Search form

ܠܘܩܐ 3

ܟܪܘܙܘܬ‌ܐ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ

ܡܬ‌ܝ 3‏:1‏-12؛ ܡܪܩܘܣ 1‏:1‏-8؛ ܝܘܚܢܢ 1‏:19‏-28

1ܒܫܹܢ݇ܬܵ‌ܐ ܕܚܲܡܫܲܥܣܲܪ ܝܼܗܘܵܐ ܠܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܛܹܒܲܪܝܼܘܿܣ ܩܹܣܲܪ، ܘܦܵܢܛܝܼܘܿܣ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕܝܼܗܘܼܕ ܝܼܗܘܵܐ، ܘܗܹܪܘܿܕܸܣ ܛܸܛܪܲܪܟܵܐ ܕܓܠܝܼܠܵܐ، ܘܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܐܲܚܘܿܢܘܼܗ‌ܝ ܛܸܛܪܲܪܟܵܐ ܕܐܝܼܛܘܼܪܝܼܵܐ ܘܐܲܬܪܵܐ ܕܛܪܵܟ݂ܘܿܢܵܐ، ܘܠܘܼܣܵܢܝܵܐ ܛܸܛܪܲܪܟܵܐ ܕܐܵܒ݂ܝܼܠܝܼܢܹܐ، 2ܘܒܥܕܵܢܵܐ ܕܚܲܢܵܢ ܘܩܲܝܵܦܵܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܝܗܘܵܘ، ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠܔ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܙܟܲܪܝܵܐ ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܵܐ. 3ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܒܟܠܹܗ ܐܲܬܪܵܐ ܕܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܹܐ ܕܝܘܿܪܕܢܵܢ، ܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵ‌ܐ ܕܬܝܵܒ݂ܘܼܬܵ‌ܐ ܠܦܘܼܚܵܠܵܐ ܕܚܛܝܼܵܬܹ̈‌ܐ، ܕܐܢܵܫܹ̈ܐ ܦܵܝܫܝܼ ܥܡܝܼܕܹܐ ܘܬܲܘܸܒܝܼ ܕܦܵܝܫܝܼ ܫܒ݂ܝܼܩܹܐ ܚܛܝܼܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ. 4ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܝܼܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܒܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܐܹܫܲܥܝܵܐ ܢܒ݂ܝܼܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ:

ܩܵܠܵܐ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܵܐ: ”ܗܲܕܪܘܼܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ، ܘܡܲܫܘܹܝܡܘܼܢ ܫܒ݂ܝܼܠܘܼ̈ܗ‌ܝ.

5”ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܪ̈ܵܘܘܿܠܹܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܡܸܠܝܹܐ، ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܘܪ̈ܘܼܡܝܵܬܹ‌ܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܟܸܦܹܐ، ܦܟ̰ܝܼܠܵܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܬܪܘܼܨܵܐ، ܘܕܘܼܟܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܸܫܬܵ‌ܐ.

6”ܘܟܠܔ ܐܢܵܫܵܐ ܒܸܬ ܚܵܙܹܐ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.“+

7ܘܝܘܿܚܲܢܵܢ ܐܵܡܹܪ ܗܘܵܐ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܐܵܬ‌ܝܼ ܗܘܵܘ ܠܟܸܣܠܹܗ ܠܸܥܡܵܕܵܐ: ”ܙܲܪ̈ܥܹܐ ܕܐܵܟܸܕܢܹ̈ܐ، ܡܵܢܝܼ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܥܵܪܩܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܲܪܒܵܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇؟ 8”ܥܒ݂ܘܿܕܘܼܢ ܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈‌ܐ ܕܚܵܫܚܝܼ ܠܬܝܵܒ݂ܘܼܬܵ‌ܐ. ܠܵܐ ܫܲܪܹܝܬܘܿܢ ܠܹܐܡܵܪܵܐ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ: ’ܐܲܚܢܲܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܝܼܘܲܚ،‘ ܣܵܒܵܒ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܟܹܐ ܡܵܨܹܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܡܲܩܸܡ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܠܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ. 9”ܗܵܐ ܢܲܪܥܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠܔ ܥܸܩܪܵܐ ܕܐܝܼܠܵܢܵܐ. ܟܠܔ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܛܵܥܹܢ ܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈‌ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ، ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܦܪܝܼܡܵܐ ܘܕܸܪܝܵܐ ܒܢܘܼܪܵܐ.“

10ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܥܵܒ݂ܕܲܚ؟“ 11ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܡ̇ܢ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܬܲܪܬܹܝ ܨܘܼܕܪ̈ܵܬܹ‌ܐ ܝܵܗܒܹܠܔ ܠܡ̇ܢ ܕܠܲܝܬ ܠܹܗ، ܘܡ̇ܢ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵ‌ܐ ܝܵܗܒܹܠܔ ܠܡ̇ܢ ܕܠܲܝܬ ܠܹܗ.“ 12ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܡܵܟ݂ܣܹ̈ܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܗܘܵܘ ܥܡܝܼܕܹܐ ܒܝܼܹܗ، ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܡܲܠܦܵܢܵܐ، ܡܘܼܕܝܼ ܥܵܒ݂ܕܲܚ؟“ 13ܘܗ̇ܘ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܠܵܐ ܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܬܘܿܢ ܦܩܝܼܕܹܐ ܠܸܫܩܵܠܵܐ.“ 14ܘܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܕܲܚܫܹ̈ܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܘܐܲܚܢܲܢ ܡܘܼܕܝܼ ܥܵܒ݂ܕܲܚ؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܠܐܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܡܲܠܝܸܨܝܼܬܘܿܢ، ܘܠܐܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܕܕܘܼܓܠܵܐ. ܘܗܵܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܘܹܐ ܡܵܠܝܵܢܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.“

15ܘܟܲܕ ܒܸܣܦܵܪܵܐ ܝܗܘܵܘ ܥܲܡܵܐ، ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܗܘܵܘ ܕܩܵܘܡܵܐ ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ، 16ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܵܢܵܐ ܡܲܥܡܘܼܕܹܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡ̈ܝܼܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܡܸܢܝܼ ܒܘܼܫ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܡܸܢܝܼ، ܗ̇ܘ ܕܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܚܵܫܚܹܢ ܕܫܵܪܹܝܢ ܬܲܣܡܵܬܹ̈‌ܐ ܕܨܵܘܠܘܼ̈ܗ‌ܝ. ܗ̇ܘ ܒܸܬ ܡܲܥܡܸܕ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܘܒܢܘܼܪܵܐ. 17ܪܘܼܦ̮ܫܬܵ‌ܐ ܒܐܝܼܕܹܗ ܝܠܵܗ̇، ܘܒܸܬ ܕܲܟܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܹܐܕܪ̈ܵܬܘܼܗ‌ܝ، ܘܚܸܛܹ̈ܐ ܒܸܬ ܟܲܦܸܫ ܠܗܘܿܢ ܒܐܲܢܒܵܪ̈ܘܼܗ‌ܝ، ܐܝܼܢܵܐ ܬܸܒ݂ܢܵܐ ܒܸܬ ܡܲܩܸܕ ܠܹܗ ܓܵܘ ܢܘܼܪܵܐ ܕܠܹܐ ܟ̰ܵܡܹܥ.“ 18ܘܐܘܼܦ ܪܵܒܵܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܡܲܠܸܦ ܗܘܵܐ ܘܡܲܟܪܸܙ ܗܘܵܐ ܠܥܲܡܵܐ.

19ܐܝܼܢܵܐ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܛܸܛܪܲܪܟܵܐ ܟܲܕ ܦܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܡܘܼܢܟܸܣܵܐ ܒܝܼܹܗ ܒܘܼܬ ܗܹܪܘܿܕܝܼܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ ܕܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܐܲܚܘܿܢܘܼܗ‌ܝ، ܘܒܘܼܬ ܒܝܼܫܵܬܹ̈‌ܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܕܥܵܒܹܕ ܗܘܵܐ، 20ܡܘܼܙܝܸܕ ܠܹܗ ܐܘܼܦ ܐܵܗܵܐ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ: ܕܪܹܐ ܠܹܗ ܠܝܘܿܚܲܢܵܢ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ.

ܡܥܡܘܕܝܬ‌ܐ ܕܝܫܘܥ

ܡܬ‌ܝ 3‏:13‏-17؛ ܡܪܩܘܣ 1‏:9‏-11

21ܗܘܹܐ ܠܵܗ̇ ܟܲܕ ܥܡܝܼܕ ܠܹܗ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ، ܐܘܼܦ ܝܼܫܘܿܥ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܥܡܝܼܕܵܐ. ܘܟܲܕ ܨܲܠܘܼܝܹܐ ܝܗܘܵܐ، ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܦܬܝܼܚܹܐ ܫܡܲܝܹ̈ܐ. 22ܘܨܠܹܐ ܠܹܗ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܒܕܡܘܼܬܵ‌ܐ ܕܓܘܼܫܡܵܐ ܕܝܵܘܢܵܐ، ܘܩܵܠܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܒܪܘܿܢܝܼ ܡܘܼܚܸܒܵܐ ܕܒܝܼܹܗ ܒܣܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܠܝܼ.“+

ܝܘܒܠܐ ܕܝܫܘܥ

ܡܬ‌ܝ 1‏:1‏-17

23ܘܝܼܫܘܿܥ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪ ܬܠܵܬ‌ܝܼ ܫܸܢܹ̈ܐ ܝܗܘܵܐ، ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܚܸܠܡܲܬܹܗ، ܒܹܗܘܵܝܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܕܦܵܐܹܫ ܗܘܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܝܵܘܣܸܦ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܗܹܠܝܼ، 24ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܛܬܲܬ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܠܹܘܝܼ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܠܟܝܼ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܝܲܐܢܝܼ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܝܵܘܣܸܦ، 25ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܬܬܲܬܝܼܵܐ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܥܲܡܘܿܨ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܢܵܚܘܿܡ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܚܲܣܠܝܼ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܢܵܓܝܼ، 26ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܵܐܲܬ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܛܲܬ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܫܲܡܥܝܼ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܝܵܘܣܸܦ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܝܼܗܘܼܕܵܐ، 27ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܪܵܣܵܐ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܙܘܼܪܒܵܒܹܠܔ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܫܹܠܲܬܐܹܝܠܔ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܢܹܪܝܼ، 28ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܠܟܝܼ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܕܲܝ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܩܘܿܣܵܡ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܡܘܿܕܵܕ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܥܝܼܪ، 29ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܝܘܿܣܹܐ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܝܘܿܪܵܡ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܬܬܲܬ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܠܹܘܝܼ، 30ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܫܸܡܥܘܿܢ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܝܼܗܘܼܕܵܐ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܝܵܘܣܸܦ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܝܘܿܪܵܡ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܸܠܝܵܩܝܼܡ، 31ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܐܢܝܼ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܛܬܵ‌ܐ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܢܵܬܵܢ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܕܵܘܝܼܕ، 32ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܝܼܫܲܝ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܥܘܿܒ݂ܝܼܕ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܒܵܥܲܙ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܣܲܠܡܘܿܢ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܢܸܚܫܘܿܢ، 33ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܥܲܡܝܼܢܵܕܵܒ݂، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܵܪܵܡ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܚܸܨܪܘܿܢ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܦܲܪܨ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܝܼܗܘܼܕܵܐ، 34ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܝܼܣܚܵܩ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܬܲܪܚ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܢܵܚܘܿܪ، 35ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܣܵܪܘܿܓ݂، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܪܥܘܿ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܦܵܠܵܓ݂، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܥܵܒ݂ܵܪ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܫܵܠܵܚ، 36ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܩܲܝܢܵܢ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܲܪܦܲܟ݂ܫܵܕ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܫܹܝܡ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܢܘܿܚ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܠܲܡܟ، 37ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܬܘܼܫܠܲܚ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܚܢܘܿܟ݂، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܝܲܪܕ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܡܲܗܠܵܠܵܐܹܝܠܔ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܩܲܝܢܵܢ، 38ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܵܢܘܿܫ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܫܹܝܬ، ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܵܕܵܡ، ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ.