Search form

ܝܘܚܢܢ 8

ܒܟ݂ܬ‌ܐ ܕܒ݂ܝܩܬ‌ܐ ܒܙܢܝܘܬ‌ܐ

1ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܙܲܝ̈ܬܹ‌ܐ. 2ܘܒܨܲܦܪܵܐ ܡܸܢܕܪܸܫ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܗܲܝܟܠܵܐ، ܘܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܟܸܣܠܹܗ، ܘܟܲܕ ܝܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ، ܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܡܲܠܘܼܦܵܝ. 3ܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܚܕܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܒ݂ܝܼܩܬܵ‌ܐ ܒܓܲܝܵܪܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܟܲܕ ܡܘܼܟܠܝܼܵܐ ܠܗܘܿܢ ܒܹܝܦܲܠܓܵܐ، 4ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܡܲܠܦܵܢܵܐ، ܐܵܗܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܦܝܼܫ ܠܵܗ̇ ܕܒ݂ܝܼܩܬܵ‌ܐ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܒܫܘܼܠܵܐ ܕܓܲܝܵܪܘܼܬܵ‌ܐ، 5”ܘܡܘܼܫܹܐ ܒܢܵܡܘܿܣܵܐ ܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܐܸܠܲܢ، ܐܵܢܝܼ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܵܝܫܝܼ ܪܓ̰ܝܼܡܹܐ.+ ܐܲܢ݇ܬ ܡܘܼܕܝܼ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܬ؟“ 6ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܓ̰ܲܪܒܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ، ܕܗܵܘܹܐ ܗܘܵܐ ܠܗܘܿܢ ܥܸܠܬܵ‌ܐ ܕܩܵܒ݂ܠܝܼ ܗܘܵܘ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ. ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܟܝܼܦ ܠܹܗ ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܒܸܟܬܵܒ݂ܵܐ ܒܨܸܒܥܹܗ ܥܲܠܔ ܐܲܪܥܵܐ. 7ܐܝܼܢܵܐ ܟܲܕ ܡܘܼܙܝܸܕ ܠܗܘܿܢ ܠܒܲܩܘܼܪܹܗ، ܩܝܼܡ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܟܠܔ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܝܼܠܹܗ ܕܠܵܐ ܚܛܝܼܬܵ‌ܐ ܕܵܪܹܐ ܒܝܼܘܼܗ̇ ܟܹܐܦܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ.“ 8ܡܸܢܕܪܸܫ ܟܝܼܦ ܠܹܗ ܒܸܟܬܵܒ݂ܵܐ ܥܲܠܔ ܐܲܪܥܵܐ. 9ܘܐܵܢܝܼ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܐܵܗܵܐ، ܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܚܲܕ ܒܚܲܕ، ܫܘܼܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ ܗܲܠܔ ܗ̇ܘ ܐܚܵܪܵܝܵܐ، ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ، ܘܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܟܠܝܼܬܵ‌ܐ ܒܹܝܦܲܠܓܵܐ. 10ܐܝܼܡܲܢ ܕܩܝܼܡ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ، ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܘܼܗ̇: ”ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܝܢܵܐ؟ ܐܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܩܵܡ ܕܵܐܹܢܵܟ݂ܝ؟“ 11ܘܗ̇ܝ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܵܗ̇: ”ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕ، ܡܵܪܝܼ.“ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܘܼܗ̇ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܘܼܦ ܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܕܵܝܢܹܢܵܟ݂ܝ. ܙܹܠ݇ܝ، ܡ̣ܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܠܵܐ ܚܵܛܝܲܬ‌ܝ.“

ܝܫܘܥ ܒܗܪܐ ܕܥܠܡܐ

12ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܡܸܢܕܪܸܫ ܠܟܸܢܫܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܒܲܗܪܵܐ ܕܕܘܼܢܝܹܐ. ܡ̇ܢ ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܒܵܬܪܝܼ ܠܹܐ ܚܵܕܹܪ ܓܵܘ ܚܸܫܟܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܠܹܗ ܒܲܗܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ.“ 13ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܘܸܬ ܥܲܠܔ ܓܵܢܘܼܟ݂، ܘܣܵܗܕܘܼܬܘܼܟ݂ ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܫܲܪܝܼܪܬܵ‌ܐ.“ 14ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܕܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܘܸܢ ܥܲܠܔ ܓܵܢܝܼ، ܣܵܗܕܘܼܬ‌ܝܼ ܫܲܪܝܼܪܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܝܵܕܥܹܢ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܝܼ ܘܠܐܲܝܟܵܐ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܘܸܢ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܝܼ ܘܠܐܲܝܟܵܐ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܘܸܢ. 15”ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܕܝܵܢܵܐ ܝܬܘܿܢ ܒܟܝܘܼܠܵܐ ܕܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ، ܐܵܢܵܐ ܠܐܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܸܕܝܵܢܵܐ. 16”ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܕܐܵܢܵܐ ܕܵܝܢܹܢ، ܕܝܵܢܬ‌ܝܼ ܫܲܪܝܼܪܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇، ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܢܲܦ̮ܫܝܼ، ܐܸܠܵܐ ܒܵܒܵܐ ܕܫܘܼܕܸܪܹܗ ܐܸܠܝܼ ܥܲܡܝܼ ܝܠܹܗ. 17”ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܒܢܵܡܘܿܣܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܕܬܪܹܝ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇. 18”ܐܵܢܵܐ ܒܝܼܵܗܒ݂ܵܐ ܝܘܸܢ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܘܼܬ ܓܵܢܝܼ، ܐܘܼܦ ܒܵܒܝܼ، ܗ̇ܘ ܕܫܘܼܕܸܪܹܗ ܐܸܠܝܼ، ܒܝܼܵܗܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܝܼ.“ 19ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ: ”ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܹܗ ܒܵܒܘܼܟ݂؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܠܵܐ ܐܸܠܝܼ ܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܘܠܵܐ ܠܒܵܒܝܼ. ܐܸܢ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܗܘܵܘ ܠܝܼ، ܐܘܼܦ ܠܒܵܒܝܼ ܒܸܬ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܗܘܵܘ.“ 20ܐܲܢܹܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܓܵܘ ܗܲܝܟܠܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܕܒܹܝܬ ܓܲܙܵܐ ܟܲܕ ܡܲܠܘܼܦܹܐ، ܘܠܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܕܪܹܐ ܠܹܗ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܐܝܼܕܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܣܵܥܲܬܹܗ ܗܸܫ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܐܬܝܼܬܵ‌ܐ.

21ܡܸܢܕܪܸܫ ܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ”ܐܵܢܵܐ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܘܸܢ. ܒܸܬ ܛܵܥܹܝܬܘܿܢ ܒܵܬܪܝܼ ܘܒܸܬ ܡܵܝܬܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܚܛܝܼܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ. ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܵܢܵܐ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܘܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܐܵܬܹܝܬܘܿܢ.“ 22ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ: ”ܩܵܡܘܿ ܒܸܬ ܩܵܛܹܠܔ ܓܵܢܹܗ ܕܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܵܢܵܐ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܘܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܐܵܬܹܝܬܘܿܢ؟“ 23ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܲܚܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܠܬܸܚܬ ܝܼܬܘܿܢ، ܐܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܠܸܠܔ ܝܼܘܸܢ. ܐܲܚܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܵܗܵܐ ܕܘܼܢܝܹܐ ܝܬܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܡ̣ܢ ܐܵܗܵܐ ܕܘܼܢܝܹܐ. 24”ܐܡܝܼܪܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܸܬ ܡܵܝܬܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܚܛܝܼܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ. ܗܹܐ، ܐܸܢ ܠܵܐ ܗܲܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܕܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ، ܒܸܬ ܡܵܝܬܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܚܛܝܼܵܬܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ.“ 25ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܡܵܢܝܼ ܝܘܸܬ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܗܘܝܼܵܐ ܝܘܸܢ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. 26”ܪܵܒܵܐ ܐܝܼܬ ܠܝܼ ܠܹܐܡܵܪܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܠܸܕܝܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܸܠܵܐ ܗ̇ܘ ܕܫܘܼܕܸܪܹܗ ܐܸܠܝܼ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ، ܘܡܸܢܕܝܼ ܕܫܡܝܼܥ ܠܝܼ ܡܸܢܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܓܵܘ ܥܵܠܡܵܐ.“ 27ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܠܵܐ ܦܘܼܪܡܹܐ ܠܗܘܿܢ ܕܒܘܼܬ ܒܵܒܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܗܘܵܐ. 28ܒܵܣ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܪܡܝܼܬܘܿܢ ܠܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ، ܗ̇ܝܓܵܗ ܒܸܬ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܕܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ. ܘܡܸܢܕܝܼ ܡ̣ܢ ܓܵܢܝܼ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܘܸܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܵܒܵܐ ܡܘܼܠܸܦ ܠܹܗ ܐܸܠܝܼ. 29”ܗ̇ܘ ܕܫܘܼܕܸܪܹܗ ܐܸܠܝܼ ܥܲܡܝܼ ܝܠܹܗ، ܘܠܹܐ ܝܠܹܗ ܫܒ݂ܝܼܩܝܼ ܒܢܲܦ̮ܫܝܼ، ܣܵܒܵܒ ܒܟܠܔ ܥܕܵܢܵܐ ܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܹܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܵܣܡܵܐ ܠܹܗ.“ 30ܟܲܕ ܗ̇ܘ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ، ܪܵܒܵܐ ܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ ܒܝܼܹܗ.

ܫܪܪܐ ܒܬ ܥܒ݂ܕ ܠܘܟ݂ܘܢ ܚܐܪ̈ܐ

31ܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ ܒܝܼܹܗ: ”ܐܸܢ ܢܵܛܪܝܼܬܘܿܢ ܠܝܘܼܠܦܵܢܝܼ، ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܬܲܠܡܝܼܕܝܼ̈ ܝܬܘܿܢ. 32”ܘܒܸܬ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܫܪܵܪܵܐ، ܘܫܪܵܪܵܐ ܒܸܬ ܥܵܒܹܕ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܹܐܪܹ̈ܐ.“ 33ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ”ܐܲܚܢܲܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܝܼܘܲܚ، ܘܥܲܒ݂ܕܘܼܬܵ‌ܐ ܠܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܹܐ ܝܘܲܚ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ. ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܐܲܢ݇ܬ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܬ: ’ܒܸܬ ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܚܹܐܪܹ̈ܐ‘؟“ 34ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܬܪܘܼܨܵܐ، ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܟܠܔ ܕܥܵܒܹܕ ܚܛܝܼܬܵ‌ܐ ܪܹܓܵܐ ܕܚܛܝܼܬܵ‌ܐ ܝܠܹܗ. 35”ܘܪܹܓܵܐ ܠܹܐ ܟܵܠܹܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܗܲܠܔ ܥܵܠܲܡ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܟܹܐ ܟܵܠܹܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܗܲܠܔ ܥܵܠܲܡ. 36”ܐܸܢ ܒܪܘܿܢܵܐ ܥܵܒܹܕ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܹܐܪܹ̈ܐ، ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܒܸܬ ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܚܹܐܪܹ̈ܐ. 37”ܐܵܢܵܐ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܸܢ ܕܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܝܼܬܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܵܥܹܝܬܘܿܢ ܠܸܩܛܵܠܝܼ ܣܵܒܵܒ ܗܹܡܸܙܡܵܢܝܼ ܠܲܝܬ ܠܵܗ̇ ܕܘܼܟܵܐ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ. 38”ܡܸܢܕܝܼ ܕܚܙܹܐ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܠܟܸܣ ܒܵܒܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܘܸܢ، ܘܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܬܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܫܡܝܼܥ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܵܒܵܘܟ݂ܘܿܢ.“

ܒܒܘܟ݂ܘܢ ܣܛܢܐ ܝܠܗ

39ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ”ܒܵܒܲܢ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܝܼܠܹܗ.“ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܸܢ ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܗܘܵܘ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ، ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܒܸܬ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܗܘܵܘ. 40”ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܵܥܹܝܬܘܿܢ ܠܸܩܛܵܠܝܼ، ܣܵܒܵܒ ܐܡܝܼܪܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܫܪܵܪܵܐ ܕܫܡܝܼܥ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܠܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܗܵܕܟ݂ܵܐ. 41”ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܒܵܘܟ݂ܘܿܢ.“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܐܲܚܢܲܢ ܠܹܐ ܝܘܲܚ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܙܵܢܝܘܼܬܵ‌ܐ. ܚܲܕ ܒܵܒܵܐ ܐܝܼܬ ܠܲܢ، ܐܲܠܵܗܵܐ.“ 42ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܵܘܹܐ ܗܘܵܐ ܒܵܒܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܒܸܬ ܡܲܚܸܒܝܼܬܘܿܢ ܗܘܵܘ ܠܝܼ، ܣܵܒܵܒ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܠܝܼܛ ܠܝܼ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܝܼ. ܠܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܓܵܢܝܼ، ܐܸܠܵܐ ܗ̇ܘ ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܐܸܠܝܼ. 43”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܦܲܪܡܘܼܝܹܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢܝܼ؟ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܦܲܪܡܘܼܝܹܐ ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܫܵܡܥܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. 44”ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܵܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ، ܘܫܲܗܘܲܬܝܵܬܹ̈‌ܐ ܕܒܵܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܹܐ ܒܵܥܹܝܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ. ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܩܵܛܘܿܠܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܫܪܵܪܵܐ ܠܹܐ ܗܲܡܙܸܡ ܣܵܒܵܒ ܠܲܝܬ ܫܪܵܪܵܐ ܒܝܼܹܗ. ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܟܹܐ ܕܲܓܸܠܔ، ܡ̣ܢ ܓܵܢܹܗ ܟܹܐ ܕܲܓܸܠܔ، ܣܵܒܵܒ ܕܲܓܵܠܵܐ ܝܠܹܗ ܘܒܵܒܵܐ ܕܕܲܓܵܠܘܼܬܵ‌ܐ. 45”ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܘܸܢ ܘܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܒܝܼܝܼ. 46”ܐܲܝܢܝܼ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܵܨܹܐ ܡܲܢܟܸܣ ܠܝܼ ܒܘܼܬ ܚܛܝܼܬܵ‌ܐ؟ ܐܸܢ ܐܵܢܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܘܸܢ ܫܪܵܪܵܐ، ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܐܸܠܝܼ؟ 47”ܡ̇ܢ ܕܝܼܠܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܟܹܐ ܫܵܡܹܥ. ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܫܵܡܥܝܼܬܘܿܢ ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ.“

ܡܫܝܚܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܐܒ݂ܪܗܡ

48ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ”ܠܹܐ ܝܘܲܚ ܫܪܵܪܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܕܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܲܚ ܕܫܵܡܪܵܝܵܐ ܝܘܸܬ ܘܐܝܼܬ ܒܝܼܘܼܟ݂ ܫܹܐܕܵܐ؟“ 49ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܠܲܝܬ ܫܹܐܕܵܐ ܒܝܼܝܼ. ܐܵܢܵܐ ܟܹܐ ܡܝܲܩܪܸܢ ܠܒܵܒܝܼ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܲܣܠܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܝܼ. 50”ܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܸܛܥܵܝܵܐ ܚܸܩܪܵܐ ܩܵܐ ܓܵܢܝܼ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܐܚܹܪܢܵܐ ܕܟܹܐ ܛܵܥܹܐ، ܘܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܕܲܝܵܢܵܐ. 51”ܬܪܘܼܨܵܐ، ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡ̇ܢ ܕܢܵܛܹܪ ܗܹܡܸܙܡܵܢܝܼ، ܡܵܘܬܵ‌ܐ ܠܥܵܠܲܡ ܠܹܐ ܚܵܙܹܐ.“ 52ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ”ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܲܚ ܕܫܹܐܕܵܐ ܐܝܼܬ ܒܝܼܘܼܟ݂. ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܘܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ ܡܝܼܬ ܠܗܘܿܢ، ܘܐܲܢ݇ܬ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܬ: ’ܡ̇ܢ ܕܢܵܛܹܪ ܗܹܡܸܙܡܵܢܝܼ، ܡܵܘܬܵ‌ܐ ܠܥܵܠܲܡ ܠܹܐ ܚܵܙܹܐ.‘ 53”ܩܵܡܘܿ ܐܲܢ݇ܬ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ ܝܘܸܬ ܡ̣ܢ ܒܵܒܲܢ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ؟ ܗ̇ܘ ܡܝܼܬ ܠܹܗ، ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ. ܐܲܢ݇ܬ ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܘܸܬ ܒܘܼܬ ܓܵܢܘܼܟ݂؟“ 54ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܸܢ ܐܵܢܵܐ ܒܸܚܩܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܠܓܵܢܝܼ، ܚܸܩܪܝܼ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܡܸܢܕܝܼ. ܒܵܒܝܼ، ܗ̇ܘ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܩܪܵܝܹܗ ܝܬܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܗ̇ܘ ܟܹܐ ܚܵܩܹܪܝܼ. 55”ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܟܹܐ ܝܵܕܥܹܢܹܗ. ܐܸܢ ܐܵܡܪܹܢ ܠܹܐ ܝܵܕܥܹܢܹܗ، ܒܸܬ ܗܵܘܹܝܢ ܕܲܓܵܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܸܠܵܐ ܐܵܢܵܐ ܟܹܐ ܝܵܕܥܹܢܹܗ ܘܗܹܡܸܙܡܵܢܹܗ ܟܹܐ ܢܵܛܪܹܢܵܗ̇. 56”ܒܵܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܦܨܝܼܚ ܠܹܗ ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܝܵܘܡܝܼ. ܘܟܲܕ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܚܕܹܐ ܠܹܗ.“ 57ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܠܲܝܬ ܠܘܼܟ݂ ܐܘܼܦ ܚܲܡܫܝܼ ܫܸܢܹ̈ܐ ܘܚܸܙܝܵܐ ܝܘܸܬ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ؟“ 58ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܬܪܘܼܨܵܐ، ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܗܵܘܹܐ ܗܘܵܐ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܐܵܢܵܐ ܝܼܘܸܢ.“ 59ܗ̇ܝܓܵܗ ܫܩܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܪܵܓ̰ܡܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܛܘܼܫܝܵܐ ܠܹܗ ܓܵܢܹܗ، ܘܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܗܲܝܟܠܵܐ ܘܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܓܵܘܵܝܗ‌ܝ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ.