Search form

ܝܘܚܢܢ 1:19

ܣܗܕܘܬ‌ܐ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ

ܡܬ‌ܝ 3‏:1‏-12؛ ܡܪܩܘܣ 1‏:2‏-8؛ ܠܘܩܐ 3‏:15‏-17

19ܐܵܗܵܐ ܝܗܘܵܐ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܫܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܕܒܲܩܪܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܡܵܢܝܼ ܝܘܸܬ؟“