Search form

ܠܘܩܐ 23:26

ܙܩܦܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ

ܡܬ‌ܝ 27‏:32‏-44؛ ܡܪܩܘܣ 15‏:21‏-32؛ ܝܘܚܢܢ 19‏:17‏-27

26ܟܲܕ ܠܲܒܘܼܠܹܐ ܝܗܘܵܘ ܠܝܼܫܘܿܥ، ܕܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܩܸܘܪܝܼܢܵܝܵܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܩܠܵܐ، ܘܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܠܚܲܨܹܗ ܙܩܝܼܦܵܐ ܕܛܵܥܹܢܹܗ ܘܐܵܙܹܠܔ ܒܵܬܪܵܐ ܒܵܬܪ ܝܼܫܘܿܥ.