Search form

ܠܘܩܐ 18:31

ܝܫܘܥ ܓܗܐ ܕܬܠܬ ܡܚܒܘܪܐ ܒܘܬ ܡܘܬܗ ܘܩܝܡܬܗ

ܡܬ‌ܝ 20‏:17‏-19؛ ܡܪܩܘܣ 10‏:32‏-34

31ܠܘܼܒܸܠܔ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܬܪܸܥܣܲܪ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܗܵܐ ܒܹܐܣܵܩܵܐ ܝܘܲܚ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܘܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܬܘܼܡܸܡܹܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܟܬܝܼܒܹܐ ܒܝܲܕ ܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ.