Search form

ܠܘܩܐ 5

ܥܓ̰ܝܒܘܬ‌ܐ ܕܕܒ݂ܩܬ‌ܐ ܕܢܘܢ̈ܐ

ܡܬ‌ܝ 4‏:18‏-22؛ ܡܪܩܘܣ 1‏:16‏-20

1ܟܠܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܥܲܠܔ ܡܲܪܙܵܐ ܕܝܵܡܵܐ ܕܓܹܢܹܣܲܪ، ܘܓ̰ܡܝܼܥ ܠܹܗ ܠܟܸܣܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܠܸܫܡܵܥܵܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 2ܘܚܙܹܐ ܠܹܗ ܬܲܪܬܹܝ ܓܵܡܝܼܹ̈ܐ ܟܸܠܝܹܐ ܥܲܠܔ ܡܲܪܙܵܐ ܕܝܵܡܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܨܲܝܵܕܹ̈ܐ ܦܠܝܼܛܹܐ ܝܗܘܵܘ ܡ̣ܢ ܓܵܘܵܝܗ‌ܝ، ܘܚܲܠܘܼܠܹܐ ܝܗܘܵܘ ܓܲܪ̈ܕܵܝܗ‌ܝ. 3ܚܕܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܡܝܼܹ̈ܐ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܝܗܘܵܐ. ܐܣܝܼܩ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܝܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܓܵܘܘܼܗ̇. ܘܛܠܝܼܒ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܫܸܡܥܘܿܢ ܕܪܲܚܩܸܢ ܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܒܸܪܙܵܐ ܠܓܵܘ ܝܵܡܵܐ. ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܠܡܲܠܘܼܦܹܐ ܠܟܸܢܫܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܡܝܼ.

4ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܪܝܼܩ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܡܲܠܘܼܦܹܐ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ: ”ܛܪܹܝܡܘܼܢ ܓܵܡܝܼ ܠܕܘܼܟܵܐ ܥܲܡܘܼܩܬܵ‌ܐ، ܘܕܪܹܝܡܘܼܢ ܓܲܪܕܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܨܲܝܕܵܐ.“ 5ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ: ”ܪܲܒܝܼ، ܟܠܹܗ ܠܲܝܠܹܐ ܟܟ̰ܝܼܚ ܠܲܢ ܘܡܸܢܕܝܼ ܠܵܐ ܕܒ݂ܝܼܩ ܠܲܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܘܼܬ ܗܹܡܸܙܡܵܢܘܼܟ݂ ܒܸܬ ܕܵܪܹܝܢ ܠܓܲܪܕܵܐ.“ 6ܕܪܹܐ ܠܹܗ ܓܲܪܕܵܐ، ܘܕܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܢܘܼܢܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ، ܗܵܕܵܐ ܕܦܪܝܼܛ ܠܹܗ ܓܲܪܕܵܐ. 7ܘܩܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܚܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܵܝܗ‌ܝ ܒܓܵܡܝܼ ܐܚܹܪܬܵ‌ܐ ܕܐܵܬ‌ܝܼ ܗܘܵܘ ܘܗܲܝܸܪܝܼ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ. ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܘܡܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܬܲܪܬܹܝ ܓܵܡܝܼܹ̈ܐ ܗܲܠܔ ܕܫܘܼܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܸܛܒܵܥܵܐ. 8ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܐܵܗܵܐ، ܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܩܲܕܡ ܐܲܩܠܵܬܹ̈‌ܐ ܕܝܼܫܘܿܥ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܦܲܪܦܘܼܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܝܼܘܼܟ݂ ܡܵܪܝܼ ܕܪܵܚܩܹܬ ܡܸܢܝܼ، ܐܢܵܫܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܝܘܸܢ.“ 9ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܵܗܵܐ ܣܵܒܵܒ ܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܹܗ ܗ̇ܘ ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܥܲܡܹܗ ܥܲܠܔ ܨܲܝܕܵܐ ܕܢܘܼܢܹ̈ܐ ܕܕܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ. 10ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܘܝܘܿܚܲܢܵܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܙܲܒ݂ܕܲܝ ܕܝܼܗܘܵܘ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܥܲܡ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܗܘܿܢ. ܐܡܝܼܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ: ”ܠܵܐ ܙܵܕܥܹܬ، ܡ̣ܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܝܬ ܒܸܨܝܵܕܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ.“ 11ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܘܼܬܝܵܝ ܠܗܘܿܢ ܓܵܡܝܼܹ̈ܐ ܠܡܲܪܙܵܐ، ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܪܹܗ.

