Search form

ܝܘܚܢܢ 16

1”ܐܲܢܹܐ ܐܡܝܼܪܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܠܵܐ ܬܲܪܩܸܠܝܼܬܘܿܢ. 2”ܒܸܬ ܛܵܪܕܝܼ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܢܘܼܫܝܵܬܹ̈‌ܐ. ܒܸܬ ܐܵܬܝܵܐ ܣܵܥܲܬ ܕܟܠܔ ܕܩܵܛܹܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܬ ܚܵܫܹܒ݂ ܡܲܩܪܘܼܒܹܐ ܝܠܹܗ ܚܸܠܡܲܬ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. 3”ܐܲܢܹܐ ܒܸܬ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܣܵܒܵܒ ܠܵܐ ܝܕܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܝܼ ܘܐܘܼܦ ܠܵܐ ܠܒܵܒܝܼ. 4”ܐܲܢܹܐ ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܬܝܵܐ ܣܵܥܲܬܵܝܗ‌ܝ، ܕܵܟ݂ܪܝܼܬܘܿܢ ܕܐܵܢܵܐ ܐܡܝܼܪܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܠܵܐ ܐܡܝܼܪܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܣܵܒܵܒ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܘܸܢ ܗܘܵܐ.

ܦܘܠܚܢܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ

5”ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܘܸܢ ܠܟܸܣ ܗ̇ܘ ܕܫܘܼܕܸܪܹܗ ܐܸܠܝܼ، ܘܐܘܼܦ ܚܲܕ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܒܲܩܘܼܪܝܼ: ’ܠܐܲܝܟܵܐ ܝܘܸܬ ܒܹܐܙܵܠܵܐ؟‘ 6”ܐܵܕܝܼܵܐ ܕܐܡܝܼܪܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܢܹܐ، ܚܲܫܵܐ ܡܠܹܐ ܠܹܗ ܒܠܸܒܵܘܟ݂ܘܿܢ. 7”ܫܪܵܪܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܘܸܢ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܨܦܵܝܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܐܵܢܵܐ ܐܵܙܹܠ݇ܢ. ܐܸܢ ܠܵܐ ܐܵܙܹܠ݇ܢ، ܗܲܝܸܪܵܢܵܐ (ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ) ܠܹܐ ܐܵܬܹ‌ܐ ܠܟܸܣܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܐܵܙܹܠ݇ܢ، ܒܸܬ ܫܲܕܪܸܢܹܗ ܠܟܸܣܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. 8”ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܬܹ‌ܐ، ܒܸܬ ܡܲܢܟܸܣ ܠܥܵܠܡܵܐ ܥܲܠܔ ܚܛܝܼܬܵ‌ܐ، ܘܥܲܠܔ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܥܲܠܔ ܕܝܼܘܵܢ. 9”ܥܲܠܔ ܚܛܝܼܬܵ‌ܐ، ܣܵܒܵܒ ܠܵܐ ܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ ܒܝܼܝܼ، 10”ܘܥܲܠܔ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵ‌ܐ، ܣܵܒܵܒ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܘܸܢ ܠܟܸܣ ܒܵܒܵܐ، ܘܐܚܹܪܢܵܐ ܠܹܐ ܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܠܝܼ. 11”ܘܥܲܠܔ ܕܝܼܘܵܢ، ܣܵܒܵܒ ܓܘܼܪܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܕܘܼܢܝܹܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܕܝܼܢܵܐ. 12”ܪܵܒܵܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܐܝܼܬ ܠܝܼ ܠܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܕܝܼܵܐ ܠܹܐ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ. 13”ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܫܪܵܪܵܐ ܐܵܬܹ‌ܐ، ܗ̇ܘ ܒܸܬ ܡܗܲܕܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܟܠܔ ܫܪܵܪܵܐ. ܗ̇ܘ ܠܹܐ ܗܲܡܙܸܡ ܡ̣ܢ ܓܵܢܹܗ، ܐܸܠܵܐ ܒܸܬ ܗܲܡܙܸܡ ܡܸܢܕܝܼ ܕܫܡܝܼܥ ܠܹܗ، ܘܒܸܬ ܡܲܕܸܥ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܬ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ. 14”ܗ̇ܘ ܚܸܩܪܵܐ ܐܸܠܝܼ ܒܸܬ ܝܵܗܒܹܠܔ، ܣܵܒܵܒ ܡܸܢܝܼ ܒܸܬ ܫܵܩܹܠܔ ܘܡܲܕܸܥ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. 15”ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܒܵܒܵܐ ܕܝܼܝܼ ܝܠܹܗ. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܐܡܝܼܪܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܪܘܼܚܵܐ ܒܸܬ ܫܵܩܹܠܔ ܡܸܢܝܼ ܘܡܲܕܸܥ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܚܫܐ ܕܬܠܡܝ̈ܕܐ ܒܬ ܚܕܪ ܠܚܕܘܬ‌ܐ

