼܫܵܒ݂ܵܐ ܕܠܸܒܘܼܟ݂، 23”ܣܵܒܵܒ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܸܢ ܕܡܸܠܝܵܐ ܝܘܸܬ ܡܲܪܝܼܪܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܐܣܝܼܪܵܐ ܝܘܸܬ ܒܥܵܘܠܵܐ.“ 24ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܣܝܼܡܘܿܢ: ”ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܓܹܒܝܼ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܕܠܵܐ ܐܵܬܹ‌ܐ ܥܲܠܝܼ ܡܸܢܕܝܼ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܕܐܡܝܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ.“ 25ܗ̇ܝܓܵܗ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܝܘܿܚܲܢܵܢ ܣܗܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܘܡܘܼܫܚܸܕ ܠܗܘܿܢ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܡܵܪܝܵܐ، ܕܝܼܪܗܘܿܢ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܟܲܕ ܡܲܫܚܘܼܕܹܐ ܓܵܘ ܪܵܒܵܐ ܡܵܬܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܫܵܡܪ̈ܵܝܹܐ.

ܦܝܠܝܦܘܣ ܘܟܘܫܝܐ

26ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܩܘܼܡ ܙܹܠܔ݇ ܠܬܲܝܡܢܵܐ، ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒܲܪܝܼܵܐ، ܕܒܸܨܠܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܠܓܵܙܵܐ.“ 27ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ، ܘܒܐܘܼܪܚܹܗ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܟܘܼܫܵܝܵܐ، ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܘܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬ ܓܲܙܵܐ ܕܩܲܢܕܵܩ، ܡܲܠܟܬܵ‌ܐ ܕܟܘܼܫܵܝܹ̈ܐ. ܐܵܗܵܐ ܐܬܝܼܵܐ ܝܗܘܵܐ ܠܸܣܓ݂ܵܕܵܐ ܓܵܘ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. 28ܒܸܕܝܵܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܠܐܲܬܪܹܗ ܓܵܘ ܡܲܪܟܲܒ݂ܬܹܗ، ܘܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܐܹܫܲܥܝܵܐ ܢܒ݂ܝܼܵܐ. 29ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܠܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ: ”ܩܲܪܒܸܢ ܠܐܵܗܵܐ ܡܲܪܟܲܒ݂ܬܵ‌ܐ ܘܗܘܝܼ ܒܕܸܦܢܘܼܗ̇.“ 30ܪܚܝܼܛ ܠܹܗ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܠܟܸܣ ܡܲܪܟܲܒ݂ܬܵ‌ܐ، ܘܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܠܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܢܒ݂ܝܼܵܐ. ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܹܗ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ: ”ܦܲܪܡܘܼܝܹܐ ܝܘܸܬ ܡܘܼܕܝܼ ܝܘܸܬ ܒܸܩܪܵܝܵܐ؟“ 31ܘܗ̇ܘ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ: ”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܹܝܢ ܦܲܪܡܹܝܢ ܐܸܢ ܐܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܦܲܫܸܩ ܠܹܗ ܐܸܠܝܼ؟“ ܘܛܠܝܼܒ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܕܐܵܣܹܩ ܘܝܵܬܹܒ݂ ܥܲܡܹܗ. 32ܘܟܘܼܫܵܝܵܐ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܕܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ:

ܐܲܝܟ݂ ܥܸܪܒܵܐ ܠܦܪܵܡܬܵ‌ܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܠܘܼܒܠܵܐ، ܘܐܲܝܟ݂ ܦܹܐܪܵܐ ܫܬܝܼܩܵܐ ܩܲܕܡ ܓܵܪܥܵܢܵܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܠܵܐ ܦܬܝܼܚ ܠܹܗ ܦܘܼܡܹܗ.

33ܒܡܲܟܝܼܟ݂ܘܼܬܹܗ ܠܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܕܝܼܘܵܢ ܫܲܪܝܼܪܬܵ‌ܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ، ܘܒܘܼܬ ܕܵܘܪܹܗ ܡܵܢܝܼ ܒܸܬ ܗܲܩܹܐ؟ ܣܵܒܵܒ ܚܲܝܘܼ̈ܗ‌ܝ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܫܩܝܼܠܹܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ.+

34ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܟܘܼܫܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ: ”ܐܡܘܿܪ ܐܸܠܝܼ، ܦܲܪܦܘܼܠܹܐ ܝܘܸܢ، ܒܘܼܬ ܡܵܢܝܼ ܝܠܹܗ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܢܒ݂ܝܼܵܐ، ܒܘܼܬ ܓܵܢܹܗ ܝܲܢ ܒܘܼܬ ܚܲܕ ܐܚܹܪܢܵܐ؟“ 35ܗ̇ܝܓܵܗ ܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܡ̣ܢ ܐܵܗܵܐ ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܐܸܠܹܗ ܒܘܼܬ ܝܼܫܘܿܥ.

36ܟܲܕ ܐܵܢܝܼ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܗܘܵܘ ܒܐܘܼܪܚܵܐ، ܡܛܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܡ̈ܝܼܵܐ. ܐܡܝܼܪܹܗ ܗ̇ܘ ܟܘܼܫܵܝܵܐ: ”ܗܵܐ ܡ̈ܝܼܵܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ، ܐܝܼܬ ܡܲܟܠܲܝܬܵ‌ܐ ܕܠܵܐ ܦܵܝܫܹܢ ܥܡܝܼܕܵܐ؟“ 37ܐܡܝܼܪܹܗ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ: ”ܐܸܢ ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܝܘܸܬ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܠܸܒܘܼܟ݂، ܡܵܨܹܝܬ ܦܵܝܫܹܬ ܥܡܝܼܕܵܐ.“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ: ”ܐܵܢܵܐ ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܝܘܸܢ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܝܠܹܗ.“ 38ܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܕܟܵܠܝܵܐ ܗܘܵܐ ܡܲܪܟܲܒ݂ܬܵ‌ܐ، ܘܨܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܬܸܪܘܵܝ ܠܡ̈ܝܼܵܐ، ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܘܐܘܼܦ ܗ̇ܘ ܟܘܼܫܵܝܵܐ، ܘܡܘܼܥܡܸܕ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ. 39ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡ̈ܝܼܵܐ، ܪܘܼܚܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܓ̰ܢܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܠܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ، ܘܐܚܹܪܢܵܐ ܠܵܐ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܟܘܼܫܵܝܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܒܸܚܕܵܝܵܐ. 40ܘܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܓܵܘ ܐܵܙܘܿܛܘܿܣ، ܘܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܘܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܓܵܘ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܕܝܼܢܵܬܹ̈‌ܐ ܗܲܠܔ ܕܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܩܹܣܲܪܝܵܐ.