Search form

ܠܘܩܐ 15:20

20”ܩܝܼܡ ܠܹܗ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܟܸܣ ܒܵܒܘܼܗ‌ܝ، ܘܗܸܫ ܗ̇ܘ ܪܸܚܩܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܒܵܒܘܼܗ‌ܝ ܘܪܘܼܚܸܡ ܠܹܗ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ، ܘܪܚܝܼܛ ܠܹܗ ܘܚܦܝܼܩ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܘܢܫܝܼܩ ܠܹܗ.