Search form

ܝܘܚܢܢ 7

ܝܫܘܥ ܒܐܙܠܐ ܠܥܐܕܐ

1ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܐܲܢܹܐ، ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܓܵܘ ܓܠܝܼܠܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܒܵܥܹܐ ܗܘܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܗܘܵܐ ܓܵܘ ܝܼܗܘܼܕ، ܒܗ̇ܝ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܒܵܥܝܼ ܗܘܵܘ ܠܸܩܛܵܠܹܗ. 2ܘܩܘܼܪܒܸܢܵܐ ܝܗܘܵܐ ܥܹܐܕܵܐ ܕܡܛܲܠܠܹ̈ܐ+ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ. 3ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܐܸܠܹܗ: ”ܫܲܢܝܼ ܡܐܲܟ݂ܵܐ ܘܙܹܠܔ݇ ܠܝܼܗܘܼܕ ܕܚܵܙܝܼ ܐܘܼܦ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܟ݂ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܘܸܬ. 4”ܐܸܢ ܐܢܵܫܵܐ ܒܵܥܹܐ ܕܦܵܐܹܫ ܝܕܝܼܥܵܐ، ܠܹܐ ܦܵܠܹܚ ܒܛܸܫܘܵܐ. ܐܸܢ ܐܲܢܹܐ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܝ ܝܘܸܬ، ܡܲܚܙܝܼ ܓܵܢܘܼܟ݂ ܠܥܵܠܡܵܐ.“ 5ܣܵܒܵܒ ܐܘܼܦ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܠܹܐ ܝܗܘܵܘ ܗܘܼܡܸܢܹܐ ܒܝܼܹܗ. 6ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܥܕܵܢܝܼ ܗܸܫ ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܛܝܼܬܵ‌ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܟܠܔ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܝܠܵܗ̇. 7”ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܥܵܠܡܵܐ ܣܵܢܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܠܝܼ ܟܹܐ ܣܵܢܹܐ ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܵܐ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܘܸܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ ܕܦܘܼܠܚܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܝܢܵܐ. 8”ܣܘܿܩܘܼܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܥܹܐܕܵܐ. ܐܵܢܵܐ ܐܵܕܝܼܵܐ ܠܹܐ ܐܵܣܩܹܢ ܠܐܵܗܵܐ ܥܹܐܕܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܥܕܵܢܝܼ ܗܸܫ ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܛܝܼܬܵ‌ܐ.“ 9ܟܲܕ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܲܢܹܐ، ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܓܵܘ ܓܠܝܼܠܵܐ.

10ܐܝܼܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܐܣܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܘܼ̈ܗ‌ܝ ܠܥܹܐܕܵܐ، ܐܘܼܦ ܝܼܫܘܿܥ ܐܣܝܼܩ ܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ، ܐܸܠܵܐ ܒܛܸܫܘܵܐ. 11ܐܝܼܢܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܛܵܥܝܼ ܗܘܵܘ ܒܵܬܪܹܗ ܒܥܹܐܕܵܐ ܘܒܲܩܪܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ؟“ 12ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܛܲܪܛܲܡܬܵ‌ܐ ܪܵܒܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ ܓܵܘ ܟܸܢܫܵܐ. ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܐܢܵܫܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ،“ ܘܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܠܵܐ، ܡܲܚܠܘܼܛܹܐ ܝܠܹܗ ܠܟܸܢܫܵܐ.“ 13ܐܝܼܢܵܐ ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܹܐ ܗܲܡܙܸܡ ܗܘܵܐ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ ܡ̣ܢ ܙܕܘܼܥܬܵ‌ܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ.

ܝܫܘܥ ܡܠܘܦܐ ܒܥܐܕܐ

14ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܥܒ݂ܝܼܪܗܘܿܢ ܦܲܠܓܵܐ ܕܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܥܹܐܕܵܐ، ܐܣܝܼܩ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܗܲܝܟܠܵܐ ܘܡܲܠܸܦ ܗܘܵܐ. 15ܘܥܲܓ̰ܒܝܼ ܗܘܵܘ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܐܵܗܵܐ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܠܹܗ ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܟܲܕ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܝܠܝܼܦܵܐ؟“ 16ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܝܘܼܠܦܵܢܝܼ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܢܝܼ ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܕܗ̇ܘ ܕܫܘܼܕܪܸܢܹܗ. 17”ܡ̇ܢ ܕܒܵܣܡܵܐ ܠܹܗ ܕܥܵܒܹܕ ܨܸܒ݂ܝܵܢܹܗ، ܒܸܬ ܝܵܕܹܥ ܕܐܸܢ ܝܘܼܠܦܵܢܝܼ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܝܲܢ ܡ̣ܢ ܓܵܢܝܼ ܝܘܸܢ ܡܲܠܘܼܦܹܐ. 18”ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܓܵܢܹܗ ܗܲܡܙܸܡ، ܚܸܩܪܵܐ ܩܵܐ ܓܵܢܹܗ ܟܹܐ ܛܵܥܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܕܛܵܥܹܐ ܚܸܩܪܵܐ ܕܡ̇ܢ ܕܫܘܼܕܸܪܹܗ ܐܸܠܝܼ، ܗ̇ܘ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ، ܘܥܵܘܠܵܐ ܠܲܝܬ ܒܝܼܹܗ. 19”ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܕܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ؟ ܐܝܼܢܵܐ ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܒܸܢܛܵܪܵܐ ܠܢܵܡܘܿܣܵܐ. ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܸܩܛܵܠܝܼ؟“ 20ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܐܸܠܹܗ: ”ܫܹܐܕܵܐ ܐܝܼܬ ܒܝܼܘܼܟ݂. ܡܵܢܝܼ ܒܵܥܹܐ ܠܸܩܛܵܠܘܼܟ݂؟“ 21ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܚܲܕ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܝܼ ܘܟܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܓ̰ܘܼܒܹܐ ܝܬܘܿܢ. 22”ܡܘܼܫܹܐ ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܙܘܼܪܬܵ‌ܐ، ܐܵܦܸܢ ܕܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܕܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܠܹܗ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܠܵܐ ܒܵܒܵܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵ‌ܐ ܟܹܐ ܓܵܙܪܝܼܬܘܿܢ ܒܲܪܢܵܫܵܐ.+ 23”ܐܸܢ ܐܢܵܫܵܐ ܦܵܐܹܫ ܓܙܝܼܪܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵ‌ܐ ܩܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܫܸܪܝܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ، ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܒܸܟܪܵܒܵܐ ܝܬܘܿܢ ܡܸܢܝܼ ܕܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܒܘܼܣܸܡ ܠܝܼ ܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵ‌ܐ؟ 24”ܠܵܐ ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܒܸܕܝܵܢܵܐ ܒܚܙܵܝܬܵ‌ܐ ܕܦܵܬܵ‌ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܕܘܼܢܘܼܢ ܕܝܵܢܬܵ‌ܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵ‌ܐ.“

ܐܗܐ ܝܠܗ ܡܫܝܚܐ؟

25ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܫܘܼܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܒܲܩܘܼܪܹܐ: ”ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܗ̇ܘ ܕܒܵܥܝܼ ܕܩܵܛܠܝܼ ܠܹܗ؟ 26”ܗܵܐ ܡܲܠܘܼܦܹܐ ܝܠܹܗ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ، ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܡܲܟܠܘܼܝܹܐ ܐܸܠܹܗ. ܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼ ܓܘܼܪ̈ܵܢܲܢ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ؟ 27”ܐܵܗܵܐ ܟܹܐ ܝܵܕܥܲܚ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܐܵܬܹ‌ܐ، ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܹܐ ܝܵܕܹܥ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܹܗ.“ 28ܘܟܲܕ ܝܼܫܘܿܥ ܡܲܠܘܼܦܹܐ ܝܗܘܵܐ ܒܗܲܝܟܠܵܐ، ܡܘܼܩܘܸܚ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܐܸܠܝܼ ܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ، ܘܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܝܘܸܢ ܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܢܝܼ ܠܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܝܼ. ܗ̇ܘ ܕܫܘܼܕܸܪܹܗ ܐܸܠܝܼ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ، ܗ̇ܘ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ. 29”ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܟܹܐ ܝܵܕܥܹܢܹܗ، ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܵܐ ܡܸܢܹܗ ܝܘܸܢ ܘܗ̇ܘ ܩܵܡ ܫܲܕܸܪܝܼ.“ 30ܘܒܥܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܸܕܒ݂ܵܩܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܵܐ ܕܪܹܐ ܠܹܗ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܐܝܼܕܵܐ ܣܵܒܵܒ ܗܸܫ ܣܵܥܲܬܹܗ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܡܛܝܼܬܵ‌ܐ. 31ܐܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܟܸܢܫܵܐ ܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ ܒܝܼܹܗ ܘܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܩܵܡܘܿ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܸܬ ܥܵܒܹܕ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܗܵܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܹܗ؟“ 32ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ ܦܲܟ̰ܦܘܼܟ̰ܹܐ ܐܲܢܹܐ ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ، ܫܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܘܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܫܘܼܪ̈ܛܹܐ ܕܕܵܒ݂ܩܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ. 33ܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܘܸܢ ܩܵܐ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܟܸܪܝܵܐ، ܘܗ̇ܝܓܵܗ ܒܸܬ ܐܵܙܹܠ݇ܢ ܠܟܸܣ ܗ̇ܘ ܕܫܘܼܕܸܪܹܗ ܐܸܠܝܼ. 34”ܒܸܬ ܛܵܥܹܝܬܘܿܢ ܒܵܬܪܝܼ ܘܠܹܐ ܡܲܫ݇ܟ̰ܚܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ، ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܐܵܬܹܝܬܘܿܢ.“ 35ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܚܲܕ ܠܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ: ”ܠܐܲܝܟܵܐ ܒܵܥܹܐ ܐܵܙܹܠܔ ܐܵܗܵܐ ܕܐܲܚܢܲܢ ܠܹܐ ܚܵܙܲܚ ܠܹܗ؟ ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܒܵܥܹܐ ܐܵܙܹܠܔ ܠܟܸܣ ܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܲܢ ܕܝܼܢܵܐ ܒܘܼܪܒܸܙܹܐ ܓܵܘ ܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܠܸܦ ܠܝܵܘܢܵܝܹ̈ܐ؟ 36”ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܕܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ: ’ܒܸܬ ܛܵܥܹܝܬܘܿܢ ܒܵܬܪܝܼ ܘܠܹܐ ܡܲܫ݇ܟ̰ܚܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ، ܘܠܐܲܝܟܵܐ ܕܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܐܵܬܹܝܬܘܿܢ‘؟“

ܢܗܪ̈ܘܬ‌ܐ ܕܡ̈ܝܐ ܕܚܝ̈ܐ

37ܒܝܵܘܡܵܐ ܐܚܵܪܵܝܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ، ܝܵܘܡܵܐ ܓܘܼܪܵܐ، ܟܠܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܡ̇ܢ ܕܨܹܗܝܵܐ ܝܠܹܗ، ܐܵܬܹ‌ܐ ܠܟܸܣܠܝܼ ܘܫܵܬܹܐ،+ 38”ܘܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܗܲܡܸܢ ܒܝܼܝܼ، ܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬܹ‌ܐ ܕܡ̈ܝܼܵܐ ܚܵܝܹ̈ܐ ܒܸܬ ܗܵܘܝܼ ܒܸܫܦܵܟ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܹܪ݇ܣܹܗ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܟܬܵܒܹ̈ܐ.“ 39ܐܵܗܵܐ ܐܡܝܼܪܹܗ ܒܘܼܬ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼ ܗܘܵܘ ܐܵܢܝܼ ܕܗܲܡܸܢܝܼ ܗܘܵܘ ܒܝܼܹܗ. ܗܲܠܔ ܐܵܗܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܘܼܗܒ݂ܵܐ ܣܵܒܵܒ ܗܸܫ ܝܼܫܘܿܥ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܚܩܝܼܪܵܐ. 40ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܟܸܢܫܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܗܹܡܸܙܡܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܢܒ݂ܝܼܵܐ.“ 41ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ.“ ܘܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܒܲܩܪܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܩܵܡܘܿ ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܐܵܬܹ‌ܐ ܡ̣ܢ ܓܠܝܼܠܵܐ؟ 42”ܠܵܐ ܐܡܝܼܪܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ، ܕܡ̣ܢ ܙܲܪܥܵܐ ܕܕܵܘܝܼܕ ܘܡ̣ܢ ܒܹܝܬܠܚܸܡ ܡܵܬܵ‌ܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܕܵܘܝܼܕ ܥܡܝܼܪܹܗ ܒܸܬ ܐܵܬܹ‌ܐ ܡܫܝܼܚܵܐ؟“+ 43ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܓܵܘ ܟܸܢܫܵܐ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ. 44ܚܲܕܟܡܵܐ ܒܥܹܐ ܠܗܘܿܢ ܕܕܵܒ݂ܩܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܵܐ ܕܪܹܐ ܠܹܗ ܐܝܼܕܵܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ.

ܠܐ ܗܝܡܢܬ‌ܐ ܕܪ̈ܝܫܢܐ ܕܝܗܘܕܝ̈ܐ

45ܐܝܼܡܲܢ ܕܕܝܼܪܗܘܿܢ ܫܘܼܪ̈ܛܹܐ ܠܟܸܣ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܟܵܗ̈ܢܹܐ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܠܵܐ ܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܠܹܗ؟“ 46ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܪ̈ܛܹܐ: ”ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܗܘܼܡܙܸܡܵܐ ܡܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ.“ 47ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ: ”ܗܵܐ ܐܘܼܦ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܘܼܚܠܸܛ ܠܹܗ؟ 48”ܩܵܡܘܿ ܐܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܝܲܢ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܗܘܼܡܸܢܹܗ ܒܝܼܹܗ؟ 49”ܐܝܼܢܵܐ ܠܝܼܛܵܐ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܟܸܢܫܵܐ ܕܠܹܐ ܝܵܕܹܥ ܢܵܡܘܿܣܵܐ.“ 50ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܢܝܼܩܵܕܹܡܘܿܣ، ܚܲܕ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ، ܗ̇ܘ ܕܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܟܸܣ ܝܼܫܘܿܥ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ: 51”ܩܵܡܘܿ ܢܵܡܘܿܣܲܢ ܟܹܐ ܕܵܐܹܢ ܠܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܡܩܲܕܡ ܕܫܵܡܥܲܚ ܠܹܗ ܘܚܵܙܲܚ ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ؟“ 52ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܩܵܡܘܿ ܐܘܼܦ ܐܲܢ݇ܬ ܡ̣ܢ ܓܠܝܼܠܵܐ ܝܘܸܬ؟ ܨܲܚܨܝܼ ܘܚܙܝܼ، ܕܢܒ݂ܝܼܵܐ ܡ̣ܢ ܓܠܝܼܠܵܐ ܠܹܐ ܦܵܠܹܛ.“ 53ܗ̇ܝܓܵܗ ܟܠܔ ܚܲܕ ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܒܲܝܬܹܗ.