Search form

ܝܘܚܢܢ 9

ܝܫܘܥ ܒܣܘܡܐ ܚܕ ܣܡܝܐ

1ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܗܘܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܘܚܙܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܣܸܡܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܹܪ݇ܣܵܐ ܕܝܸܡܹܗ. 2ܘܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܪܲܒܝܼ، ܡܵܢܝܼ ܚܛܹܐ ܠܹܗ، ܐܵܗܵܐ ܝܲܢ ܐܲܒ݂ܵܗܘܼ̈ܗ‌ܝ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܝܠܝܼܕܵܐ ܣܸܡܝܵܐ؟“ 3ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܠܵܐ ܐܵܗܵܐ ܘܠܵܐ ܐܲܒ݂ܵܗܘܼ̈ܗ‌ܝ ܚܛܹܐ ܠܗܘܿܢ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ ܣܸܡܝܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܦܵܝܫܝܼ ܚܸܙܝܹܐ ܒܚܲܝܘܼ̈ܗ‌ܝ. 4”ܟܡܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܐܝܼܡܵܡܵܐ، ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܥܵܒ݂ܕܲܚ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܕܗ̇ܘ ܕܫܘܼܕܸܪܹܗ ܐܸܠܝܼ. ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܲܝܠܹܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܦܵܠܹܚ. 5”ܟܡܵܐ ܕܓܵܘ ܕܘܼܢܝܹܐ ܝܘܸܢ، ܒܲܗܪܵܐ ܕܕܘܼܢܝܹܐ ܝܘܸܢ.“ 6ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܐܡܝܼܪܹܗ ܗܵܕܟ݂ܵܐ، ܪܝܼܩ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܐܲܪܥܵܐ ܘܓܒ݂ܝܼܠܔ ܠܹܗ ܛܝܼܢܵܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܩܹܗ، ܘܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܕܗ̇ܘ ܣܸܡܝܵܐ، 7ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܙܹܠܔ݇ ܘܚܲܠܸܠܔ ܒܗܵܘܘܼܙ ܕܫܝܼܠܘܿܚܵܐ“ (ܕܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܦܘܼܫܸܩܬܵ‌ܐ، ܫܘܼܕܪܵܐ). ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܘܚܘܼܠܸܠܔ ܠܹܗ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܒܸܚܙܵܝܵܐ.

8ܫܒ݂ܵܒ݂ܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܐܵܢܝܼ ܕܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܚܸܙܝܘܼܗ‌ܝ ܝܗܘܵܘ ܒܸܓܒ݂ܵܝܵܐ، ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ: ”ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܗ̇ܘ ܕܝܵܬܹܒ݂ ܗܘܵܐ ܘܓܵܒܹܐ ܗܘܵܐ؟“ 9ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ.“ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܠܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܒܸܕܡܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܐܸܠܹܗ.“ ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܒܓܵܢܹܗ ܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ.“ 10ܗ̇ܝܓܵܗ ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ: ”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܦܬܝܼܚ ܠܗܘܿܢ ܥܲܝ̈ܢܘܼܟ݂؟“ 11ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܫܸܡܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܓܒ݂ܝܼܠܔ ܠܹܗ ܛܝܼܢܵܐ ܘܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܥܲܝ̈ܢܝܼ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܝܼ: ’ܙܹܠܔ݇ ܘܚܲܠܸܠܔ ܒܗܵܘܘܼܙ ܕܫܝܼܠܘܿܚܵܐ.‘ ܐܙܝܼܠܔ ܠܝܼ ܘܚܘܼܠܸܠܔ ܠܝܼ، ܘܐܵܕܝܼܵܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܸܢ.“ 12ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ: ”ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ: ”ܠܹܐ ܝܵܕܥܹܢ.“

ܦܪ̈ܝܫܐ ܨܚܨܘܝܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܒܣܡܬ‌ܐ

13ܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ ܕܝܼܗܘܵܐ ܣܸܡܝܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ. 14ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܛܝܼܢܵܐ ܘܦܬܝܼܚ ܠܹܗ ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܕܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ. 15ܡܸܢܕܪܸܫ ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ: ”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܚܙܹܐ ܠܘܼܟ݂؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܛܝܼܢܵܐ ܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܥܲܝ̈ܢܝܼ، ܚܘܼܠܸܠܔ ܠܝܼ ܘܚܙܹܐ ܠܝܼ.“ 16ܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܒܸܢܛܵܪܵܐ ܫܲܒܬܵ‌ܐ.“ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܹܐ ܚܲܕ ܚܲܛܵܝܵܐ ܥܵܒܹܕ ܐܲܢܹܐ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ؟“ ܘܗܘܹܐ ܠܹܗ ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܓܵܘܵܝܗ‌ܝ. 17ܡܸܢܕܪܸܫ ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܣܸܡܝܵܐ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܡܘܼܕܝܼ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܬ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܗ̇ܘ ܦܬܝܼܚ ܠܹܗ ܥܲܝ̈ܢܘܼܟ݂؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܢܒ݂ܝܼܵܐ ܝܠܹܗ.“ 18ܐܝܼܢܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܕܣܸܡܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܘܚܙܹܐ ܠܹܗ، ܗܲܠܔ ܕܩܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܒ݂ܵܗܘܼ̈ܗ‌ܝ. 19ܘܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܵܗܵܐ ܒܪܘܿܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܠܹܗ، ܕܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܬܘܿܢ ܦܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܝܠܝܼܕܵܐ ܣܸܡܝܵܐ؟ ܐܵܕܝܼܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܕܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܠܹܗ؟“ 20ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܐܲܒ݂ܵܗܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܗܹܐ، ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܲܚ ܕܐܵܗܵܐ ܒܪܘܿܢܲܢ ܝܼܠܹܗ، ܘܝܠܝܼܕܵܐ ܝܗܘܵܐ ܣܸܡܝܵܐ، 21”ܐܝܼܢܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܝܲܢ ܡܵܢܝܼ ܦܬܝܼܚ ܠܹܗ ܥܲܝܢܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܠܹܐ ܝܵܕܥܲܚ. ܒܲܩܪܘܼܢ ܡܸܢܹܗ، ܡܸܛܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܫܸܢܹ̈ܐ ܕܟܡܝܼܠܘܼܬܵ‌ܐ، ܗ̇ܘ ܒܸܬ ܗܲܡܙܸܡ ܒܘܼܬ ܓܵܢܹܗ.“ 22ܐܵܗܵܐ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܲܒ݂ܵܗܘܼ̈ܗ‌ܝ ܣܵܒܵܒ ܒܸܙܕܵܥܵܐ ܝܗܘܵܘ ܡ̣ܢ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܐܡܝܼܪܹܐ ܝܗܘܵܘ ܕܒܸܬ ܛܵܪܕܝܼ ܡ̣ܢ ܟܢܘܼܫܬܵ‌ܐ ܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܡܵܘܕܹܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ. 23ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܲܒ݂ܵܗܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܒܲܩܪܘܼܢ ܡܸܢܹܗ ܣܵܒܵܒ ܟܡܝܼܠܵܐ ܝܠܹܗ ܒܫܸܢܹ̈ܐ.“

24ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐܚܹܪܬܵ‌ܐ ܩܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܠܗ̇ܘ ܣܸܡܝܵܐ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܗܲܒ݂ܠܔ ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܲܚܢܲܢ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܲܚ ܕܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܝܠܹܗ.“ 25ܗ̇ܘ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܸܢ ܚܲܛܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܹܐ ܝܵܕܥܹܢ. ܐܝܼܢܵܐ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܟܹܐ ܝܵܕܥܹܢ، ܣܸܡܝܵܐ ܝܘܸܢ ܗܘܵܐ ܘܐܵܕܝܼܵܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܸܢ.“ 26ܡܸܢܕܪܸܫ ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܩܵܬܘܼܟ݂؟ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܦܬܝܼܚܵܝ ܠܹܗ ܥܲܝ̈ܢܘܼܟ݂؟“ 27ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܡܝܼܪܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܘܠܵܐ ܫܡܝܼܥ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܒܵܥܹܝܬܘܿܢ ܕܫܵܡܥܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܕܪܸܫ؟ ܐܘܼܦ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܵܥܹܝܬܘܿܢ ܕܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ؟“ 28ܐܵܢܝܼ ܡܘܼܣܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܕܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ؛ ܐܲܚܢܲܢ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܕܡܘܼܫܹܐ ܝܘܲܚ. 29”ܟܹܐ ܝܵܕܥܲܚ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܝܵܕܥܲܚ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܹܗ.“ 30ܗ̇ܘ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܕܘܼܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ. ܠܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܹܗ، ܟܲܕ ܥܲܝ̈ܢܝܼ ܦܬܝܼܚܵܝ ܠܹܗ. 31”ܟܹܐ ܝܵܕܥܲܚ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܹܐ ܫܵܡܹܥ ܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܫܵܡܹܥ ܠܗ̇ܘ ܕܙܵܕܹܥ ܡܸܢܹܗ ܘܥܵܒܹܕ ܨܸܒ݂ܝܵܢܹܗ. 32”ܡ̣ܢ ܠܥܵܠܲܡ ܠܹܐ ܝܘܲܚ ܫܡܝܼܥܹܐ ܕܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܦܵܬܹܚ ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܕܚܲܕ ܝܠܝܼܕܵܐ ܣܸܡܝܵܐ. 33”ܐܸܢ ܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܗܘܵܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܡܸܢܕܝܼ.“ 34ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܟܠܵܗ̇ ܓܵܢܘܼܟ݂ ܒܚܛܝܼܬܵ‌ܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܘܸܬ ܗܘܵܐ ܝܠܝܼܕܵܐ، ܘܡܲܠܘܼܦܹܐ ܝܘܸܬ ܐܸܠܲܢ؟“ ܘܛܪܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ.

ܣܡܝܘܬ‌ܐ ܪܘܚܢܝܬ‌ܐ

35ܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܕܛܪܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ. ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܹܗ: ”ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܝܘܸܬ ܒܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ؟“ 36ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܒܣܝܼܡܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܡܵܢܝܼ ܝܠܹܗ، ܡܵܪܝܼ، ܕܗܲܡܸܢܸܢ ܒܝܼܹܗ؟“ 37ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܚܸܙܝܹܗ ܝܘܸܬ، ܘܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܕܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܠܹܗ ܥܲܡܘܼܟ݂.“ 38ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܝܘܸܢ، ܡܵܪܝܼ.“ ܘܣܓ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ. 39ܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܠܕܝܵܢܬܵ‌ܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܝܼ ܠܐܵܗܵܐ ܕܘܼܢܝܹܐ، ܕܚܵܙܝܼ ܐܵܢܝܼ ܕܠܹܐ ܝܢܵܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ، ܘܦܵܝܫܝܼ ܣܸܡܝܹܐ ܐܵܢܝܼ ܕܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܢܵܐ.“ 40ܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܐܵܗܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܕܥܲܡܹܗ ܝܗܘܵܘ، ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܩܵܡܘܿ ܐܘܼܦ ܐܲܚܢܲܢ ܣܸܡܝܹܐ ܝܘܲܚ؟“ 41ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܸܢ ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܗܘܵܘ ܣܸܡܝܹ̈ܐ ܠܲܝܬ ܗܘܵܘ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܛܝܼܬܵ‌ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܣܵܒܵܒ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܬܘܿܢ: ’ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ،‘ ܚܛܝܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܬ ܦܵܝܫܵܐ ܥܲܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.“