Search form

ܠܘܩܐ 17

ܡܠܦܬ‌ܐ ܒܘܬ ܫܒ݂ܩܐ ܕܚܛܝܬ̈‌ܐ

ܡܬ‌ܝ 18‏:6‏-7، 21‏-22؛ ܡܪܩܘܣ 9‏:42

1ܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܠܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܠܵܐ ܐܵܬ‌ܝܼ ܬܘܼܪ̈ܩܵܠܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܘܵܝ ܠܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܥܸܠܬܵ‌ܐ ܕܬܘܼܪ̈ܩܵܠܹܐ. 2”ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܝܗܘܵܐ ܐܸܠܹܗ ܐܸܢ ܟܹܐܦܵܐ ܕܐܸܪܚܹܐ ܗܵܘܹܐ ܗܘܵܐ ܬܸܠܝܵܐ ܒܩܕܵܠܹܗ ܘܪܘܼܦܝܵܐ ܒܝܵܡܵܐ، ܡ̣ܢ ܕܬܲܪܩܸܠܔ ܗܘܵܐ ܠܚܲܕ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ. 3”ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܗܸܫܝܲܪ. ܐܸܢ ܚܵܛܹܐ ܐܲܚܘܿܢܘܼܟ݂ ܥܲܠܘܼܟ݂، ܡܲܢܟܸܣ ܠܹܗ، ܘܐܸܢ ܬܲܘܸܒ ܦܲܚܸܠܔ ܠܹܗ. 4”ܐܸܢ ܫܒܲܥ ܓܵܗܹ̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܚܵܛܹܐ ܥܲܠܘܼܟ݂، ܘܫܒܲܥ ܓܵܗܹ̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܵܐܹܪ ܠܟܸܣܠܘܼܟ݂ ܘܐܵܡܹܪ: ’ܬܲܘܘܼܒܹܐ ܝܘܸܢ،‘ ܦܲܚܸܠܔ ܠܹܗ.“ 5ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ: ”ܡܵܪܲܢ، ܡܲܙܝܸܕ ܐܸܠܲܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ.“ 6ܐܡܝܼܪܹܗ ܡܵܪܲܢ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܸܢ ܗܵܘܹܐ ܗܘܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܢܕܸܟܬܵ‌ܐ ܕܚܲܪܕܲܠܔ ܘܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ ܗܘܵܘ ܠܐܵܗܵܐ ܬܘܼܬܵ‌ܐ: ’ܦܘܼܫܝ ܥܩܝܼܪܬܵ‌ܐ، ܘܢܨܝܼܒ݂ܬܵ‌ܐ ܒܝܵܡܵܐ،‘ ܒܸܬ ܫܵܡܥܵܐ ܗܘܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܡܬܠܐ ܕܪܓܐ

7”ܐܲܝܢܝܼ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܪܹܓܵܐ ܕܛܵܪܹܐ ܦܕܵܢܵܐ، ܝܲܢ ܕܡܲܪܥܹܐ ܥܸܪ̈ܒܹܐ، ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܡ̣ܢ ܚܲܩܠܵܐ ܒܸܬ ܐܵܡܹܪ ܐܸܠܹܗ ܡܵܪܹܗ: ’ܥܒ݂ܘܿܪ، ܘܝܬܘܿܒ݂ ܘܐܟ݂ܘܿܠܔ‘؟ 8”ܠܹܐ ܐܵܡܹܪ ܐܸܠܹܗ: ’ܗܲܕܸܪ ܐܸܠܝܼ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܵܟ݂ܠܹܢ ܐܟ݂ܵܠ݇ܪܲܡܫܵܐ، ܘܗܲܕܸܪ ܓܵܢܘܼܟ݂، ܥܒ݂ܘܿܕ ܠܝܼ ܚܸܠܡܲܬ ܗܲܠܔ ܕܐܵܟ݂ܠܹܢ ܘܫܵܬܹܝܢ، ܘܒܚܲܪܬܵ‌ܐ ܐܲܢ݇ܬ ܐܵܟ݂ܠܹܬ ܘܫܵܬܹܝܬ‘؟ 9”ܒܸܬ ܛܵܥܹܢ ܡܸܢܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܪܹܓܵܐ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܦܩܝܼܕܵܐ ܐܸܠܹܗ؟ 10”ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܐܲܚܬܘܿܢ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܥܒ݂ܝܼܕ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܢܹܐ ܕܝܼܢܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܦܩܝܼܕܹܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ، ܐܡܘܿܪܘܼܢ: ’ܪܹ̈ܓܵܘܵܬܹ‌ܐ ܠܵܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܝܘܲܚ. ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܲܢ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܡܸܢܕܝܼ ܕܘܵܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܐܸܠܲܢ ܕܥܵܒ݂ܕܲܚ ܗܘܵܘ.‘“

ܝܫܘܥ ܒܣܘܡܐ ܥܣܪܐ ܓܪ̈ܒ݂ܢܐ

11ܟܲܕ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܗܘܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܓܵܘ ܫܵܡܪܝܼܢ ܘܓܠܝܼܠܵܐ. 12ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܩܘܼܪܒܸܢܹܗ ܠܚܕܵܐ ܡܵܬܵ‌ܐ، ܬܦܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܒܝܼܹܗ ܥܸܣܪܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܓܸܪ̈ܒ݂ܵܢܹܐ. ܟܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܪܸܚܩܵܐ، 13ܘܡܘܼܩܘܸܚ ܠܗܘܿܢ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܝܼܫܘܿܥ، ܪܲܒܝܼ، ܪܲܚܸܡ ܥܲܠܲܢ.“ 14ܚܸܙܝܵܝ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܙܹܠ݇ܡܘܼܢ ܡܲܚܙܹܝܡܘܼܢ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܟܵܗ̈ܢܹܐ.“ ܘܟܲܕ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܗܘܵܘ، ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܕܸܟ݂ܝܹܐ.+ 15ܚܲܕ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܟܲܕ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܕܸܟ݂ܝܵܐ، ܕܝܼܪܹܗ ܫܲܒܘܼܚܹܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ. 16ܘܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܩܲܕܡ ܐܲܩܠܵܬܹ̈‌ܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܫܲܟܘܼܪܹܐ ܐܸܠܹܗ. ܘܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܫܵܡܪܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ. 17ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܠܹܐ ܝܗܘܵܘ ܥܸܣܪܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܕܸܟ݂ܝܹܐ؟ ܐܲܝܟܵܐ ܝܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܬܸܫܥܵܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ؟ 18”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܠܵܐ ܕܝܼܪܗܘܿܢ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼ ܬܸܫܒܘܿܚܬܵ‌ܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܐܵܗܵܐ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ؟“ 19ܐܡܝܼܪܹܗ ܠܗ̇ܘ ܐܢܵܫܵܐ: ”ܩܘܼܡ ܙܹܠܔ݇، ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܘܼܟ݂ ܩܵܡ ܒܲܣܡܵܐ ܠܘܼܟ݂.“

ܐܬܝܬ‌ܐ ܬܪܝܢܝܬ‌ܐ ܕܡܫܝܚܐ

ܡܬ‌ܝ 24‏:23‏-28، 37‏-41

20ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܡ̣ܢ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܝܼܡܲܢ ܒܸܬ ܐܵܬܝܵܐ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܹܐ ܐܵܬܝܵܐ ܟܲܕ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܢܛܘܼܪܬܵ‌ܐ ܐܸܠܘܼܗ̇. 21”ܠܹܐ ܐܵܡܪܝܼ: ’ܗܵܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܝܠܵܗ̇، ܝܲܢ ܬܵܡܵܐ ܝܠܵܗ̇.‘ ܣܵܒܵܒ ܗܵܐ، ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܠܵܗ̇.“ 22ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܒܸܬ ܐܵܬ‌ܝܼ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܫܲܗܘܸܬܝܼܬܘܿܢ ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ، ܘܠܹܐ ܚܵܙܹܝܬܘܿܢ. 23”ܘܐܸܢ ܐܵܡܪܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ: ’ܗܵܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ،‘ ܝܲܢ: ’ܬܵܡܵܐ ܝܠܹܗ،‘ ܠܵܐ ܐܵܙܠ݇ܝܼܬܘܿܢ، ܘܠܵܐ ܬܵܒܥܝܼܬܘܿܢ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ. 24”ܣܵܒܵܒ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܒܸܪܩܵܐ ܒܵܪܹܩ ܡ̣ܢ ܪܩܝܼܥܵܐ ܘܒܲܗܪܸܢ ܠܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܬܚܘܿܬ ܫܡܲܝܵܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܒܝܵܘܡܹܗ. 25”ܐܝܼܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܩܲܒܸܠܔ ܚܲܫܵܐ ܪܵܒܵܐ، ܘܕܦܵܐܹܫ ܡܘܼܣܠܝܼܵܐ ܒܝܲܕ ܐܵܗܵܐ ܫܲܪܒܬܵ‌ܐ. 26”ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܢܘܿܚ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ.+ 27”ܗܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܹܐܟ݂ܵܠܵܐ ܘܒܸܫܬܵܝܵܐ، ܒܸܓܒ݂ܵܪܵܐ ܘܡܲܓܒ݂ܘܼܪܹܐ، ܗܲܠܔ ܝܵܘܡܵܐ ܕܥܒ݂ܝܼܪܹܗ ܢܘܿܚ ܓܵܘ ܩܹܒ݂ܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܛܵܘܦܵܢܵܐ ܘܚܢܝܼܩ ܠܹܗ ܠܟܠܔ ܐܢܵܫܵܐ.+ 28”ܡܸܢܕܪܸܫ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܠܘܿܛ، ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܒܹܐܟ݂ܵܠܵܐ ܝܗܘܵܘ ܘܒܸܫܬܵܝܵܐ، ܒܸܙܒ݂ܵܢܵܐ ܘܙܲܒܘܼܢܹܐ، ܒܸܢܨܵܒ݂ܵܐ ܘܒܸܒܢܵܝܵܐ، 29”ܘܒܝܵܘܡܵܐ ܕܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܠܘܿܛ ܡ̣ܢ ܣܕܘܿܡ، ܡܘܼܥܪܹܐ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܢܘܼܪܵܐ ܘܟܸܒܪܝܼܬ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܛܘܼܠܸܩ ܠܹܗ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ.+

30”ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܵܐܹܫ ܚܸܙܝܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ. 31”ܒܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ، ܡ̇ܢ ܕܝܼܠܹܗ ܥܲܠܔ ܐܓܵܪܹܐ ܘܡܸܢܕܝܼܹܗ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵ‌ܐ، ܠܵܐ ܨܵܠܹܐ ܠܸܫܩܵܠܹܗ، ܘܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܓܵܘ ܚܲܩܠܵܐ، ܠܵܐ ܕܵܐܹܪ ܠܒܵܬܪܹܗ. 32”ܕܟ݂ܘܿܪܘܼܢ ܠܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܠܘܿܛ.+ 33”ܡ̇ܢ ܕܒܵܥܹܐ ܡܲܚܹܐ ܓܵܢܹܗ ܒܸܬ ܛܲܠܸܩ ܠܵܗ̇، ܘܡ̇ܢ ܕܛܲܠܸܩ ܓܵܢܹܗ ܒܸܬ ܡܲܚܹܐ ܠܵܗ̇. 34”ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܒܗ̇ܘ ܠܲܝܠܹܐ ܬܪܹܝ ܒܸܬ ܗܵܘܝܼ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܫܘܝܼܬܵ‌ܐ؛ ܚܲܕ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܠܘܼܒܠܵܐ ܘܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ. 35”ܘܬܲܪܬܹܝ ܒܲܟ݂ܬܵܬܹ̈‌ܐ ܒܸܬ ܗܵܘܝܼ ܒܸܓܪܵܣܵܐ ܡܥܘܼܕܵܠܹܐ؛ ܚܕܵܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܵܐ ܠܘܼܒܸܠܬܵ‌ܐ ܘܚܕܵܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܵܐ ܫܒ݂ܝܼܩܬܵ‌ܐ. 36”ܬܪܹܝ ܒܸܬ ܗܵܘܝܼ ܒܚܲܩܠܵܐ؛ ܚܲܕ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܠܘܼܒܠܵܐ ܘܚܲܕ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ.“ 37ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܠܐܲܝܟܵܐ ܡܵܪܲܢ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ: ”ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܦܲܓ݂ܪܵܐ، ܬܵܡܵܐ ܒܸܬ ܓ̰ܵܡܥܝܼ ܢܸܫܪܹ̈ܐ.“