Search form

ܝܘܚܢܢ 21:20

ܝܫܘܥ ܘܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܡܚܒ ܗܘܐ ܠܗ

20ܕܝܼܪܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܚܙܹܐ ܠܹܗ ܠܗ̇ܘ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܕܡܲܚܸܒ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܒܵܬܪܹܗ. ܐܵܗܵܐ ܝܗܘܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܕܓܸܢܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܥܲܠܔ ܨܲܕܪܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܐܟ݂ܵܠ݇ܪܲܡܫܵܐ، ܘܕܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܹܗ: ”ܡܵܪܝܼ، ܡܵܢܝܼ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܕܣܲܦܹܐ ܠܘܼܟ݂؟“