Search form

ܠܘܩܐ 23

ܝܫܘܥ ܩܕܡ ܦܝܠܛܘܣ

ܡܬ‌ܝ 27‏:1‏-2، 11‏-14؛ ܡܪܩܘܣ 15‏:1‏-5؛ ܝܘܚܢܢ 18‏:28‏-38

1ܘܩܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܟܠܹܗ ܟܸܢܫܵܝܗ‌ܝ ܘܠܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܠܝܼܫܘܿܥ ܠܟܸܣ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ. 2ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܠܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܹܗ ܘܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܚܙܹܐ ܠܲܢ ܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܡܲܚܠܘܼܛܹܐ ܠܛܵܝܸܦܲܢ ܘܡܲܟܠܘܼܝܹܐ ܡ̣ܢ ܠܝܼܵܗܒ݂ܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܪܹܝܫܝܼܬܵ‌ܐ ܠܩܹܣܲܪ، ܘܒܹܐܡܵܪܵܐ ܒܘܼܬ ܓܵܢܹܗ ܕܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܡܲܠܟܵܐ.“ 3ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܗܹܐ، ܐܲܝܟ݂ ܕܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܬ.“ 4ܐܡܝܼܪܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܠܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܠܟܸܢܫܵܐ: ”ܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܡܲܫ݇ܟ̰ܘܼܚܹܐ ܥܸܠܬܵ‌ܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܔ ܕܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ.“ 5ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܡܲܩܘܸܚܝܼ ܗܘܵܘ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܡܲܫܓ݂ܘܼܫܹܐ ܝܠܹܗ ܠܥܲܡܲܢ ܒܝܘܼܠܦܵܢܹܗ ܓܵܘ ܟܠܹܗ ܝܼܗܘܼܕ. ܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܓܠܝܼܠܵܐ ܘܗܲܠܔ ܠܲܐܟ݂ܵܐ.“ 6ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܫܸܡܵܐ ܕܓܠܝܼܠܵܐ، ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܕܐܸܢ ܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܓܠܝܼܠܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ. 7ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܝܕܝܼܥ ܠܹܗ ܕܓܠܝܼܠܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܘܬܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܗܹܪܘܿܕܸܣ، ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܠܟܸܣ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܣܵܒܵܒ ܗ̇ܘ ܓܵܘ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܝܼܗܘܵܐ ܒܐܵܢܝܼ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ.

ܝܫܘܥ ܩܕܡ ܗܪܘܕܣ

8ܐܝܼܡܲܢ ܕܗܹܪܘܿܕܸܣ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܠܝܼܫܘܿܥ، ܚܕܹܐ ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܡ̣ܢ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܟܹܐ ܒܵܥܹܐ ܗܘܵܐ ܠܸܚܙܵܝܹܗ، ܒܗ̇ܝ ܕܫܡܝܼܥܵܐ ܝܗܘܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ ܪܵܒܵܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ، ܘܒܸܣܦܵܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܕܥܵܒܹܕ ܗܘܵܐ ܚܲܕ ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ. 9ܪܵܒܵܐ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܡܸܢܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܠܵܐ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܐܘܼܦ ܚܲܕ. 10ܘܟܸܠܝܹܐ ܝܗܘܵܘ ܬܵܡܵܐ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܣܵܦܪܹ̈ܐ، ܘܒܩܸܫܝܘܼܬܵ‌ܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼ ܗܘܵܘ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܹܗ. 11ܘܗܹܪܘܿܕܸܣ ܘܕܲܚܫܘܼ̈ܗ‌ܝ ܡܘܼܣܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ، ܘܡܘܼܣܚܸܪܗܘܿܢ ܒܝܼܹܗ، ܘܡܘܼܠܒܸܫ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵ‌ܐ ܫܲܦܝܼܪܬܵ‌ܐ، ܘܡܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܠܟܸܣ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ. 12ܘܒܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܘܗܹܪܘܿܕܸܣ ܗܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܚܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܹ‌ܐ ܡܥܘܼܕܵܠܹܐ، ܣܵܒܵܒ ܕܸܫ̃ܡܸܢܵܝܘܼܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܒܹܝܠܵܝܗ‌ܝ.

