Search form

ܝܘܚܢܢ 18:28

ܝܫܘܥ ܩܕܡ ܦܝܠܛܘܣ

ܡܬ‌ܝ 27‏:11‏-18، 20‏-23؛ ܡܪܩܘܣ 15‏:2‏-15؛ ܠܘܩܐ 23‏:2‏-3 ،18‏-25

28ܗ̇ܝܓܵܗ ܠܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܠܟܸܣ ܩܲܝܵܦܵܐ ܠܩܲܨܪܵܐ ܕܫܲܠܝܼܛܵܐ ܪܗܘܿܡܵܝܵܐ، ܘܨܲܦܪܵܐ ܝܗܘܵܐ. ܘܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܗܘܿܢ ܓܵܘ ܩܲܨܪܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܝܫܝܼ ܗܘܵܘ ܛܲܡܐܹܐ، ܕܡܵܨܝܼ ܗܘܵܘ ܐܵܟ݂ܠܝܼ ܗܘܵܘ ܦܸܨܚܵܐ.