Search form

ܝܘܚܢܢ 17

ܨܠܘܬ‌ܐ ܡܪܢܝܬ‌ܐ

1ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܐܲܢܹܐ، ܡܘܼܪܸܡ ܠܹܗ ܥܲܝܢܘܼ̈ܗ‌ܝ ܠܫܡܲܝܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܝܵܐ ܒܵܒܵܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܵܗ̇ ܣܵܥܲܬ، ܚܩܘܿܪ ܠܒܪܘܿܢܘܼܟ݂، ܘܐܘܼܦ ܒܪܘܿܢܘܼܟ݂ ܒܸܬ ܚܵܩܹܪܘܼܟ݂. 2”ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܘܼܟ݂ ܐܸܠܹܗ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܲܠܔ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ، ܕܝܵܗܒܹܠܔ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܝܘܼܗܒ݂ܵܝ ܠܘܼܟ݂ ܐܸܠܹܗ. 3”ܐܲܢܹܐ ܝܢܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ، ܕܝܵܕܥܝܼ ܠܘܼܟ݂، ܐܲܢ݇ܬ ܕܝܼܘܸܬ ܒܢܲܦ̮ܫܘܼܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ، ܘܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܗ̇ܘ ܕܫܘܼܕܸܪܘܼܟ݂. 4”ܐܵܢܵܐ ܚܩܝܼܪܝܼ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܥܲܠܔ ܐܲܪܥܵܐ ܒܬܲܡܲܡܬܵ‌ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ ܕܥܵܒ݂ܕܹܢ ܗܘܵܐ ܠܹܗ. 5”ܘܐܵܕܝܼܵܐ ܚܩܘܿܪܝܼ ܥܲܡܘܼܟ݂ ܝܵܐ ܒܵܒܵܐ، ܒܚܸܩܪܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܝܼ ܠܟܸܣܠܘܼܟ݂ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܕܘܼܢܝܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܗܘܵܐ ܒܪܝܼܬܵ‌ܐ. 6”ܓܠܹܐ ܠܝܼ ܫܸܡܘܼܟ݂ ܠܐܵܢܝܼ ܕܝܘܼܗܒ݂ܵܝ ܠܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܥܵܠܡܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܕܘܼܢܝܹܐ. ܐܵܢܝܼ ܕܕܝܼܘܼܟ݂ ܝܼܗܘܵܘ، ܘܐܲܢ݇ܬ ܝܘܼܗܒ݂ܵܝ ܠܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ، ܘܐܵܢܝܼ ܢܛܝܼܪܗܘܿܢ ܗܹܡܸܙܡܵܢܘܼ̈ܟ݂. 7”ܘܐܵܕܝܼܵܐ ܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼ ܕܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ ܡ̣ܢ ܠܟܸܣܠܘܼܟ݂ ܝܼܠܹܗ. 8”ܣܵܒܵܒ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ ܝܘܼܗܒ݂ܵܝ ܠܝܼ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ، ܘܐܵܢܝܼ ܩܘܼܒܠܵܝ ܠܗܘܿܢ، ܘܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܝܕܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܘܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ ܕܡ̣ܢ ܠܟܸܣܠܘܼܟ݂ ܦܠܝܼܛ ܠܝܼ ܘܐܲܢ݇ܬ ܫܘܼܕܸܪܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ. 9”ܒܘܼܬ ܐܲܢܹܐ ܨܲܠܘܼܝܹܐ ܝܘܸܢ، ܘܠܵܐ ܒܘܼܬ ܟܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܘܼܬ ܐܵܢܝܼ ܕܝܘܼܗܒ݂ܵܝ ܠܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ، ܣܵܒܵܒ ܕܝܼܢܵܐ ܕܝܼܘܼܟ݂. 10”ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܝܼܠܹܗ ܕܝܼܝܼ، ܕܝܼܘܼܟ݂ ܝܼܠܹܗ، ܘܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܝܼܠܹܗ ܕܝܼܘܼܟ݂، ܕܝܼܝܼ ܝܠܹܗ، ܘܐܵܢܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܘܸܢ ܚܩܝܼܪܵܐ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ. 11”ܡ̣ܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܗܵܘܹܝܢ ܓܵܘ ܕܘܼܢܝܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܗܸܫ ܓܵܘ ܕܘܼܢܝܹܐ ܝܢܵܐ، ܘܐܵܢܵܐ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܘܸܢ ܠܟܸܣܠܘܼܟ݂. ܒܵܒܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ، ܢܛܘܿܪܗܘܿܢ ܒܫܸܡܘܼܟ݂ ܕܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ، ܕܗܵܘܝܼ ܚܲܕ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܝܼܘܲܚ ܐܲܚܢܲܢ. 12”ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܢܵܐ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܝܘܸܢ ܗܘܵܐ ܓܵܘ ܕܘܼܢܝܹܐ، ܢܛܝܼܪܵܝ ܠܝܼ ܒܫܸܡܘܼܟ݂ ܕܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ. ܘܐܘܼܦ ܚܲܕ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܠܵܐ ܛܠܝܼܩ ܠܹܗ ܐܸܠܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܒ݂ܕܵܢܵܐ، ܕܦܵܐܹܫ ܬܘܼܡܸܡܵܐ ܟܬܵܒ݂ܵܐ. 13”ܘܐܵܕܝܼܵܐ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܘܸܢ ܠܟܸܣܠܘܼܟ݂، ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܘܸܢ ܐܲܢܹܐ ܓܵܘ ܕܘܼܢܝܹܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܬܘܼܡܸܡܬܵ‌ܐ ܚܲܕܘܼܬ‌ܝܼ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ. 14”ܐܵܢܵܐ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܝܼ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܗܹܡܸܙܡܵܢܘܼ̈ܟ݂، ܘܥܵܠܡܵܐ ܩܵܡ ܣܵܢܹܐ ܠܗܘܿܢ، ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ. 15”ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܨܲܠܘܼܝܹܐ ܕܫܵܩܠܹܬ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܕܘܼܢܝܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܕܢܵܛܪܹܬ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܵܐ. 16”ܐܵܢܝܼ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܗܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܡ̣ܢ ܐܵܗܵܐ ܥܵܠܡܵܐ. 17”ܩܲܕܸܫ ܠܗܘܿܢ ܒܫܪܵܪܵܐ. ܗܹܡܸܙܡܵܢܘܼܟ݂ ܫܪܵܪܵܐ ܝܠܵܗ̇. 18”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܐܲܢ݇ܬ ܫܘܼܕܸܪܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ ܓܵܘ ܕܘܼܢܝܹܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܐܵܢܵܐ ܫܘܼܕܪܵܝ ܠܝܼ ܓܵܘ ܕܘܼܢܝܹܐ. 19”ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܵܐ ܡܩܲܕܘܼܫܹܐ ܝܘܸܢ ܓܵܢܝܼ، ܕܐܘܼܦ ܐܵܢܝܼ ܗܵܘܝܼ ܡܩܘܼܕܫܹܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵ‌ܐ. 20”ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܨܲܠܘܼܝܹܐ ܒܘܼܬ ܐܲܢܹܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ، ܐܸܠܵܐ ܐܘܼܦ ܒܘܼܬ ܐܵܢܝܼ ܕܗܲܡܸܢܝܼ ܒܝܼܝܼ ܒܝܲܕ ܗܹܡܸܙܡܵܢܵܝܗ‌ܝ، 21”ܕܟܠܵܝܗ‌ܝ ܗܵܘܝܼ ܚܲܕ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܐܲܢ݇ܬ، ܝܵܐ ܒܵܒܵܐ، ܒܝܼܝܼ ܝܘܸܬ، ܘܐܵܢܵܐ ܒܝܼܘܼܟ݂، ܕܐܘܼܦ ܐܵܢܝܼ ܗܵܘܝܼ ܚܲܕ ܒܝܼܲܢ، ܕܗܲܡܸܢ ܥܵܠܡܵܐ ܕܐܲܢ݇ܬ ܫܘܼܕܸܪܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ. 22”ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܝܼ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܚܸܩܪܵܐ ܕܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ، ܕܗܵܘܝܼ ܚܲܕ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܐܲܚܢܲܢ ܚܲܕ ܝܼܘܲܚ، 23”ܐܵܢܵܐ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ ܝܘܸܢ ܘܐܲܢ݇ܬ ܒܝܼܝܼ ܝܘܸܬ. ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܟܡܸܠܵܐ ܚܘܼܝܵܕܵܐ، ܕܝܵܕܹܥ ܥܵܠܡܵܐ ܕܐܲܢ݇ܬ ܫܘܼܕܸܪܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ، ܘܡܘܼܚܸܒܵܝ ܠܘܼܟ݂ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܡܘܼܚܸܒ ܠܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ. 24”ܝܵܐ ܒܵܒܵܐ، ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܸܢ ܕܐܵܢܝܼ ܕܝܘܼܗܒ݂ܵܝ ܠܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ ܗܵܘܝܼ ܥܲܡܝܼ ܒܗ̇ܝ ܕܘܼܟܵܐ ܕܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ، ܕܚܵܙܝܼ ܚܸܩܪܵܐ ܕܐܲܢ݇ܬ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ، ܣܵܒܵܒ ܡܘܼܚܸܒ ܠܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵ‌ܐ. 25”ܝܵܐ ܒܵܒܵܐ ܙܲܕܝܼܩܵܐ، ܐܵܦܸܢ ܕܥܵܠܡܵܐ ܠܹܐ ܝܵܕܥܝܼ ܠܘܼܟ݂، ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܟܹܐ ܝܵܕܥܹܢܘܼܟ݂. ܘܐܘܼܦ ܐܲܢܹܐ ܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼ ܕܐܲܢ݇ܬ ܫܘܼܕܸܪܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ. 26”ܡܘܼܕܸܥ ܠܝܼ ܫܸܡܘܼܟ݂ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ، ܘܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܸܬ ܡܲܕܥܸܢܹܗ، ܕܗܵܘܹܐ ܓܵܘܵܝܗ‌ܝ ܗ̇ܘ ܚܘܼܒܵܐ ܕܒܝܼܹܗ ܩܵܡ ܡܲܚܸܒܸܬ ܠܝܼ، ܘܕܐܵܢܵܐ ܗܵܘܹܝܢ ܒܝܼܵܝܗ‌ܝ.“