ܝܫܘܥ ܝܢ ܒܪ ܐܒܐ

ܡܬ‌ܝ 27‏:15‏-26؛ ܡܪܩܘܣ 15‏:6‏-15؛ ܝܘܚܢܢ 18‏:39‏–19‏:16

13ܩܪܹܐ ܠܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܠܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܠܪܹ̈ܝܫܵܢܹܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘܕܥܲܡܵܐ، 14ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܠܟܸܣܠܝܼ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܚܵܒ݂ܛܵܢܵܐ ܕܥܲܡܵܐ، ܘܐܵܢܵܐ ܨܘܼܚܨܹܐ ܠܝܼ ܐܸܠܹܗ ܩܲܕܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܠܵܐ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܝܼ ܒܝܼܹܗ ܥܸܠܬܵ‌ܐ ܕܒܘܼܬ ܕܝܼܘܼܗ̇ ܒܸܠܝܵܡܹܗ ܝܬܘܿܢ. 15”ܐܘܼܦ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܠܵܐ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܒܝܼܹܗ ܓܢܵܗܵܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܠܲܐܟ݂ܵܐ. ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܚܵܫܹܚ ܠܡܵܘܬܵ‌ܐ. 16”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܒܸܬ ܬܲܥܠܸܡܸܢܹܗ ܘܫܵܪܹܢܹܗ.“ 17ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܥܝܵܕܵܐ ܕܫܵܪܹܐ ܗܘܵܐ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܚܲܕ ܐܲܣܝܼܪܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܥܹܐܕܵܐ. 18ܐܝܼܢܵܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܘܼܩܘܸܚ ܠܗܘܿܢ ܒܚܲܕ ܩܵܠܵܐ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܛܲܠܸܩ ܠܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ، ܘܫܪܝܼ ܐܸܠܲܢ ܠܒܲܪ ܐܲܒܵܐ!“ 19ܒܲܪ ܐܲܒܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܕܸܪܝܵܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܫܓ݂ܘܼܫܝܵܐ ܘܩܸܛܠܵܐ ܕܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܝܗܘܵܐ ܓܵܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ. 20ܡܸܢܕܪܸܫ ܗܘܼܡܙܸܡ ܠܹܗ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܟܲܕ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܕܫܵܪܹܐ ܗܘܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ. 21ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܡܲܩܘܸܚܝܼ ܗܘܵܘ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܡܚܝܼ ܠܹܗ ܠܙܩܝܼܦܵܐ!“ 22ܓܵܗܵܐ ܕܬܠܵܬ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܒܝܼܫܬܵ‌ܐ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܝܠܹܗ؟ ܥܸܠܬܵ‌ܐ ܕܚܵܫܚܵܐ ܠܡܵܘܬܵ‌ܐ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܡܲܫ݇ܟ̰ܘܼܚܹܐ ܒܝܼܹܗ. ܒܸܬ ܬܲܥܠܸܡܸܢܹܗ ܘܫܵܪܹܢܹܗ.“ 23ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܡܲܠܝܸܙܝܼ ܗܘܵܘ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܛܵܠܒܝܼ ܗܘܵܘ ܡܸܢܹܗ ܕܦܵܐܹܫ ܡܸܚܝܵܐ ܠܙܩܝܼܦܵܐ. ܘܓ݂ܠܝܼܒ ܠܹܗ ܩܵܠܵܝܗ‌ܝ ܘܩܵܠܵܐ ܕܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ. 24ܗ̇ܝܓܵܗ ܩܛܝܼܥ ܠܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܕܦܵܝܫܵܐ ܬܘܼܡܸܡܬܵ‌ܐ ܒܵܥܘܼܬܵܝܗ‌ܝ. 25ܫܪܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܠܒܲܪ ܐܲܒܵܐ، ܗ̇ܘ ܕܒܘܼܬ ܫܓ݂ܘܼܫܝܵܐ ܘܩܸܛܠܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܕܸܪܝܵܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ، ܗ̇ܘ ܕܐܵܢܝܼ ܛܠܝܼܒ ܠܗܘܿܢ. ܘܠܝܼܫܘܿܥ ܣܘܼܦܹܐ ܠܹܗ ܠܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܗ‌ܝ.

ܙܩܦܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ

ܡܬ‌ܝ 27‏:32‏-44؛ ܡܪܩܘܣ 15‏:21‏-32؛ ܝܘܚܢܢ 19‏:17‏-27

26ܟܲܕ ܠܲܒܘܼܠܹܐ ܝܗܘܵܘ ܠܝܼܫܘܿܥ، ܕܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܩܸܘܪܝܼܢܵܝܵܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܩܠܵܐ، ܘܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܠܚܲܨܹܗ ܙܩܝܼܦܵܐ ܕܛܵܥܹܢܹܗ ܘܐܵܙܹܠܔ ܒܵܬܪܵܐ ܒܵܬܪ ܝܼܫܘܿܥ. 27ܘܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܒܵܬܪܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܪܵܒܵܐ، ܘܒܲܟ݂ܬܵܬܹ̈‌ܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܬܵܥܙܝܼ ܘܒܸܠܝܵܝܵܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ. 28ܘܕܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܟܸܣ ܒܲܟ݂ܬܵܬܹ̈‌ܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܒܢܵܬܹ̈‌ܐ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܠܵܐ ܒܵܟܹܝܬܘܿܢ ܥܲܠܝܼ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܟܹܝܡܘܼܢ ܥܲܠܔ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܥܲܠܔ ܒܢܘܿܢܵܘ̈ܟ݂ܘܿܢ. 29”ܣܵܒܵܒ ܒܸܬ ܐܵܬ‌ܝܼ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܬ ܐܵܡܪܝܼ: ’ܛܘܼܒ݂ܵܐ ܠܥܲܩܪ̈ܵܬܹ‌ܐ ܘܠܟܹܪ̈݇ܣܵܬܹ‌ܐ ܕܠܵܐ ܗܘܼܨܸܠܔ ܠܗܘܿܢ، ܘܠܒܸܙܵܙܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡܸܨ ܠܗܘܿܢ.‘ 30”ܗ̇ܝܓܵܗ ܒܸܬ ܫܲܪܝܼ ܠܹܐܡܵܪܵܐ ܠܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ: ’ܢܦܘܿܠܘܼܢ ܥܲܠܲܢ، ܘܠܪ̈ܘܼܡܝܵܬܹ‌ܐ، ܟܲܣܹܝܡܘܼܢ ܠܲܢ.‘+ 31”ܐܸܢ ܒܐܝܼܠܵܢܵܐ ܬܲܠܝܼܠܵܐ ܐܲܢܹܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܢܵܐ، ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܒܐܝܼܠܵܢܵܐ ܒܵܪܘܿܙܵܐ؟“

32ܘܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܠܘܼܒܠܹܐ ܥܲܡܹܗ ܬܪܹܝ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ، ܥܵܒ݂ܕܵܢܹ̈ܐ ܕܒܝܼܫܵܬܹ̈‌ܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܗܘܵܘ ܩܛܝܼܠܹܐ. 33ܘܟܲܕ ܡܛܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܵ‌ܐ ܩܲܪܩܲܦܬܵ‌ܐ، ܙܩܝܼܦ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܬܵܡܵܐ. ܐܘܼܦ ܠܐܵܢܝܼ ܬܪܹܝ ܥܵܒ݂ܕܵܢܹ̈ܐ ܕܒܝܼܫܵܬܹ̈‌ܐ ܙܩܝܼܦ ܠܗܘܿܢ، ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܘܚܲܕ ܡ̣ܢ ܣܸܡܵܠܹܗ. 34ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܝܵܐ ܒܵܒܵܐ، ܦܲܚܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܡܘܼܕܝܼ ܝܢܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ.“ ܘܦܘܼܠܸܥ ܠܗܘܿܢ ܓ̰ܘܼܠܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܘܕܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠܵܝܗ‌ܝ ܦܸܫܟܵܐ.+

35ܟܸܠܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܬܵܡܵܐ ܥܲܡܵܐ ܘܒܸܚܙܵܝܵܐ، ܘܐܘܼܦ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܡܲܣܚܸܪܝܼ ܗܘܵܘ ܒܝܼܹܗ ܘܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܠܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܦܘܼܪܸܩ ܠܹܗ، ܫܒ݂ܘܿܩ ܕܦܲܪܸܩ ܠܓܵܢܹܗ ܐܸܢ ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ ܓܘܼܒܝܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.“ 36ܐܘܼܦ ܕܲܚܫܹ̈ܐ ܡܲܣܚܸܪܝܼ ܗܘܵܘ ܒܝܼܹܗ. ܩܲܪܒܸܢܝܼ ܗܘܵܘ ܠܟܸܣܠܹܗ ܘܝܵܗܒ݂ܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ ܚܲܠܵܐ ܠܸܫܬܵܝܵܐ.+ 37ܘܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ ܐܸܠܹܗ: ”ܐܸܢ ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ، ܦܲܪܸܩ ܓܵܢܘܼܟ݂.“ 38ܟܬܝܼܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܐܘܼܦ ܟܬܝܼܒ݂ܬܵ‌ܐ ܥܸܠܸܠܔ ܡ̣ܢ ܪܹܝܫܹܗ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܝܵܘܢܵܝܵܐ ܘܪܗܘܿܡܵܝܵܐ ܘܥܸܒ݂ܪܵܝܵܐ: ”ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ.“ 39ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܐܵܢܝܼ ܬܪܹܝ ܥܵܒ݂ܕܵܢܹ̈ܐ ܕܒܝܼܫܵܬܹ̈‌ܐ ܕܙܩܝܼܦܵܐ ܝܗܘܵܐ ܥܲܡܹܗ ܓܵܕܹܦ ܗܘܵܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܘܐܵܡܹܪ ܗܘܵܐ: ”ܠܹܐ ܝܘܸܬ ܐܲܢ݇ܬ ܡܫܝܼܚܵܐ؟ ܦܲܪܸܩ ܓܵܢܘܼܟ݂، ܘܐܘܼܦ ܐܸܠܲܢ.“ 40ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ ܡܘܼܢܟܸܣ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܐܘܼܦ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܹܐ ܝܘܸܬ ܒܸܙܕܵܥܵܐ، ܟܲܕ ܬܚܘܿܬ ܕܗ̇ܝ ܕܝܵܢܬܵ‌ܐ ܝܘܸܬ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̇ܘ؟ 41”ܐܲܚܢܲܢ ܒܗܵܩܘܼܬܵ‌ܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܘܲܚ ܕܝܼܢܹܐ، ܐܲܝܟ݂ ܕܚܵܫܚܵܐ ܐܸܠܲܢ ܘܐܲܝܟ݂ ܦܘܼܠܚܵܢܲܢ ܦܝܵܫܵܐ ܝܘܲܚ ܦܪܝܼܥܹܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܚܸܪܒܵܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ.“ 42ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܝܵܐ ܝܼܫܘܿܥ، ܕܟ݂ܘܿܪܝܼ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܬܹܝܬ ܒܡܲܠܟܘܼܬܘܼܟ݂.“ 43ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܬܪܘܼܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܘܼܟ݂، ܐܸܕܝܘܿܡ ܒܸܬ ܗܵܘܹܝܬ ܥܲܡܝܼ ܓܵܘ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ.“

ܡܘܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ

ܡܬ‌ܝ 27‏:45‏-56؛ ܡܪܩܘܣ 15‏:33‏-41؛ ܝܘܚܢܢ 19‏:28‏-30

44ܐܲܝܟ݂ ܣܵܥܲܬ ܕܬܪܸܥܣܲܪ ܕܟܵܘܸܬܪܵܐ، ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܚܸܫܟܵܐ ܥܲܠܔ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܗܲܠܔ ܣܵܥܲܬ ܕܬܠܵܬ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ. 45ܚܒܹܐ ܠܹܗ ܫܸܡܫܵܐ، ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܦܪܝܼܛܵܐ ܣܸܬܪܵܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܦܲܠܓܹܗ.+ 46ܘܡܘܼܩܘܸܚ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܝܵܐ ܒܵܒܝܼ، ܒܐܝܼܕܵܬܘܼ̈ܟ݂ ܣܲܦܘܼܝܘܼܗ̇ ܝܘܸܢ ܪܘܼܚܝܼ.“ ܐܡܝܼܪܹܗ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܘܣܘܼܦܝܵܐ ܠܹܗ ܪܘܼܚܹܗ. 47ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܪܲܒ ܡܵܐܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ، ܫܘܼܒܸܚ ܠܹܗ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܝܗܘܵܐ.“ 48ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܓ̰ܡܝܼܥܹܐ ܝܗܘܵܘ ܠܓܲܫܘܼܩܹܐ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ، ܕܝܼܪܗܘܿܢ ܒܸܡܚܵܝܵܐ ܥܲܠܔ ܨܲܕܪ̈ܵܝܗ‌ܝ. 49ܘܟܸܠܝܹܐ ܝܗܘܵܘ ܡ̣ܢ ܪܸܚܩܵܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܝܵܕܥܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܐܘܼܦ ܒܲܟ݂ܬܵܬܹ̈‌ܐ ܕܝܼܗܘܵܘ ܐܬܝܼܹܐ ܥܲܡܹܗ ܡ̣ܢ ܓܠܝܼܠܵܐ، ܘܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܗܘܵܘ ܐܲܢܹܐ.

ܩܒ݂ܪܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ

ܡܬ‌ܝ 27‏:57‏-61؛ ܡܪܩܘܣ 15‏:42‏-47؛ ܝܘܚܢܢ 19‏:38‏-42

50ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܫܸܡܹܗ ܝܵܘܣܸܦ ܕܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܪܵܡܬܵ‌ܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܕܝܼܗܘܼܕ، ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܐ، ܐܢܵܫܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܘܟܹܐܢܵܐ. 51ܐܵܗܵܐ ܠܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܗ‌ܝ ܘܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܦܘܼܠܚܵܢܵܝܗ‌ܝ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܣܦܵܪܵܐ ܝܗܘܵܐ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 52ܐܵܗܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܟܸܣ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܘܛܠܝܼܒ ܠܹܗ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ. 53ܘܡܘܼܨܠܹܐ ܠܹܗ ܠܦܲܓ݂ܪܵܐ ܘܟܘܼܪܡܸܟ݂ ܠܹܗ ܒܟܸܬܵܢܵܐ، ܘܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܢܩܝܼܪܵܐ ܓܵܘ ܟܹܐܦܵܐ، ܕܐܘܼܦ ܚܲܕ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܓܵܘܹܗ. 54ܝܵܘܡܵܐ ܕܗܲܕܲܪܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܫܲܒܬܵ‌ܐ ܒܸܙܪܵܩܵܐ ܝܗܘܵܐ. 55ܘܒܲܟ݂ܬܵܬܹ̈‌ܐ ܕܐܬܝܼܹܐ ܝܗܘܵܘ ܥܲܡ ܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܓܠܝܼܠܵܐ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܩܲܒ݂ܪܵܐ، ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܝܗܘܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܓܵܘܹܗ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ. 56ܕܝܼܪܗܘܿܢ ܘܗܘܼܕܸܪܗܘܿܢ ܒܸܣܡܹ̈ܐ ܘܗܹܪ̈ܘܿܡܹܐ، ܘܒܫܲܒܬܵ‌ܐ ܫܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ.