Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 8:1

ܫܐܘܠܔ ܟܡܘܪܐ ܠܥܕܬ‌ܐ

1ܫܵܐܘܿܠܔ ܒܵܣܡܵܐ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܒܩܸܛܠܵܐ ܕܐܸܣܛܲܦܵܢܘܿܣ. ܘܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܥܲܠܔ ܥܹܕܬܵ‌ܐ ܕܓܵܘ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܪܒܸܙܹܐ ܓܵܘ ܡܵܬܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܝܼܗܘܼܕ ܘܫܵܡܪܝܼܢ، ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ.