Search form

ܝܘܚܢܢ 13:1

ܝܫܘܥ ܚܠܘܠܐ ܐܩܠܬ̈‌ܐ ܕܬܠܡܝ̈ܕܐ

1ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܥܹܐܕܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ، ܝܕܝܼܥ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܕܡܛܹܐ ܠܵܗ̇ ܣܵܥܲܬ ܕܫܲܢܹܐ ܡ̣ܢ ܐܵܗܵܐ ܕܘܼܢܝܹܐ ܠܟܸܣ ܒܵܒܘܼܗ‌ܝ، ܟܲܕ ܡܘܼܚܸܒ ܠܹܗ ܠܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܕܝܼܹܗ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܕܘܼܢܝܹܐ، ܡܘܼܚܸܒܵܝ ܠܹܗ ܗܲܠܔ ܚܲܪܬܵ‌ܐ.