Search form

ܝܘܚܢܢ 10:18

18”ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܹܐ ܫܵܩܹܠܔ ܠܵܗ̇ ܡܸܢܝܼ. ܐܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܢܝܼ ܒܸܕܒ݂ܵܚܘܼܗ̇ ܝܘܸܢ. ܐܝܼܬ ܠܝܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܕܵܒ݂ܚܹܢܵܗ̇ ܘܐܝܼܬ ܠܝܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܫܵܩܠܹܢܵܗ̇ ܡܸܢܕܪܸܫ. ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܩܘܼܒܸܠܔ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܒܵܒܝܼ.“