Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 9:10

10ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܓܵܘ ܕܲܪܡܣܘܿܩ ܚܲܕ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܫܸܡܹܗ ܚܲܢܲܢܝܵܐ. ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡܹܗ ܒܚܸܙܘܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܚܲܢܲܢܝܵܐ.“ ܘܗ̇ܘ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ، ”ܗܹܐ، ܡܵܪܝܼ.“