Search form

ܝܘܚܢܢ 19:38

ܩܒ݂ܪܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ

ܡܬ‌ܝ 27‏:57‏-61؛ ܡܪܩܘܣ 15‏:42‏-47؛ ܠܘܩܐ 23‏:50‏-56

38ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܐܲܢܹܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܝܵܘܣܸܦ ܡ̣ܢ ܪܵܡܬܵ‌ܐ، ܗ̇ܘ ܕܝܼܗܘܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܒܛܸܫܘܵܐ ܡ̣ܢ ܙܕܘܼܥܬܵ‌ܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ، ܘܛܠܝܼܒ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܕܫܵܩܹܠܔ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ. ܒܦܣܵܣܵܐ ܕܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܝܵܘܣܸܦ ܘܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܦܲܓ݂ܪܵܐ.