Search form

ܝܘܚܢܢ 3

ܝܫܘܥ ܘܢܝܩܕܡܘܣ

1ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܫܸܡܹܗ ܢܝܼܩܵܕܹܡܘܿܣ، ܓܘܼܪܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ. 2ܐܵܗܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ ܒܠܲܝܠܹܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܪܲܒܝܼ، ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܲܚ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܬܝܼܵܐ ܝܘܸܬ ܡܲܠܦܵܢܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܥܵܒܹܕ ܐܲܢܹܐ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܕܐܲܢ݇ܬ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܝ ܝܘܸܬ، ܐܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܥܲܡܹܗ.“ 3ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܬܪܘܼܨܵܐ، ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܘܼܟ݂، ܐܸܢ ܐܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܝܠܝܼܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝ ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܚܵܙܹܐ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.“ 4ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܢܝܼܩܵܕܹܡܘܿܣ: ”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܹܐ ܐܢܵܫܵܐ ܦܵܐܹܫ ܝܠܝܼܕܵܐ ܟܲܕ ܣܵܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ؟ ܡܵܨܹܐ ܓܵܗܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝ ܥܵܒܹܪ ܓܵܘ ܟܹܪ݇ܣܵܐ ܕܝܸܡܹܗ ܘܦܵܐܹܫ ܝܠܝܼܕܵܐ؟“ 5ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܬܪܘܼܨܵܐ، ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܘܼܟ݂، ܐܸܢ ܐܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܝܠܝܼܕܵܐ ܡ̣ܢ ܡ̈ܝܼܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ، ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܥܵܒܹܪ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 6”ܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܝܠܝܼܕܵܐ ܡ̣ܢ ܒܸܣܪܵܐ، ܒܸܣܪܵܐ ܝܠܹܗ، ܘܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܗܘܝܼܵܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ، ܪܘܼܚܵܐ ܝܠܹܗ. 7”ܠܵܐ ܥܲܓ̰ܒܸܬ ܕܐܡܝܼܪܝܼ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܕܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܝܠܝܼܕܹܐ ܓܵܗܵܐ ܕܬܲܪܬܹܝ. 8”ܦܵܘܚܵܐ ܟܹܐ ܡܵܚܹܐ ܒܗ̇ܝ ܕܘܼܟܵܐ ܕܒܵܣܡܵܐ ܠܹܗ. ܟܹܐ ܫܵܡܥܹܬ ܩܵܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܹܐ ܝܵܕܥܹܬ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܘܠܐܲܝܟܵܐ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܠܹܗ. ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܝܼܠܹܗ ܝܠܝܼܕܵܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ.“ 9ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܢܝܼܩܵܕܹܡܘܿܣ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܝܼ ܐܲܢܹܐ ܗܵܘܝܼ؟“ 10ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܕܝܼܘܸܬ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܕܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ، ܘܠܹܐ ܝܘܸܬ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܐܲܢܹܐ؟ 11”ܬܪܘܼܨܵܐ، ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܘܼܟ݂، ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܲܚ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܘܲܚ، ܘܡܸܢܕܝܼ ܕܚܸܙܝܵܐ ܝܘܲܚ ܒܝܼܵܗܒ݂ܵܐ ܝܘܲܚ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܩܲܒܘܼܠܘܼܗ̇ ܣܵܗܕܘܼܬܲܢ. 12”ܐܸܢ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܐܡܝܼܪܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܗܲܡܘܼܢܹܐ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܸܬ ܗܲܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܐܸܢ ܐܵܡܪܹܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܫܡܲܝܵܢܵܝܹ̈ܐ؟ 13”ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܐܣܝܼܩܵܐ ܠܫܡܲܝܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܨܠܹܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ. 14”ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܡܘܼܪܸܡ ܠܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܚܘܼܘܹܐ ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܵܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܐܹܫ ܡܘܼܪܡܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ،+ 15”ܕܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܗܲܡܸܢ ܒܝܼܹܗ ܗܵܘܹܐ ܠܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ.“ 16ܣܵܒܵܒ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܘܼܚܸܒ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܠܒܪܘܿܢܹܗ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ، ܕܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܗܲܡܸܢ ܒܝܼܹܗ ܠܵܐ ܛܵܠܹܩ، ܐܸܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܠܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ. 17ܣܵܒܵܒ ܠܵܐ ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܒܪܘܿܢܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܕܕܵܐܹܢ ܠܥܵܠܡܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܕܦܵܪܹܩ ܥܵܠܡܵܐ ܒܝܼܹܗ. 18ܡ̇ܢ ܕܗܲܡܸܢ ܒܝܼܹܗ ܠܹܐ ܦܵܐܹܫ ܕܝܼܢܵܐ، ܘܡ̇ܢ ܕܠܵܐ ܗܲܡܸܢ ܡ̣ܢ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܕܝܼܢܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܠܵܐ ܗܘܼܡܸܢܹܗ ܒܫܸܡܵܐ ܕܒܪܘܿܢܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 19ܘܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܝܵܢܬܵ‌ܐ، ܕܒܲܗܪܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܡܘܼܚܸܒ ܠܗܘܿܢ ܠܚܸܫܟܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܗܪܵܐ ܣܵܒܵܒ ܦܘܼܠܚܵܢܵܝ̈ܗ‌ܝ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܝܗܘܵܘ. 20ܟܠܔ ܕܥܵܒܹܕ ܒܝܼܫܵܬܹ̈‌ܐ ܟܹܐ ܣܵܢܹܐ ܠܒܲܗܪܵܐ، ܘܠܹܐ ܐܵܬܹ‌ܐ ܠܟܸܣ ܒܲܗܪܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܝܫܝܼ ܓܸܠܝܹܐ ܦܘܼܠܚܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ. 21ܐܝܼܢܵܐ ܟܠܔ ܕܥܵܒܹܕ ܫܪܵܪܵܐ، ܟܹܐ ܐܵܬܹ‌ܐ ܠܟܸܣ ܒܲܗܪܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܝܕܝܼܥܹܐ ܦܘܼܠܚܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ ܕܒܐܲܠܵܗܵܐ ܝܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ.

ܝܫܘܥ ܘܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ

22ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܐܲܢܹܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܝܼܗܘܼܕ، ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܬܵܡܵܐ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܘܡܲܥܡܸܕ ܗܘܵܐ. 23ܐܘܼܦ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܡܲܥܡܸܕ ܗܘܵܐ ܓܵܘ ܥܹܝܢ ܝܘܿܢ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܵܠܝܼܡ، ܣܵܒܵܒ ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܡ̈ܝܼܵܐ ܪܵܒܵܐ ܬܵܡܵܐ، ܘܐܵܬ‌ܝܼ ܗܘܵܘ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܘܦܵܝܫܝܼ ܗܘܵܘ ܥܡܝܼܕܹܐ، 24ܣܵܒܵܒ ܗܸܫ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܕܸܪܝܵܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ. 25ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܒܹܝܠܔ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܚܲܕ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܒܘܼܬ ܕܲܟܲܝܬܵ‌ܐ ܒܡ̈ܝܼܵܐ. 26ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܪܲܒܝܼܲܢ، ܗ̇ܘ ܕܝܼܗܘܵܐ ܥܲܡܘܼܟ݂ ܒܡܲܪܙܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܕܝܘܿܪܕܢܵܢ، ܗ̇ܘ ܕܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܘܼܟ݂ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ، ܐܘܼܦ ܗ̇ܘ ܡܲܥܡܘܼܕܹܐ ܝܠܹܗ، ܘܪܵܒܵܐ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܢܵܐ ܠܟܸܣܠܹܗ.“ 27ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ”ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܐܢܵܫܵܐ ܫܵܩܹܠܔ ܡܸܢܕܝܼ، ܐܸܢ ܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܐܸܠܹܗ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ. 28”ܐܲܚܬܘܿܢ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܕܐܵܢܵܐ ܐܡܝܼܪܝܼ: ’ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܐܵܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܘܸܢ ܫܘܼܕܪܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܝܼܹܗ.‘ 29”ܡ̇ܢ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܟܵܠܬܵ‌ܐ ܚܸܬܢܵܐ ܝܠܹܗ، ܘܪܵܚܡܵܐ ܕܚܸܬܢܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܟܵܠܹܐ ܘܡܲܨܝܸܬ ܐܸܠܹܗ، ܟܹܐ ܚܵܕܹܐ ܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܵܡܹܥ ܩܵܠܵܐ ܕܚܸܬܢܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ ܕܝܼܝܼ ܝܠܵܗ̇، ܘܐܵܕܝܼܵܐ ܬܘܼܡܸܡ ܠܵܗ̇. 30”ܗ̇ܘ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܙܵܐܹܕ، ܘܐܵܢܵܐ ܕܒܵܨܪܹܢ. 31”ܗ̇ܘ ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܡ̣ܢ ܥܸܠܸܠܔ، ܥܸܠܸܠܔ ܡ̣ܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܝܠܹܗ، ܘܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ، ܐܲܪܥܵܢܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܘܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡ. ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ، ܥܸܠܸܠܔ ܡ̣ܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܝܠܹܗ. 32”ܗ̇ܘ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܒܘܼܬ ܡܸܢܕܝܼ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܘܫܡܝܼܥ ܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܩܲܒܘܼܠܘܼܗ̇ ܣܵܗܕܘܼܬܹܗ. 33”ܐܝܼܢܵܐ ܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܩܘܼܒܠܵܐ ܝܠܹܗ ܣܵܗܕܘܼܬܹܗ، ܒܸܡܚܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܚܵܬܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ. 34”ܣܵܒܵܒ ܗ̇ܘ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܫܘܼܕܸܪܹܗ، ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡ، ܣܵܒܵܒ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܹܐ ܝܵܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܟܝܘܼܠܵܐ. 35”ܒܵܒܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܠܒܪܘܿܢܵܐ، ܘܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܒܐܝܼܕܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ. 36”ܡ̇ܢ ܕܗܲܡܸܢ ܒܒܪܘܿܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ، ܘܡ̇ܢ ܕܠܵܐ ܗܲܡܸܢ ܒܒܪܘܿܢܵܐ، ܠܹܐ ܚܵܙܹܐ ܚܲܝܹ̈ܐ، ܐܸܠܵܐ ܟܲܪܒܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܪܩܘܼܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ.“