16”ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܟܸܪܝܵܐ ܠܹܐ ܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܠܝܼ ܐܚܹܪܢܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܡܸܢܕܪܸܫ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܟܸܪܝܵܐ ܒܸܬ ܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܠܝܼ ܣܵܒܵܒ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܘܸܢ ܠܟܸܣ ܒܵܒܵܐ.“ 17ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܚܲܕ ܠܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܕܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܐܸܠܲܢ: ’ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܟܸܪܝܵܐ ܠܹܐ ܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܠܝܼ، ܐܝܼܢܵܐ ܡܸܢܕܪܸܫ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܟܸܪܝܵܐ ܒܸܬ ܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܠܝܼ، ܣܵܒܵܒ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܘܸܢ ܠܟܸܣ ܒܵܒܵܐ‘؟“ 18ܡܸܢܕܪܸܫ ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܗܵܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ: ’ܩܵܐ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܟܸܪܝܵܐ‘؟ ܠܹܐ ܝܘܲܚ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܡܘܼܕܝܼ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܠܹܗ.“ 19ܝܼܫܘܿܥ ܝܕܝܼܥ ܠܹܗ ܕܒܵܥܝܼ ܗܘܵܘ ܒܲܩܪܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܝܬܘܿܢ ܒܲܩܘܼܪܹܐ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ، ܕܐܡܝܼܪܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܟܸܪܝܵܐ ܠܹܐ ܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܠܝܼ، ܘܡܸܢܕܪܸܫ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܟܸܪܝܵܐ ܒܸܬ ܚܵܙܹܝܬܘܿܢ ܠܝܼ؟ 20”ܬܪܘܼܨܵܐ، ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܬ ܒܵܟܹܝܬܘܿܢ ܘܒܸܬ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܬܵܥܙܝܼ، ܘܥܵܠܡܵܐ ܒܸܬ ܚܵܕܹܐ. ܒܸܬ ܦܵܫܡܝܼܬܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܦܵܫܲܡܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܬ ܚܵܕܪܵܐ ܠܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ. 21”ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܐܵܬܝܵܐ ܠܗܲܨܘܼܠܹܐ، ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܣܵܒܵܒ ܡܛܹܐ ܠܵܗ̇ ܣܵܥܲܬܘܼܗ̇، ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܗܲܨܠܵܐ ܝܵܠܵܕ݇ܐ، ܟܹܐ ܡܲܢܫܝܼܵܐ ܟܠܹܗ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܣܵܒܵܒ ܚܲܕ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܕܘܼܢܝܹܐ. 22”ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܕܵܢܵܐ ܕܚܲܫܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܬ ܚܵܙܹܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܸܢܕܪܸܫ ܘܒܸܬ ܚܵܕܹܝܬܘܿܢ، ܘܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܹܐ ܫܵܩܹܠܔ ܠܵܗ̇ ܚܲܕܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. 23”ܒܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܠܹܐ ܒܲܩܪܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ ܡܸܢܕܝܼ. ܬܪܘܼܨܵܐ، ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܵܒܵܐ ܒܫܸܡܝܼ ܒܸܬ ܝܵܗܒܹܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. 24”ܗܲܠܔ ܐܵܕܝܼܵܐ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܛܠܝܼܒܹܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܫܸܡܝܼ. ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܘܒܸܬ ܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ، ܘܒܸܬ ܦܵܝܫܵܐ ܬܘܼܡܸܡܬܵ‌ܐ ܚܲܕܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܝܫܘܥ ܓ݂ܠܝܒ ܠܗ ܠܥܠܡܐ

25”ܐܲܢܹܐ ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܝܼ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܲܬܠܹ̈ܐ. ܒܸܬ ܐܵܬܝܵܐ ܣܵܥܲܬ ܕܠܹܐ ܗܲܡܙܸܡܸܢ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܲܬܠܹ̈ܐ، ܐܸܠܵܐ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܒܸܬ ܗܲܩܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܬ ܒܵܒܝܼ. 26”ܒܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܒܸܬ ܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܒܫܸܡܝܼ. ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܐܵܢܵܐ ܒܸܬ ܛܵܠܒܹܢ ܡ̣ܢ ܒܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܓܹܒܵܘܟ݂ܘܿܢ. 27”ܒܵܒܵܐ ܒܓܵܢܹܗ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܣܵܒܵܒ ܐܸܠܝܼ ܡܘܼܚܸܒ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܗܘܼܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡ̣ܢ ܠܟܸܣ ܒܵܒܵܐ ܦܠܝܼܛ ܠܝܼ. 28”ܦܠܝܼܛ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܠܟܸܣ ܒܵܒܵܐ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܝܼ ܠܐܵܗܵܐ ܕܘܼܢܝܹܐ. ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܸܬ ܫܵܒ݂ܩܹܢܵܗ̇ ܐܵܗܵܐ ܕܘܼܢܝܹܐ ܘܕܵܝܪܹܢ ܠܟܸܣ ܒܵܒܵܐ.“

29ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܐܵܕܝܼܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܘܸܬ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܘܠܵܐ ܒܡܲܬܠܹ̈ܐ. 30”ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܲܚ ܕܟܹܐ ܝܵܕܥܹܬ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ، ܘܠܹܐ ܝܘܸܬ ܣܢܝܼܩܵܐ ܠܐܢܵܫܵܐ ܕܒܲܩܸܪܘܼܟ݂. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܝܘܲܚ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܠܝܼܛ ܠܘܼܟ݂.“ 31ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܵܕܝܼܵܐ؟ 32”ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܣܵܥܲܬ ܘܐܵܕܝܼܵܐ ܝܠܵܗ̇، ܕܒܸܬ ܒܲܪܒܸܙܝܼܬܘܿܢ ܟܠܔ ܚܲܕ ܠܕܘܼܟܹܗ ܘܒܸܬ ܫܵܒ݂ܩܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ ܒܢܲܦ̮ܫܝܼ. ܐܝܼܢܵܐ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܢܲܦ̮ܫܝܼ. ܒܵܒܵܐ ܥܲܡܝܼ ܝܠܹܗ. 33”ܐܲܢܹܐ ܐܡܝܼܪܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܫܠܵܡܵܐ ܒܝܼܝܼ. ܓܵܘ ܕܘܼܢܝܹܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܠܸܒܵܢܹ̈ܐ، ܐܵܢܵܐ ܓ݂ܠܝܼܒܵܐ ܝܘܸܢ ܠܕܘܼܢܝܹܐ.“