Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 9:17

17ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܚܲܢܲܢܝܵܐ ܘܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ ܘܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܐܝܼܕܵܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܫܵܐܘܿܠܔ ܐܲܚܘܿܢܵܐ، ܡܵܪܲܢ، ܕܝܼܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ، ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܘܸܬ ܗܘܵܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ، ܗ̇ܘ ܒܓܵܢܹܗ ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܐܸܠܝܼ ܕܚܵܙܹܝܬ ܡܸܢܕܪܸܫ، ܘܦܵܝܫܹܬ ܡܸܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ.“