Search form

ܝܘܚܢܢ 19

ܝܫܘܥ ܦܝܫܐ ܕܝܢܐ ܠܡܘܬ‌ܐ

ܡܬ‌ܝ 27‏:15‏-31؛ ܡܪܩܘܣ 15‏:16‏-20؛ ܠܘܩܐ 23‏:1‏-5

1ܗ̇ܝܓܵܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܣܘܼܦܹܐ ܠܹܗ ܠܝܼܫܘܿܥ ܕܦܵܐܹܫ ܡܸܚܝܵܐ ܒܫܵܘܛܹ̈ܐ. 2ܘܓܕܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܕܲܚܫܹ̈ܐ ܟܠܝܼܠܵܐ ܡ̣ܢ ܟܸܬܘܹ̈ܐ ܘܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܒܪܹܝܫܹܗ، ܘܡܘܼܠܒܸܫ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܓ̰ܘܼܒܵܐ ܕܐܲܪܓܘܵܢܵܐ، 3ܐܵܬ‌ܝܼ ܗܘܵܘ ܠܟܸܣܠܹܗ ܘܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܫܠܵܡܵܐ ܠܘܼܟ݂، ܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ.“ ܘܡܵܚܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܦܵܬܹܗ. 4ܡܸܢܕܪܸܫ ܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܠܒܲܕܲܪ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܠܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ”ܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܝܼ ܠܟܸܣܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܡܲܫ݇ܟ̰ܘܼܚܹܐ ܓܢܵܗܵܐ ܒܝܼܹܗ.“ 5ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܒܲܕܲܪ، ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܟܸܬܘܹ̈ܐ ܒܪܹܝܫܹܗ ܘܓ̰ܘܼܒܵܐ ܕܐܲܪܓܘܵܢܵܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܠܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ”ܗܵܐ ܓܲܒ݂ܪܵܐ.“ 6ܟܲܕ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܕܲܚܫܹ̈ܐ ܠܝܼܫܘܿܥ، ܡܘܼܩܘܸܚ ܠܗܘܿܢ: ”ܙܩܘܿܦ ܠܹܗ، ܙܩܘܿܦ ܠܹܗ.“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ: ”ܫܩܘܿܠܘܼܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܘܙܩܘܿܦܘܼܢ ܠܹܗ. ܐܵܢܵܐ ܒܓܵܢܝܼ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܡܲܫ݇ܟ̰ܘܼܚܹܐ ܒܝܼܹܗ ܥܸܠܬܵ‌ܐ.“ 7ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ”ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ، ܘܐܲܝܟ݂ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܡܵܐܹܬ، ܣܵܒܵܒ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܠܹܗ ܓܵܢܹܗ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.“ 8ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܐܵܗܵܐ ܒܘܼܫ ܙܕܝܼܥ ܠܹܗ. 9ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܠܓܵܘ ܩܲܨܪܵܐ ܡܸܢܕܪܸܫ ܘܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡ̣ܢ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܝܘܸܬ؟“ ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܠܵܐ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ. 10ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܠܹܐ ܝܘܸܬ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܡܝܼ؟ ܠܹܐ ܝܘܸܬ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܝܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܫܵܪܹܢܘܼܟ݂ ܘܐܝܼܬ ܠܝܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܡܵܚܹܢܘܼܟ݂ ܠܙܩܝܼܦܵܐ؟“ 11ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܠܹܐ ܗܵܘܹܐ ܗܘܵܐ ܠܘܼܟ݂ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܲܠܝܼ ܐܸܢ ܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܗܘܵܐ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܗ̇ܘ ܕܩܵܡ ܣܲܦܹܐ ܠܝܼ ܐܸܠܘܼܟ݂، ܚܛܝܼܬܹܗ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܕܗ̇ܝ ܕܝܼܘܼܟ݂.“ 12ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܟܹܐ ܒܵܥܹܐ ܗܘܵܐ ܕܫܵܪܹܐ ܗܘܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ، ܐܝܼܢܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܩܘܸܚܝܼ ܗܘܵܘ ܘܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܐܸܢ ܫܵܪܹܝܬ ܠܹܗ، ܠܹܐ ܝܘܸܬ ܠܓܹܒܵܐ ܕܩܹܣܲܪ. ܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܥܵܒܹܕ ܓܵܢܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܔ ܕܩܹܣܲܪ ܝܼܠܹܗ.“ 13ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܐܲܢܹܐ ܚܲܒܪܹ̈ܐ، ܦܘܼܠܸܛ ܠܹܗ ܠܝܼܫܘܿܥ ܠܒܲܕܲܪ، ܘܝܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܕܝܼܘܵܢ، ܒܕܘܼܟܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܗܘܵܐ ܩܪܝܼܬܵ‌ܐ: ”ܪܨܝܼܦܬܵ‌ܐ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ،“ ܘܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ: ”ܓܦܝܼܦܬܵ‌ܐ.“ 14ܝܵܘܡܵܐ ܕܗܲܕܲܪܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܗܲܕܘܼܪܹܐ ܝܗܘܵܘ ܩܵܐ ܦܸܨܚܵܐ، ܘܣܵܥܲܬ ܕܬܪܸܥܣܲܪ ܝܼܗܘܵܐ. ܐܡܝܼܪܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܠܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ”ܗܵܐ ܡܲܠܟܵܘܟ݂ܘܿܢ.“ 15ܘܐܵܢܝܼ ܡܘܼܩܘܸܚ ܠܗܘܿܢ: ”ܫܩܘܿܠܔ ܠܹܗ ܘܡܚܝܼ ܠܹܗ ܠܙܩܝܼܦܵܐ.“ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ: ”ܡܵܚܹܝܢ ܠܙܩܝܼܦܵܐ ܡܲܠܟܵܘܟ݂ܘܿܢ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ: ”ܠܲܝܬ ܠܲܢ ܡܲܠܟܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܩܹܣܲܪ.“ 16ܗ̇ܝܓܵܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܣܘܼܦܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܕܦܵܐܹܫ ܙܩܝܼܦܵܐ، ܘܦܘܼܠܸܛ ܠܗܘܿܢ ܠܝܼܫܘܿܥ ܘܠܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ.

ܙܩܦܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ

ܡܬ‌ܝ 27‏:32‏-44؛ ܡܪܩܘܣ 15‏:21‏-32؛ ܠܘܩܐ 23‏:26‏-43

17ܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܛܥܝܼܢܵܐ ܙܩܝܼܦܹܗ ܠܕܘܼܟܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܵ‌ܐ ܩܲܪܩܲܦܬܵ‌ܐ، ܘܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܗܘܵܐ ܩܪܝܼܬܵ‌ܐ ܓܵܓ݂ܘܿܠܬܵ‌ܐ. 18ܬܵܡܵܐ ܙܩܝܼܦ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ، ܘܥܲܡܹܗ ܬܪܹܝ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ، ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܐܵܗܵܐ ܓܹܒܹܗ ܘܚܲܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܓܹܒܹܗ ܐܚܹܪܢܵܐ، ܘܝܼܫܘܿܥ ܒܹܝܦܲܠܓܵܐ. 19ܘܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܗܘܵܐ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܠܘܼܚܵܐ ܘܡܘܼܬܒ݂ܘܼܗ̇ ܥܲܠܔ ܙܩܝܼܦܵܐ. ܘܟܬܝܼܒ݂ܬܵ‌ܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܝܗܘܵܐ: ”ܝܼܫܘܿܥ ܢܵܨܪܵܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ.“ 20ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܩܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܠܘܼܚܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܕܘܼܟܵܐ ܕܥܲܠܘܼܗ̇ ܦܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܩܘܼܪܒܵܐ ܝܗܘܵܐ ܠܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ. ܘܠܘܼܚܵܐ ܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܬܵ‌ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܸܒ݂ܪܵܝܵܐ ܘܪܗܘܿܡܵܝܵܐ ܘܝܵܘܢܵܝܵܐ. 21ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܠܦܝܼܠܵܛܘܿܣ: ”ܠܵܐ ܟܬܘܿܒ݂: ’ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ،‘ ܐܸܠܵܐ: ’ܗ̇ܘ ܐܡܝܼܪܹܗ، ܕܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ.‘“ 22ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ: ”ܡܸܢܕܝܼ ܕܟܬܝܼܒ݂ ܠܝܼ، ܟܬܝܼܒ݂ ܠܝܼ.“

23ܕܲܚܫܹ̈ܐ ܕܙܩܝܼܦ ܠܗܘܿܢ ܠܝܼܫܘܿܥ ܫܩܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܓ̰ܘܼܠܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܥܒ݂ܝܼܕܵܝ ܠܗܘܿܢ ܐܲܪܒܥܵܐ ܣܵܗܡܹ̈ܐ، ܚܲܕ ܣܵܗܡܵܐ ܩܵܐ ܟܠܔ ܕܲܚܫܵܐ. ܨܘܼܕܪܹܗ ܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ. ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܚܝܼܛܬܵ‌ܐ، ܙܩܝܼܪܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܚܲܕ ܩܸܛܥܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܠܸܠܔ ܠܬܸܚܬ. 24ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܚܲܕ ܠܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ: ”ܠܵܐ ܦܵܪܛܲܚ ܠܵܗ̇، ܐܸܠܵܐ ܕܵܪܲܚ ܦܸܫܟܵܐ ܘܚܵܙܲܚ ܠܡܵܢܝܼ ܒܸܬ ܗܵܘܝܵܐ،“ ܕܦܵܐܹܫ ܬܘܼܡܸܡܵܐ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܐܡܝܼܪܹܗ:

ܦܘܼܠܸܥ ܠܗܘܿܢ ܓ̰ܘܼܠܝܼ̈ ܒܹܝܠܵܝܗ‌ܝ،

ܘܥܲܠܔ ܠܒ݂ܝܼܫܬ‌ܝܼ ܕܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܦܸܫܟܵܐ.+

ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܕܲܚܫܹ̈ܐ.

25ܟܸܠܝܹܐ ܝܗܘܵܘ ܠܟܸܣ ܙܩܝܼܦܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܝܸܡܹܗ، ܘܚܵܬܵ‌ܐ ܕܝܸܡܹܗ، ܡܲܪܝܲܡ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܩܲܠܝܘܿܦܵܐ، ܘܡܲܪܝܲܡ ܡܲܓ݂ܕܠܵܝܬܵ‌ܐ. 26ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܝܸܡܹܗ ܟܠܝܼܬܵ‌ܐ ܬܵܡܵܐ، ܘܐܘܼܦ ܗ̇ܘ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܕܡܲܚܸܒ ܗܘܵܐ ܠܹܗ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܠܝܸܡܹܗ: ”ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ، ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܒܪܘܿܢܵܟ݂ܝ.“ 27ܘܠܗ̇ܘ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܝܸܡܘܼܟ݂.“ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܣܵܥܲܬ ܠܘܼܒܠܵܐ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܠܒܲܝܬܹܗ.

ܡܘܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ

ܡܬ‌ܝ 27‏:45‏-56؛ ܡܪܩܘܣ 15‏:33‏-41؛ ܠܘܩܐ 23‏:44‏-49

28ܒܵܬܪ ܐܲܢܹܐ، ܟܲܕ ܝܕܝܼܥ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܕܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܘܼܟܡܸܠܵܐ، ܕܦܵܐܹܫ ܬܘܼܡܸܡܵܐ ܟܬܵܒ݂ܵܐ، ܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܨܹܗܝܵܐ ܝܘܸܢ.“ 29ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܬܵܡܵܐ ܡܵܐܢܵܐ ܡܸܠܝܵܐ ܚܲܠܵܐ. ܛܡܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܓܵܘܹܗ ܐܸܣܦܘܼܓܵܐ ܘܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܒܪܹܝܫܵܐ ܕܩܲܝܣܵܐ ܕܙܘܿܦܵܐ ܘܦܘܼܫܸܛ ܠܗܘܿܢ ܠܦܘܼܡܹܗ. 30ܐܝܼܡܲܢ ܕܛܥܝܼܡ ܠܹܗ ܚܲܠܵܐ ܝܼܫܘܿܥ، ܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܬܘܼܡܸܡܵܐ.“ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܡܝܼܪܹܗ ܐܵܗܵܐ، ܡܘܼܟܸܦ ܠܹܗ ܪܹܝܫܹܗ ܘܣܘܼܦܝܵܐ ܠܹܗ ܪܘܼܚܹܗ.

ܕܦܢܐ ܕܝܫܘܥ ܦܝܫܐ ܟ̰ܪܝܙܬ‌ܐ

31ܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ، ܝܵܘܡܵܐ ܕܗܲܕܲܪܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ، ܗܲܕܲܪܬܵ‌ܐ ܩܵܐ ܦܸܨܚܵܐ. ܘܝܵܘܡܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܫܲܒܬܵ‌ܐ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܒܥܹܐ ܠܗܘܿܢ ܕܫܠܲܕܹ̈ܐ ܦܵܝܫܝܼ ܗܘܵܘ ܥܲܠܔ ܙܩܝܼܦܹ̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵ‌ܐ. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܛܠܝܼܒ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܕܦܵܝܫܝܼ ܫܡܝܼܛܹܐ ܫܵܩܵܢܵܝ̈ܗ‌ܝ، ܘܫܠܲܕܹ̈ܐ ܡܘܼܨܠܝܼܹܐ ܡ̣ܢ ܥܲܠܔ ܙܩܝܼܦܹ̈ܐ. 32ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܕܲܚܫܹ̈ܐ ܘܫܡܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܫܵܩܵܢܹ̈ܐ ܕܗ̇ܘ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܙܩܝܼܦܵܐ ܝܗܘܵܐ ܥܲܡ ܝܼܫܘܿܥ، ܘܐܘܼܦ ܕܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ. 33ܐܝܼܢܵܐ ܟܲܕ ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ، ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܕܡܝܼܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܥܕܵܢܵܐ، ܠܵܐ ܬܒ݂ܝܼܪܵܝ ܠܗܘܿܢ ܫܵܩܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ. 34ܐܝܼܢܵܐ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܕܲܚܫܹ̈ܐ ܡܚܹܐ ܠܹܗ ܒܪܘܼܡܚܵܐ ܠܕܸܦܢܹܗ. ܘܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܕܸܡܵܐ ܘܡ̈ܝܼܵܐ. 35ܗ̇ܘ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܐܲܢܹܐ ܒܝܼܵܗܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܗܲܡܸܢܝܼܬܘܿܢ، ܘܣܵܗܕܘܼܬܹܗ ܫܲܪܝܼܪܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇. ܗ̇ܘ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܠܹܗ ܕܫܪܵܪܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܠܹܗ. 36ܐܲܢܹܐ ܗܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܕܦܵܐܹܫ ܬܘܼܡܸܡܵܐ ܟܬܵܒ݂ܵܐ: ”ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܓܲܪ̈ܡܘܼܗ‌ܝ ܠܹܐ ܦܵܐܹܫ ܫܡܝܼܛܵܐ.“+ 37ܡܸܢܕܪܸܫ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܐܡܝܼܪܹܗ ܒܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܐܚܹܪܬܵ‌ܐ: ”ܒܸܬ ܚܵܝܪܝܼ ܒܗ̇ܘ ܕܟ̰ܪܝܼܙ ܠܗܘܿܢ.“+

ܩܒ݂ܪܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ

ܡܬ‌ܝ 27‏:57‏-61؛ ܡܪܩܘܣ 15‏:42‏-47؛ ܠܘܩܐ 23‏:50‏-56

38ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܐܲܢܹܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܝܵܘܣܸܦ ܡ̣ܢ ܪܵܡܬܵ‌ܐ، ܗ̇ܘ ܕܝܼܗܘܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܒܛܸܫܘܵܐ ܡ̣ܢ ܙܕܘܼܥܬܵ‌ܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ، ܘܛܠܝܼܒ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܕܫܵܩܹܠܔ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ. ܒܦܣܵܣܵܐ ܕܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܝܵܘܣܸܦ ܘܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܦܲܓ݂ܪܵܐ. 39ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܥܲܡܹܗ ܐܘܼܦ ܢܝܼܩܵܕܹܡܘܿܣ، ܗ̇ܘ ܕܐܬܝܼܵܐ ܝܗܘܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ ܒܠܲܝܠܹܐ. ܢܝܼܩܵܕܹܡܘܿܣ ܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܥܲܡܹܗ ܡܐܲܝܟ݂ ܡܵܐܐ ܠܝܼܛܪܹ̈ܐ ܕܡܘܼܪܵܐ ܘܥܸܠܘܲܝ ܡܙܝܼܓܹܐ ܒܥܘܼܕܵܠܹܐ. 40ܫܩܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܘܟܪܝܼܟ݂ ܠܗܘܿܢ ܒܟܸܬܵܢܹ̈ܐ ܘܒܒܸܣܡܹ̈ܐ، ܐܲܝܟ݂ ܥܵܕܲܬ ܕܩܒ݂ܵܪܬܵ‌ܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ. 41ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܓܲܢܬܵ‌ܐ ܒܗ̇ܝ ܕܘܼܟܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܦܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ. ܘܓܵܘ ܗ̇ܝ ܓܲܢܬܵ‌ܐ ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܚܵܕܬܵ‌ܐ ܕܗܸܫ ܐܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܓܵܘܹܗ. 42ܣܵܒܵܒ ܝܵܘܡܵܐ ܕܗܲܕܲܪܬܵ‌ܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܩܲܒ݂ܪܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܠܝܼܫܘܿܥ ܬܵܡܵܐ.