ܕܟ݂ܝܬ‌ܐ ܕܚܕ ܓܪܒ݂ܢܐ

ܡܬ‌ܝ 8‏:1‏-4؛ ܡܪܩܘܣ 1‏:40‏-45

12ܐܝܼܡܲܢ ܕܝܼܗܘܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܡ̣ܢ ܡܕܝܼܢܵܬܹ̈‌ܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܟܸܣܠܹܗ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܓܸܪܒ݂ܵܢܵܐ. ܘܟܲܕ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܠܝܼܫܘܿܥ، ܢܦܝܼܠܔ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܦܵܬܹܗ، ܘܦܘܼܪܦܸܠܔ ܠܹܗ ܒܝܼܹܗ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܡܵܪܝܼ، ܐܸܢ ܒܵܥܹܝܬ، ܡܵܨܹܝܬ ܕܲܟܹܝܬ ܠܝܼ.“ 13ܦܘܼܫܛܵܐ ܠܹܗ ܐܝܼܕܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܕܩܝܼܪܹܗ ܒܝܼܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܘܸܢ، ܦܘܼܫ ܕܸܟ݂ܝܵܐ.“ ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܓܸܪܒܹܗ ܡܸܢܹܗ. 14ܘܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܠܐܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܐܵܡܪܹܬ، ܐܸܠܵܐ ܙܹܠܔ݇ ܡܲܚܙܝܼ ܓܵܢܘܼܟ݂ ܠܟܵܗܢܵܐ، ܘܡܲܩܪܸܒ݂ ܒܘܼܬ ܕܲܟܲܝܬܘܼܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܡܘܼܫܹܐ، ܠܣܵܗܕܘܼܬܵܝܗ‌ܝ.“+ 15ܐܝܼܢܵܐ ܒܘܼܫ ܦܪܝܼܣ ܠܵܗ̇ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ. ܘܓ̰ܵܡܥܝܼ ܗܘܵܘ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܠܸܫܡܵܥܵܐ ܡܸܢܹܗ ܘܠܸܦܝܵܫܵܐ ܒܘܼܣܡܹܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪ̈ܥܵܝܗ‌ܝ. 16ܐܝܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܠܒܲܪܝܼܵܐ ܠܨܲܠܘܼܝܹܐ.

ܝܫܘܥ ܒܣܘܡܐ ܚܕ ܫܦܝܠܐ

ܡܬ‌ܝ 9‏:1‏-8؛ ܡܪܩܘܣ 2‏:1‏-12

17ܟܲܕ ܡܲܠܘܼܦܹܐ ܝܗܘܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܒܚܲܕ ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ، ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ ܝܬܝܼܒܹܐ ܝܗܘܵܘ ܬܵܡܵܐ، ܐܵܢܝܼ ܕܐܬܝܼܹܐ ܝܗܘܵܘ ܡ̣ܢ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܕܝܼܢܵܬܹ̈‌ܐ ܕܓܠܝܼܠܵܐ، ܘܕܝܼܗܘܼܕ، ܘܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ، ܘܚܲܝܠܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܲܣܘܼܡܵܝ ܝܗܘܵܐ. 18ܘܗܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܡܘܼܝܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܚܲܕ ܫܦܝܼܠܵܐ ܥܲܠܔ ܫܘܝܼܬܵ‌ܐ، ܘܒܥܹܐ ܠܗܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܪܝܼ ܗܘܵܘ ܘܡܲܬܒ݂ܝܼ ܗܘܵܘ ܠܹܗ ܩܲܕܡ ܝܼܫܘܿܥ. 19ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܠܵܐ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܗܘܿܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܵܒ݂ܪܝܼ ܗܘܵܘ ܒܘܼܬ ܟܸܢܫܵܐ ܪܵܒܵܐ، ܐܣܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܠܐܓܵܪܹܐ، ܓܘܼܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܫܟܘܼܪܹܐ ܘܦܘܼܫܸܛ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܥܲܡ ܫܘܝܼܬܹܗ ܒܒܹܝܦܲܠܓܵܐ ܩܲܕܡ ܝܼܫܘܿܥ. 20ܟܲܕ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܝܗ‌ܝ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܠܗ̇ܘ ܫܦܝܼܠܵܐ: ”ܝܵܐ ܐܢܵܫܵܐ، ܦܘܼܚܠܹܐ ܝܢܵܐ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܚܛܝܼܵܬܘܼ̈ܟ݂.“ 21ܐܝܼܢܵܐ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܫܘܼܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܒܓܵܢܵܝܗ‌ܝ ܘܒܹܐܡܵܪܵܐ: ”ܡܵܢܝܼ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܕܒܸܓܕܵܦܵܐ ܝܠܹܗ؟ ܡܵܢܝܼ ܡܵܨܹܐ ܦܲܚܸܠܔ ܚܛܝܼܵܬܹ̈‌ܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ؟“ 22ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܝܕܝܼܥ ܠܹܗ ܚܘܼܫܵܒ݂ܵܝ̈ܗ‌ܝ، ܘܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܒܠܸܒܵܘܟ݂ܘܿܢ؟ 23”ܐܲܝܢܝܼ ܝܠܹܗ ܒܘܼܫ ܦܫܘܼܩܵܐ ܠܹܐܡܵܪܵܐ: ’ܦܘܼܚܠܹܐ ܝܢܵܐ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܚܛܝܼܵܬܘܼ̈ܟ݂،‘ ܝܲܢ ܠܹܐܡܵܪܵܐ: ’ܩܘܼܡ ܚܕܘܿܪ؟‘ 24”ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܒܸܬ ܡܲܚܙܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܪܘܿܢܵܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܲܠܔ ܐܲܪܥܵܐ ܕܦܲܚܸܠܔ ܚܛܝܼܵܬܹ̈‌ܐ“ - ܐܡܝܼܪܹܗ ܠܫܦܝܼܠܵܐ: ”ܐܸܠܘܼܟ݂ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ، ܩܘܼܡ، ܫܩܘܿܠܔ ܫܘܝܼܬܘܼܟ݂ ܘܙܹܠܔ݇ ܠܒܲܝܬܘܼܟ݂.“ 25ܘܩܝܼܡ ܠܹܗ ܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܩܲܕܡ ܥܲܝܢܵܝ̈ܗ‌ܝ، ܘܫܩܝܼܠܔ ܠܹܗ ܫܘܝܼܬܹܗ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܠܒܲܝܬܹܗ ܟܲܕ ܫܲܒܘܼܚܹܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. 26ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܥܘܼܓ̰ܸܒ ܠܗܘܿܢ، ܫܘܼܒܸܚ ܠܗܘܿܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܡܸܠܝܹܐ ܙܕܘܼܥܬܵ‌ܐ ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܐܸܕܝܘܿܡ ܚܙܹܐ ܠܲܢ ܕܘܼܡܵܪܹ̈ܐ.“

ܝܫܘܥ ܒܩܪܝܐ ܠܠܘܝ (ܡܬ‌ܝ)

ܡܬ‌ܝ 9‏:9‏-13؛ ܡܪܩܘܣ 2‏:13‏-17

27ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܐܲܢܹܐ، ܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܚܙܹܐ ܠܹܗ ܚܲܕ ܡܵܟ݂ܣܵܐ ܫܸܡܹܗ ܠܹܘܝܼ، ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܡܵܟ݂ܣܹ̈ܐ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܬܵ‌ܐ ܒܵܬܪܝܼ.“ 28ܗ̇ܘ ܫܒ݂ܝܼܩ ܠܹܗ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ، ܩܝܼܡ ܠܹܗ ܘܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܒܵܬܪܹܗ. 29ܥܒ݂ܝܼܕ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܠܹܘܝܼ ܓܵܘ ܒܲܝܬܹܗ ܐܲܪܚܘܼܬܵ‌ܐ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ. ܘܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܟܸܢܫܵܐ ܪܵܒܵܐ ܕܡܵܟ݂ܣܹ̈ܐ ܘܕܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܝܬܝܼܒܹܐ ܠܣܘܼܦܪܵܐ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ. 30ܐܝܼܢܵܐ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܛܘܼܪܛܸܡ ܠܗܘܿܢ، ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܠܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܗ‌ܝ: ”ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܥܲܡ ܡܵܟ݂ܣܹ̈ܐ ܘܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܒܹܐܟ݂ܵܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܘܒܸܫܬܵܝܵܐ؟“ 31ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ، ”ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܒܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܠܐܵܣܝܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܚܸܪܒܵܐ ܡܪܝܼܥܹܐ ܝܢܵܐ. 32”ܠܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܝܼ ܕܩܵܪܹܝܢ ܠܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ، ܐܸܠܵܐ ܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܠܬܝܵܒ݂ܘܼܬܵ‌ܐ.“

ܡܬܠܐ ܕܓ̰ܘܠܐ ܘܓܘܕ̈ܐ

ܡܬ‌ܝ 9‏:14‏-17؛ ܡܪܩܘܣ 2‏:18‏-22

33ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ: ”ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܟܹܐ ܨܵܝܡܝܼ ܪܵܒܵܐ ܘܟܹܐ ܨܲܠܝܼ، ܘܗܵܕܵܐ ܐܘܼܦ ܕܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܕܝܼܘܼܟ݂ ܟܹܐ ܐܵܟ݂ܠܝܼ ܘܫܵܬ‌ܝܼ؟“ 34ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܠܹܐ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܡܲܥܒܸܕܝܼܬܘܿܢ ܚܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܹ‌ܐ ܕܚܸܬܢܵܐ ܨܵܝܡܝܼ ܟܡܵܐ ܕܚܸܬܢܵܐ ܥܲܡܵܝܗ‌ܝ ܝܠܹܗ. 35”ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܬ ܐܵܬ‌ܝܼ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܫܩܝܼܠܵܐ ܚܸܬܢܵܐ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ، ܗ̇ܝܓܵܗ ܒܸܬ ܨܵܝܡܝܼ.“

36ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܡܲܬܠܵܐ: ”ܐܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܦܵܪܹܛ ܥܵܪܵܝܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵ‌ܐ ܚܲܕܬܵ‌ܐ ܘܕܵܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܥܲܠܔ ܓ̰ܘܼܠܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ. ܣܵܒܵܒ ܬܸܪܘܵܝ ܠܹܐ ܕܵܒ݂ܩܝܼ ܥܲܡ ܥܘܼܕܵܠܹܐ، ܘܥܲܬܝܼܩܵܐ ܒܸܬ ܟ̰ܲܢܟ̰ܸܪ ܠܚܵܕܬܵ‌ܐ. 37”ܘܠܹܐ ܕܵܪܹܐ ܐܢܵܫܵܐ ܚܲܡܪܵܐ ܚܵܕܬܵ‌ܐ ܓܵܘ ܓܘܼܕܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܹ̈ܐ، ܣܵܒܵܒ ܚܲܡܪܵܐ ܚܵܕܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܒܵܙܹܥ ܠܓܘܼܕܹ̈ܐ، ܘܚܲܡܪܵܐ ܒܸܬ ܬܵܦܹܟ݂، ܘܓܘܼܕܹ̈ܐ ܒܸܬ ܚܵܪܒ݂ܝܼ. 38ܐܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܕܵܪܝܼ ܚܲܡܪܵܐ ܚܵܕܬܵ‌ܐ ܒܓܘܼܕܹ̈ܐ ܚܵܕܬܹ̈‌ܐ، ܘܬܸܪܘܵܝ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܢܛܝܼܪܹܐ. 39ܘܐܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܒܵܥܹܐ ܕܫܵܬܹ‌ܐ ܚܲܡܪܵܐ ܚܵܕܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܗܵܘܹܐ ܫܸܬܝܵܐ ܚܲܡܪܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܐܵܡܹܪ ܕܥܲܬܝܼܩܵܐ ܒܘܼܫ ܒܲܣܝܼܡܵܐ ܝܠܹܗ.“