Search form

ܝܘܚܢܢ 11

ܡܘܬ‌ܐ ܕܠܥܙܪ

1ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܡܪܝܼܥܵܐ ܫܸܡܹܗ ܠܲܥܵܙܲܪ، ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ ܥܲܢܝܵܐ ܡܵܬܵ‌ܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܘܚܵܬܘܼܗ̇ ܡܵܪܬܵ‌ܐ. 2ܐܵܗܵܐ ܡܲܪܝܲܡ ܝܼܗܘܵܐ ܗ̇ܝ ܕܡܫܝܼܚ ܠܵܗ̇ ܐܲܩܠܵܬܹ̈‌ܐ ܕܡܵܪܲܢ ܒܒܸܣܡܵܐ ܘܡܸܫܝܵܝ ܠܵܗ̇ ܒܟܵܘܣܘܼܗ̇. ܠܲܥܵܙܲܪ ܡܪܝܼܥܵܐ ܐܲܚܘܿܢܘܼܗ̇ ܝܗܘܵܐ. 3ܐܲܢܹܐ ܚܵܬܘܵܬܹ̈‌ܐ ܫܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܚܲܒܪܵܐ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܡܵܪܲܢ، ܗ̇ܘ ܕܟܹܐ ܡܲܚܸܒܸܬ ܠܹܗ ܡܪܝܼܥܵܐ ܝܠܹܗ.“ 4ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ، ܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܐܵܗܵܐ ܡܲܪܥܵܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܡܲܪܥܵܐ ܕܡܵܘܬܵ‌ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܩܵܐ ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܝܠܹܗ، ܕܒܝܼܹܗ ܦܵܐܹܫ ܚܩܝܼܪܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.“ 5ܝܼܫܘܿܥ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܗܘܵܐ ܠܡܵܪܬܵ‌ܐ ܘܠܚܵܬܘܼܗ̇ ܡܲܪܝܲܡ ܘܠܠܲܥܵܙܲܪ. 6ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܕܠܲܥܵܙܲܪ ܡܪܝܼܥܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܥܘܼܪܩܸܠܔ ܠܹܗ ܒܗ̇ܝ ܕܘܼܟܵܐ ܕܝܼܗܘܵܐ ܬܪܹܝ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ. 7ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܡܝܼܪܹܗ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܩܘܼܡܘܼܢ ܡܸܢܕܪܸܫ ܐܵܙܲܠ݇ܚ ܠܝܼܗܘܼܕ.“ 8ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܪܲܒܝܼ، ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܐܵܕܝܼܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܒܵܥܝܼ ܗܘܵܘ ܪܵܓ̰ܡܝܼ ܗܘܵܘ ܠܘܼܟ݂، ܘܐܲܢ݇ܬ ܒܵܥܹܝܬ ܡܸܢܕܪܸܫ ܐܵܙܹܠ݇ܬ ܠܬܵܡܵܐ؟“ 9ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܗܵܐ ܠܲܝܬ ܬܪܸܥܣܲܪ ܣܵܥܲܬܹ̈‌ܐ ܓܵܘ ܚܲܕ ܝܵܘܡܵܐ؟ ܐܸܢ ܐܢܵܫܵܐ ܚܵܕܹܪ ܒܝܵܘܡܵܐ ܠܹܐ ܬܲܪܩܸܠܔ، ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܚܵܙܹܐ ܒܲܗܪܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܕܘܼܢܝܹܐ. 10”ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܚܵܕܹܪ ܒܠܲܝܠܹܐ، ܒܸܬ ܬܲܪܩܸܠܔ ܣܵܒܵܒ ܠܲܝܬ ܒܲܗܪܵܐ ܒܝܼܹܗ.“ 11ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܗܵܕܟ݂ܵܐ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܠܲܥܵܙܲܪ ܡܘܼܚܸܒܲܢ ܕܡܝܼܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܘܸܢ ܕܡܲܪܥܸܫܸܢܹܗ.“ 12ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ: ”ܡܵܪܲܢ، ܐܸܢ ܕܡܝܼܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ، ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ.“ 13ܝܼܫܘܿܥ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܗܘܵܐ ܒܘܼܬ ܡܵܘܬܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܚܫܝܼܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܕܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܗܘܵܐ ܒܘܼܬ ܕܡܵܟ݂ܵܐ ܕܫܸܢܬܵ‌ܐ. 14ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ: ”ܠܲܥܵܙܲܪ ܡܝܼܬܵ‌ܐ ܝܠܹܗ. 15”ܘܐܵܢܵܐ ܒܸܚܕܵܝܵܐ ܝܘܸܢ ܕܠܹܐ ܝܘܸܢ ܗܘܵܐ ܬܵܡܵܐ، ܩܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܗܲܡܸܢܝܼܬܘܿܢ. ܐܝܼܢܵܐ ܩܘܼܡܘܼܢ ܕܐܵܙܲܠ݇ܚ ܠܟܸܣܠܹܗ.“ 16ܗ̇ܝܓܵܗ ܬܐܘܿܡܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ ܓ̰ܲܡܵܐ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܠܚܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܘܼܗ‌ܝ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ: ”ܐܵܙܲܠ݇ܚ ܐܘܼܦ ܐܲܚܢܲܢ ܕܡܵܝܬܲܚ ܥܲܡܹܗ.“

ܝܫܘܥ ܢܘܚܡܐ ܘܚܝ̈ܐ

17ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܛܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܒܹܝܬ ܥܲܢܝܵܐ، ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܹܗ ܕܠܲܥܵܙܲܪ ܗܘܝܼܵܐ ܝܗܘܵܐ ܓܵܘ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܐܲܪܒܥܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ. 18ܒܹܝܬ ܥܲܢܝܵܐ ܡܐܲܝܟ݂ ܬܪܹܝ ܡܝܼܠܹ̈ܐ ܪܸܚܩܵܐ ܝܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، 19ܘܪܵܒܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܐܬܝܼܹܐ ܝܗܘܵܘ ܠܟܸܣ ܡܵܪܬܵ‌ܐ ܘܡܲܪܝܲܡ ܠܝܼܵܗܒ݂ܵܝ ܠܸܒܵܐ ܒܘܼܬ ܐܲܚܘܿܢܵܝܗ‌ܝ. 20ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܵܗ̇ ܡܵܪܬܵ‌ܐ ܕܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ، ܦܠܝܼܛ ܠܵܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܡܲܪܝܲܡ ܝܬܝܼܒ݂ܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵ‌ܐ. 21ܐܡܝܼܪܵܗ̇ ܡܵܪܬܵ‌ܐ ܠܝܼܫܘܿܥ: ”ܡܵܪܝܼ، ܐܸܢ ܗܵܘܹܝܬ ܗܘܵܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ، ܠܹܐ ܡܵܐܹܬ ܗܘܵܐ ܐܲܚܘܿܢܝܼ. 22”ܐܝܼܢܵܐ ܐܘܼܦ ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܵܢ، ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܛܵܠܒܹܬ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܸܬ ܝܵܗܒܹܠܔ ܠܘܼܟ݂.“ 23ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܘܼܗ̇ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܒܸܬ ܩܵܐܹܡ ܐܲܚܘܿܢܵܟ݂ܝ.“ 24ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܵܗ̇ ܡܵܪܬܵ‌ܐ: ”ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܵܢ ܕܒܸܬ ܩܵܐܹܡ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵ‌ܐ، ܒܝܵܘܡܵܐ ܐܚܵܪܵܝܵܐ.“ 25ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܘܼܗ̇ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܢܘܼܚܵܡܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ. ܗ̇ܘ ܕܗܲܡܸܢ ܒܝܼܝܼ ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܕܡܵܐܹܬ ܒܸܬ ܚܵܝܹܐ. 26”ܘܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܚܵܝܹܐ ܘܗܲܡܸܢ ܒܝܼܝܼ، ܠܹܐ ܡܵܐܹܬ ܠܥܵܠܲܡ. ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܝܘܲܬ‌ܝ ܒܐܵܗܵܐ؟“ 27ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܵܗ̇ ܐܸܠܹܗ: ”ܗܹܐ ܡܵܪܝܼ، ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܝܘܵܢ ܕܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܠܕܘܼܢܝܹܐ.“ 28ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܐܡܝܼܪܹܗ ܐܵܗܵܐ، ܐܙܝܼܠܔ ܠܵܗ̇ ܘܩܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܡܲܪܝܲܡ ܚܵܬܘܼܗ̇ ܒܛܸܫܘܵܐ ܘܐܡܝܼܪܵܗ̇: ”ܪܲܒܝܼ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ، ܘܒܸܩܪܵܝܵܟ݂ܝ ܝܠܹܗ.“ 29ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܵܗ̇ ܡܲܪܝܲܡ، ܩܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܵܗ̇ ܠܟܸܣܠܹܗ. 30ܝܼܫܘܿܥ ܗܸܫ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܓܵܘ ܡܵܬܵ‌ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܗ̇ܝ ܕܘܼܟܵܐ ܝܗܘܵܐ ܕܬܦܝܼܩ ܠܵܗ̇ ܒܝܼܹܗ ܡܵܪܬܵ‌ܐ. 31ܘܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܗܘܵܘ ܥܲܡܘܼܗ̇ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܒܝܼܵܗܒ݂ܘܼܗ̇ ܠܸܒܵܐ ܟܲܕ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܡܲܪܝܲܡ ܕܩܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵ‌ܐ ܘܦܠܝܼܛ ܠܵܗ̇، ܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪܘܼܗ̇ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܕܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܗܘܵܐ ܠܩܲܒ݂ܪܵܐ ܠܸܒܟ݂ܵܝܵܐ ܬܵܡܵܐ. 32ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܬܹ‌ܐ ܠܵܗ̇ ܡܲܪܝܲܡ ܠܕܘܼܟܵܐ ܕܝܼܗܘܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܘܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܸܠܹܗ، ܢܦܝܼܠܔ ܠܵܗ̇ ܩܲܕܡ ܐܲܩܠܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܵܗ̇ ܐܸܠܹܗ: ”ܡܵܪܝܼ، ܐܸܢ ܗܵܘܹܝܬ ܗܘܵܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ، ܠܹܐ ܡܵܐܹܬ ܗܘܵܐ ܐܲܚܘܿܢܝܼ.“ 33ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܸܙܝܵܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܒܸܒܟ݂ܵܝܵܐ، ܘܐܘܼܦ ܐܵܢܝܼ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܗܘܵܘ ܥܲܡܘܼܗ̇ ܒܸܒܟ݂ܵܝܵܐ، ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܫܓ݂ܝܼܫܵܐ ܘܫܥܝܼܫܵܐ ܒܪܘܼܚܹܗ. 34ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܲܝܟܵܐ ܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܠܹܗ؟“ ܘܐܵܢܝܼ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ: ”ܡܵܪܲܢ، ܬܵ‌ܐ ܘܚܙܝܼ.“ 35ܒܟܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ. 36ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ”ܚܙܹܝܡܘܼܢ ܟܡܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܗܘܵܐ ܠܹܗ.“ 37ܘܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܐܵܗܵܐ ܕܦܬܝܼܚ ܠܹܗ ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܕܣܸܡܝܵܐ ܥܵܒܹܕ ܐܘܼܦ ܐܵܗܵܐ ܕܠܵܐ ܡܵܐܹܬ؟“

ܝܫܘܥ ܡܩܘܡܐ ܠܥܙܪ ܡ̣ܢ ܓܘ ܡܝ̈ܬ‌ܐ

38ܡܸܢܕܪܸܫ ܝܼܫܘܿܥ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܫܓ݂ܝܼܫܵܐ. ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܟܸܣ ܩܲܒ݂ܪܵܐ، ܕܝܼܗܘܵܐ ܓܸܦܝܼܬܵ‌ܐ، ܘܟܹܐܦܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܥܲܠܔ ܬܲܪܥܘܼܗ̇. 39ܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܫܩܘܿܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܹܐܦܵܐ.“ ܐܡܝܼܪܵܗ̇ ܡܵܪܬܵ‌ܐ ܚܵܬܵ‌ܐ ܕܡܝܼܬܵ‌ܐ: ”ܡܵܪܝܼ، ܐܵܕܝܼܵܐ ܚܡܝܼܩܵܐ ܝܠܹܗ، ܣܵܒܵܒ ܐܲܪܒܥܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܕܓܵܘ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܝܠܹܗ.“ 40ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܘܼܗ̇ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܠܵܐ ܐܡܝܼܪܝܼ ܐܸܠܵܟ݂ܝ ܕܐܸܢ ܗܲܡܸܢܲܬ‌ܝ ܒܸܬ ܚܵܙܝܲܬ‌ܝ ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ؟“ 41ܫܩܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܟܹܐܦܵܐ. ܗ̇ܝܓܵܗ ܡܘܼܪܸܡ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܥܲܝܢܘܼ̈ܗ‌ܝ ܠܫܡܲܝܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܝܵܐ ܒܵܒܵܐ، ܫܲܟܘܼܪܘܼܟ݂ ܝܼܘܸܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ. 42”ܐܵܢܵܐ ܟܹܐ ܝܵܕܥܹܢ ܕܒܟܠܔ ܥܕܵܢܵܐ ܟܹܐ ܫܵܡܥܹܬ ܠܝܼ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܟܸܢܫܵܐ ܕܟܸܠܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܐܡܝܼܪܝܼ ܐܲܢܹܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܗܲܡܸܢܝܼ ܕܐܲܢ݇ܬ ܫܘܼܕܸܪܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ.“ 43ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܗܵܕܟ݂ܵܐ، ܡܘܼܩܘܸܚ ܠܹܗ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ: ”ܠܲܥܵܙܲܪ، ܬܵ‌ܐ، ܦܠܘܿܛ!“ 44ܘܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܡܝܼܬܵ‌ܐ، ܐܝܼܕܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܐܲܩܠܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܐܣܝܼܪܹ̈ܐ ܒܩܸܛܥܵܛܹ̈ܐ ܕܓ̰ܘܼܠܹ̈ܐ، ܘܦܵܬܹܗ ܐܣܝܼܪܬܵ‌ܐ ܒܝܵܠܸܚܬܵ‌ܐ. ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܫܪܹܝܡܘܼܢ ܠܹܗ، ܘܫܒ݂ܘܿܩܘܼܢ ܕܐܵܙܹܠܔ.“

ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܒܒܥܝܐ ܕܩܛܠܝ ܠܝܫܘܥ

ܡܬ‌ܝ 26‏:1‏-5؛ ܡܪܩܘܣ 14‏:1‏-2؛ ܠܘܩܐ 22‏:1‏-2

45ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܐܬܝܼܹܐ ܝܗܘܵܘ ܠܟܸܣ ܡܲܪܝܲܡ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ، ܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ ܒܝܼܹܗ. 46ܐܝܼܢܵܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܡܸܢܕܝܼ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ. 47ܗ̇ܝܓܵܗ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܩܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܥܵܒ݂ܕܲܚ؟ ܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܪܵܒܵܐ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܹܗ. 48”ܘܐܸܢ ܫܵܒ݂ܩܲܚ ܠܹܗ ܗܵܕܟ݂ܵܐ، ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܒܸܬ ܗܲܡܸܢܝܼ ܒܝܼܹܗ، ܘܒܸܬ ܐܵܬ‌ܝܼ ܪ̈ܗܘܿܡܵܝܹܐ ܘܫܵܩܠܝܼ ܐܲܬܪܲܢ ܘܛܵܝܸܦܲܢ.“ 49ܚܲܕ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܫܸܡܹܗ ܩܲܝܵܦܵܐ، ܕܝܼܗܘܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܒܗ̇ܝ ܫܹܢ݇ܬܵ‌ܐ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܡܸܢܕܝܼ، 50”ܐܵܦܠܵܐ ܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܝܬܘܿܢ، ܕܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܠܲܢ ܕܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܡܵܐܹܬ ܡ̣ܢ ܓܹܒܵܐ ܕܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܘܠܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܐܘܼܡܬܵ‌ܐ ܛܵܠܩܵܐ.“ 51ܐܵܗܵܐ ܠܵܐ ܐܡܝܼܪܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܢܹܗ. ܐܝܼܢܵܐ ܣܵܒܵܒ ܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܝܗܘܵܐ ܒܗ̇ܝ ܫܹܢ݇ܬܵ‌ܐ، ܢܘܼܒܹܐ ܠܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܒܸܬ ܡܵܐܹܬ ܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܓܹܒܵܐ ܕܟܠܵܗ̇ ܐܘܼܡܬܵ‌ܐ، 52ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܓܹܒܵܐ ܕܗ̇ܝ ܐܘܼܡܬܵ‌ܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ، ܐܝܼܢܵܐ ܡ̣ܢ ܓܹܒܵܐ ܕܟܠܵܝܗ‌ܝ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܒܘܼܪܒܸܙܹܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܕܓ̰ܲܡܸܥ ܠܗܘܿܢ ܘܚܲܝܸܕ ܠܗܘܿܢ. 53ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܡܘܼܚܫܸܚ ܠܗܘܿܢ ܕܩܵܛܠܝܼ ܠܹܗ. 54ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܠܵܐ ܚܕܝܼܪܹܗ ܐܚܹܪܢܵܐ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܓܵܘ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ، ܐܸܠܵܐ ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܒܲܪܝܼܵܐ، ܠܚܕܵܐ ܡܵܬܵ‌ܐ ܫܸܡܘܼܗ̇ ܐܲܦܪܹܝܡ. ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܬܵܡܵܐ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ.

55ܐܝܼܡܲܢ ܕܩܘܼܪܒܸܢܹܗ ܥܹܐܕܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ، ܪܵܒܵܐ ܐܣܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܵܬܘܵܬܹ̈‌ܐ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܕܕܲܟ݂ܝܼ ܗܘܵܘ ܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܥܹܐܕܵܐ، 56ܘܛܵܥܝܼ ܗܘܵܘ ܒܵܬܪ ܝܼܫܘܿܥ ܘܒܲܩܪܝܼ ܗܘܵܘ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ، ܐܵܢܝܼ ܕܟܸܠܝܹܐ ܝܗܘܵܘ ܓܵܘ ܗܲܝܟܠܵܐ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ، ܠܹܐ ܐܵܬܹ‌ܐ ܠܥܹܐܕܵܐ؟“ 57ܐܝܼܢܵܐ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܦܩܝܼܕܹܐ ܝܗܘܵܘ ܕܐܸܢ ܐܢܵܫܵܐ ܝܵܕܹܥ ܗܘܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ، ܡܲܕܸܥ ܗܘܵܐ ܠܗܘܿܢ، ܕܕܵܒ݂ܩܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ.