Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 8:37

37ܐܡܝܼܪܹܗ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ: ”ܐܸܢ ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܝܘܸܬ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܠܸܒܘܼܟ݂، ܡܵܨܹܝܬ ܦܵܝܫܹܬ ܥܡܝܼܕܵܐ.“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ: ”ܐܵܢܵܐ ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܝܘܸܢ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܝܠܹܗ.“