Search form

ܝܘܚܢܢ 2:12

ܝܫܘܥ ܕܟ݂ܘܝܐ ܠܗܝܟܠܐ

ܡܬ‌ܝ 21‏:22‏-33؛ ܡܪܩܘܣ 11‏:15‏-17؛ ܠܘܩܐ 19‏:45‏-46

12ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܐܵܗܵܐ ܨܠܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟܦܲܪܢܵܚܘܿܡ، ܗ̇ܘ ܘܝܸܡܹܗ ܘܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ. ܘܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܬܵܡܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ.