Search form

ܝܘܚܢܢ 7:32

32ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ ܦܲܟ̰ܦܘܼܟ̰ܹܐ ܐܲܢܹܐ ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ، ܫܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܘܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܫܘܼܪ̈ܛܹܐ ܕܕܵܒ݂ܩܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ.